Zemědělství

V zemědělství jsou používány různé nebezpečné chemické látky a směsi, přičemž práce s nimi představuje specifický zdroj ohrožení zdraví, případně i života. Je v zájmu každého, kdo s těmito látkami pracuje, ochránit se před škodlivými účinky všech používaných látek.
Základní povinností zaměstnavatelů je tedy vytvořit podmínky pro to, aby jejich zaměstnanci nebyli prací s chemickými látkami a směsi ohrožováni.

Mimo přípravků na ochranu rostlin, na které se vztahuje zákon č. 326/2004 Sb., jsou v zemědělství, zejména při dopravě materiálů a opravách mechanizace, používány chemické látky a směsi, na které se vztahuje zákon č. 350/2011 Sb., jako např. čisticí a dezinfekční prostředky, rozpouštědla, pohonné hmoty, chladicí kapaliny, kapaliny do nemrznoucích směsí (fridex), brzdové kapaliny, elektrolyty v bateriích, které jsou vzhledem ke svým vlastnostem látkami nebezpečnými. V důsledku používání obou skupin látek a přípravků se pak v zemědělství vyskytují nebezpečné odpady.

Chemické přípravky na ochranu rostlin

V současné době je základní právní normou v této oblasti zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.
Chemické přípravky sloužící k ochraně rostlin se nazývají pesticidy, podle svých účinků a podle účelu použití se rozdělují na:

 • insekticidy působící proti hmyzu
 • akaricidy působící proti zárodkům hmyzu
 • rodenticidy působící proti škodlivým hlodavcům
 • herbicidy působící proti plevelům
 • arboricidy působící proti nežádoucím dřevinám
 • fungicidy působící proti parazitujícím houbám
 • mořidla osiv působící proti původcům chorob rostlin
 • desikancia používaná k vysušování rostlin
 • defoliancia používaná k odstraňování listů

Tyto látky jsou vzhledem ke svým nebezpečným vlastnostem často klasifikovány jako vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, dráždivé, senzibilizující při styku s pokožkou nebo sliznicemi.

Přípravky k ochraně rostlin musí být uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů, odděleně od jiných výrobků a mimo dosah zdrojů, které by mohly negativně ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků. Přípravky s s prošlou dobou použitelnosti musí být skladovány odděleně a přípravky s toxickými účinky musí být zabezpečeny proti zcizení.

Musí být zajištěno průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků a o skladovaných přípravcích s prošlou dobou jejich použitelnosti.

Pesticidy se skladují v dostatečně pevných obalech, které umožňují bezpečnou manipulaci i vyprazdňování. Obaly pesticidů musí být jasně označeny, nebezpečné vlastnosti musí být popsány i v dokumentaci výrobku. Na spotřebních obalech nebezpečných látek musí být uvedeny i zásady bezpečného zacházení s nimi a pokyny pro první pomoc.

Základní vybavení zaměstnanců pro činnosti s nebezpečnými látkami a směsi, které se používají převážně v zemědělství:

 • ochranný oděv s kapucí dle vlastností používané nebezpečné látky
 • obličejový štít
 • ochranná polomaska s filtrem dle vlastností používané nebezpečné látky 
 • ochranné rukavice dle vlastností používané nebezpečné látky
 • pryžové holínky

 

Nebezpečné látky a směsi běžně používané v zemědělství
Fyzikální a chemická charakteristika látek a odpadů Nebezpečné účinky Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě Opatření při nehodách, haváriích a požárech
Agrochemikálie

Náleží sem chemické látky a směsi anorganické (převážně) i organické, kapalné nebo pevné konzistence. U odpadů se jedná především o zbytky umělých hnojiv, herbicidů, insekticidů apod. (např. deriváty močoviny, triaziny, deriváty nitroanilinu a nitrofenolu, chlorované karboxylové kyseliny aj.).

Toxikologické
Možnost akutní i chronické toxicity, možnost výskytu látek s opožděným účinkem.
Působení těchto látek může být rozmanité – poškození jater, ledvin, krvetvorby,
negativní ovlivnění metabolismu aj. Možné jsou také karcinogenní a mutagenní účinky a účinky toxické pro reprodukci.
Ekotoxikologické
Vysoké riziko ohrožení zejména kvality vod, půd a okolních ekosystémů. Riziko znehodnocení zdrojů pitné vody. Možná následná nebezpečnost.

Zabezpečení skladů
Skladovat v těsných nádobách odolných proