Potravinářství

Tak jako sama práce v potravinářském průmyslu je různorodá, je i celá škála nebezpečí možného ohrožení zaměstnanců. Při práci v potravinářství při ruční práci jsou nebezpečné například zacházení s ostrými nebo sečnými nástroji, zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (žíravinami) používanými při sanitaci provozů, ale i zacházení s horkou vodou, popřípadě párou.
Manipulace s materiálem a skladování patří rovněž mezi činnosti, které zaměstnance ohrožují. Jde o činnosti, které souvisejí s pohybem materiálu mimo stroje a které mají vztah k potravinářské výrobě. Je to jak ruční manipulace, tak manipulace mechanizovaná pomocí ručních vozíků, manipulačních vysokozdvižných vozíků, transportních zařízení, zdvihacích zařízení apod.
Ohrožení v dopravě souvisejí s provozem vozidel a dále s manipulací s materiálem (výrobky, obaly) na ploše vozidel a při nakládce a vykládce na rampách.
Chůze po komunikacích, mimo pracovní stanoviště, může být také nebezpečná, pokud provedení vnitřních či vnějších komunikací neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Hrozí nebezpečí uklouznutí, zakopnutí, odvrtnutí, naražení a pádu včetně pádu do volné hloubky na podlahách, schodištích, rampách, lávkách, galeriích, můstcích, apod., jestliže podlahy mají kluzký povrch, hromadí se na nich voda, komunikace nejsou stále volné (jsou zužovány skladovanými výrobky, předměty, apod.), jsou v nich nezakryté otvory, na volných stranách schodišť, lávek chybí zábradlí.
Ostatními činnostmi, při nichž může být zaměstnanec ve zvýšené míře ohrožen, se například rozumí obsluha skladovacích zařízení sypkých hmot, mycích zařízení, čističek odpadních vod, chladicích a mrazicích zařízení, obsluha vyhrazených technických zařízení atd.
Ve většině oborů potravinářského průmyslu se dále přiřazují biologická nebezpečí, která v případě potravinářského průmyslu se mohou rozšířit daleko za hranice výrobního podniku.

Mechanická nebezpečí a jejich prevence

Pád osoby po uklouznutí na mokré a mastné podlaze, podvrtnutí nohy, zakopnutí:

 • Vhodná povrchová úprava podlah (nekluzná) v kombinaci s používáním pracovní obuvi s protiskluznou podrážkou. Včas odstraňovat zbytky materiálu a odpadků na podlaze, zejména na povrchu komunikací, vytírat mastnoty a úkapy na podlaze do sucha odmašťovacími prostředky. Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musejí být zakryty nebo ohrazeny, odpadní kanálky zajištěny kryty v úrovni podlahy. Vnitřní komunikace (uličky, chodby, schodiště) nesmějí být zužovány materiálem, výrobky apod. Musí být zajištěno pohodlné a bezpečné procházení mezi stroji a zařízeními a řádné osvětlení všech pracovišť a komunikací. Ke všem vypínačům, uzávěrům, rozvaděčům musí být zajištěn stále volný přístup, nesmějí být ničím zastavěny nebo zakryty.
 • Udržování povrchu spojovacích, obslužných a jiných komunikací v bezpečném stavu
 • Zakrytí šachet, kanálů, prohlubní poklopy nebo mřížkami, a to bez výstupků v úrovni okolní podlahy. Udržování překrytí, mříží a poklopů prohlubní bez deformací.

Pád osoby z rampy:

 • označení okrajů ramp bezpečnostní značkou (černožlutým šrafováním), opatření volných okrajů rampy snímatelným a pod. vhodně upraveným zábradlím (jen v případech, kdy rampy slouží jako komunikace pro vstup do místností přístupných jen z rampy). Při pohybu u volného okraje rampy při vykládání zboží je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Řezné a bodné rány: Ostřím nožů a ostrými hroty nářadí jako jsou nože, sekáčky, nůžky na drůbež, vidličky, špikovačky apod., mohou vzniknout řezné a bodné rány. Tato nebezpečí lze omezit dodržováním následujících zásad:

 • Nepoužívat poškozená nářadí, nářadí s uvolněnou násadou a rukojetí. Používat kvalitní, správně nabroušené a nepoškozené nástroje, práci s nástroji věnovat dostatečnou pozornost 
 • Při chůzi nést nůž podél těla špičkou dolů.
 • Nože odkládat do toulce nebo na určené místo.
 • Nepodávat nůž ostřím napřed, nezapichovat nůž do masa, stolu, s nožem v ruce se nesmí nemístně žertovat.
 • Při práci s řeznými a sečnými nástroji zajišťovat dostatečný volný prostor mezi pracovníky o šířce min. 2 m.
 • Pracovníkům přidělit a vyžadovat používání OOPP, tyto prostředky udržovat v provozuschopném stavu. Při bourání a vykosťování masa používat vyztuženou řeznickou zástěru, popř. i speciální rukavice proti pořezání.
 • Při dořezávání zbytků potravin (salám, sýr) krájený zbytek přidržovat vidličkou.
 • Používat nářadí s dostatečně dlouhými držadly, s vhodně tvarovanými a suchými rukojeťmi.
 • Používání ostrého nářadí. (Tupé nástroje vyžadují vyvinutí většího úsilí a snižují přesnost.)
 • Nepřenášet zbytečně nástroje a nářadí, především nože. Nůž vést směrem od těla.
 • Nářadí a pracovní pomůcky ukládat na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami.

Zhmožděniny stehen, hýždí při úderech o hrany stolů a o části kuchyňských strojů a zařízení lze omezit dodržováním dostatečné šířky obslužných průchodů mezi provozními zařízeními a mezi těmito zařízeními a konstrukcemi budov (min. 0,60 m, výjimečně 0,55 m, v místě pro obsluhu stroje min. 1 m);

Rozdrcení, pořezání prstů a rukou - toto nebezpečí vzniká při obsluze kutrů, míchaček a podobných potravinářských strojů a strojků, při obsluze mlecích strojů, kráječů, řezaček.

 • Dodržovat návod k používání příslušného typu stroje. U nebezpečných strojů, jako kráječů, řezaček, hnětačů, kuchyňských robotů musí být stroj vybaven ochranným zařízením, zabraňujícím přístupu rukou na pracovní ústrojí. Tato zařízení musejí být vždy v provozuschopném stavu a musejí být používána. Jedná se o úpravu násypek, blokovaný ochranný rám kolem násypky, vypínající el. proud při zvednutí, ochranná víka, která lze zvednout, jen je-li pracovní ústrojí zastaveno a je li opatřeno vypínačem, znemožňujícím uvedení stroje do chodu, není-li víko uzavřeno (sklopeno). U starších a menších řezaček bez vypínacího rámu musí pracovník používat tlačítka, dřevěnou paličku a pod. pomůcku k přitlačování masa, zeleniny a jiných hmot.
 • Do hrdla stroje nikdy nevtlačovat materiál rukou. Nevyjímat zbytky díla z ústí stroje, není-li stroj zastaven.

Zranění (pořezání) prstů krájecím strojem - jedná se o velmi četná poranění.  Pro jejich eliminaci je třeba používat přítlačných zařízení (držáků apod.) zejména při dořezávání (zbytků a kusů kratších než cca 12 cm) tak, aby ruce obsluhy nepřišly do styku s nožem. Nakrájené salámy, šunku, sýry apod. odebírat vidličkou či kleštěmi, nikoliv rukou. Před řezáním salámu, sýru apod. podle potřeby osušit, resp. očistit povrch  pracovávaných potravin a surovin tak, aby nebyl kluzký. Špičky salámu okrajovat ručně.

 • Čistění, opravy, údržbu apod. je možno provádět jen při úplném zastavení chodu stroje a při jeho bezpečném zajištění proti spuštění. Při čištění i zastaveného stroje je nutno počínat si opatrně, aby nedošlo k nebezpečnému přiblížení ruky k ostrému nástroji
 • Obsluhou stroje pověřovat jen proškoleného pracovníka, seznámeného s návodem k obsluze příslušného stroje, s riziky možného ohrožení a opatřeními proti jejich působení.

Pořezání při manipulačních pracích s obaly a jinými předměty s ostrými hranami:

 • Při manipulaci s obaly a předměty s ostrými hranami používat rukavice. Bedny a jiné předměty neuchopovat za vázací dráty, pásky apod., ocelové pásky přeštipovat z boku bedny (obalu) a přidržovat je na horní hraně tak, aby se nemohly vymrštit. Dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s poškozenými obaly. Pracovní pomůcky, obaly, předměty ukládat na určená bezpečná místa, aby nedošlo k jejich zakrytí zbožím nebo surovinami. Užívat pouze správné způsoby ruční manipulace.
 • Pořezání pilovým kotoučem kotoučové pily pro masnou výrobu: před použitím pily zkontrolovat správnou funkci bezpečnostních zařízení pily. Před každou směnou provést kontrolu nástroje (pilového kotouče nebo pásu), nepoužívat poškozený nástroj. Obsluhu seznámit s návodem k používání a riziky
 • Neodstraňovat kryt pilového kotouče. Práce provádět podle technologikého postupu, dodržovat zákaz čistit, mazat a odstraňovat závady během chodu pily.
Elektrická nebezpečí

Zasažení elektrickým proudem při mytí el. strojů:

 • Vypínače je nezbytné udržovat v řádném technickém stavu, čistění el. strojů proudem vody lze až při vypnutí, případně vytažení zástrčky kabelu stroje ze zásuvky.
 • Opravy na el. zařízení smějí provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Tepelná nebezpečí

Opaření horkými pokrmy a parou, popálení o horké povrchy. Při manipulaci s nádobami s horkými pokrmy hrozí pád nádoby s pokrmem na pracovníka, zranění končetin a jiných částí těla. Jako opatření proti ohrožení je nutno dodržovat základní zásady bezpečné práce.

 • Pokud možno omezit přenášení horkých pokrmů a nápojů. Nádoby s pokrmy nepřenášet na sobě, úchopové části nádob musejí být pevné a udržovány v čistotě (bez mastnot). Hrnce a nádoby s horkým obsahem nenaplňovat až po okraj. Při manipulaci s nádobami obsahujícími horké pokrmy používat ochranné chňapky, popř. utěrky.
 • Nádoby s horkými pokrmy nepokládat na okraje stolů, sporáků, dvířek pečících trub, do průchozích uliček apod. Nepřetěžovat otevřená dvířka pečících trub ani jiná zařízení. Používat vhodné nádoby na pečení, aby při jejich vytahování nedocházelo k jejích zaklínění v troubě. Dbát opatrnosti při snímání pokliček a poklopů z nádob obsahující vařící tekutiny. 
 • Práce musejí být prováděny podle stanoveného pracovního postupu.
 • Jakékoli zjištěné závady u výpustí, armatur měřicích a sdělovacích přístrojů a na potrubních rozvodech horké vody, páry neprodleně odstraňovat. Výpustný ventil musí být zajištěn proti nahodilému otevření.
 • Přidělit, kontrolovat a vyžadovat používání vhodných OOPP, zejména používat protiskluzovou obuv. Varnou nádobu opatřit poklopem, při jeho otevírání obličej odvrátit mimo směr unikající páry. Pravidelně a včas čistit podlahu kolem kotle od tuků, neprovádět kontroly varné vany ze stupínků, plošiny, lávky.

Spálení olejem nebo horkým tukem:

 • Při vkládání potravin do horkého tuku používat koše, popř. jiné vhodné pomůcky
 • Při používání elektrických smažičů udržovat hladinu tuku a jeho teplotu ve stanoveném rozmezí. Při rozehřívání tuku přikrýt nádobu víkem. Nevypouštět vroucí olej ze smažiče nebo smažící pánve ani nepřelévat vroucí olej naběračkou.Větší hrnce a jiné nádoby přenášet dvěma pracovnicemi (dodržovat hmotnostní limit na jednu ženu cca 15 kg). Udržování kotle v bezpečném a řádném technickém stavu, zejména:
  – zajištění víka v libovolné poloze, dbát, aby koncový doraz byl fukční
  – vyloučení samovolného sklopení kotle
  – výpustné kohouty udržovat těsné,
  – vyklápění kotlů provádět až po vypnutí el. proudu
  – pravidelné ověřování a udržování funkce výstroje a zařízení varného kotle (pojistného ventilu, parovodního duplikátoru (vyvíječ páry), manovakuometru, stavoznaku, zkušebního kohoutu, signalizace apod.). Při zvedání víka kotle musí stát pracovník tak, aby ruka ani obličej nebyly zasaženy parou ucpaný výpustný kohout pročisťovat vhodnou pomůckou, aby nedošlo k opaření. Obsluhou varného kotle pověřovat jen proškoleného pracovníka.

Obtěžující účinky páry, onemocnění dýchacích cest:

 • umísťování zdrojů páry a pachů společně do středu místností nebo u vnitřních zdí tak, aby páry a pachy stoupaly ze zdrojů vlivem své vyšší teploty tak, aby nebyly usměrňovány nevhodně přes dýchací zónu pracovníků. 
 • Zdroje pachů a páry neumísťovat u oken a venkovních zdí, odsávací zařízení a zařízení k likvidaci par a pachů pokud možno umístit přímo u místa vzniku
 • V prostoru, kde se vaří, zajistit dostatečné větrání, aby nedošlo k pádu zaměstnance z nevolnosti.
Biologická nebezpečí
 • ohrožení infekčními onemocněními se značnou epidemiologickou závažností dodržování hygienických zásad, technologických postupů včetně skladování a přípravy, dostatečná tepelná úprava masa, vajec, ryb a výrobků z nich zdravotní způsobilost personálu, plnění oznamovací povinnosti (pozor na bacilonosičství) – viz zák. č. 258/2000 Sb., zejména jde o salmonelózu. Počet tohoto onemocnění v poslední době neustále narůstá.
 • Sklady organických kuchyňských odpadů umísťovat tak, aby byly přístupné zvenku (nejsou-li chlazeny) a denně odpady odvážet. 
 • Všechna pracoviště, kde se uskutečňuje potravinářská výroba, musejí být udržována v bezvadném pořádku a čistotě. Podlahy musejí být rovné, aby se na nich nemohla hromadit voda, bez výmolů a překážek tak, aby mohly být řádně čištěny a dezinfikovány a aby nebyly kluzké a mastné.
 • Každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý, a je-li to nezbytné, ochranný oděv.
 • Žádná osoba, která trpí chorobou, nebo je přenašečem choroby, která může být přenášena potravinami, nebo je po stižena například infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy, obecně nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami, pokud existuje jakákoli možnost přímé nebo nepřímé kontaminace. Takto postižená osoba, která je zaměstnaná v potravinářském podniku a může přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky a, je-li to možné, jejich příčinu provozovateli potravinářského podniku.
Ohrožení hlukem
 • Celá řada strojů, používaných v potravinářské výrobě, má převážně za provozu zvýšenou hladinu hluku nad povolenou hranici (např. kotoučové pily pro masnou výrobu kutry, míchačky, mlecí stroje a další).
 • Povinností provozovatele je provádět měření hladiny hluku s ohledem na ohrožení ostatních pracovníků. Stroje umístit tak, aby hlukem neohrožovaly ostatní pracovníky. Obsluha musí používat OOPP na ochranu sluchu.
Fyzická zátěž
 • Břemena, předměty, obaly apod. ukládat tak, aby je bylo možno uchopit bez zbytečného otáčení, naklápění, zdvihání a spouštění.
 • Přepravovat polotvary a masné výrobky po výrobnách, skladech a v expedičních prostorách v lodnách a vozících k tomu vhodných a určených. Nepřepravovat polotvary a masné výrobky v lodnách tažením po podlaze.
Chemická zátěž
 • V potravinářském průmyslu je nezbytné udržovat čistotu a pořádek, a proto je nutné denní mytí, případně dezinfekce používaných strojů, přístrojů a nářadí, k čemuž jsou používány různé chemické přípravky, zejména odmašťovadla se žíravými účinky.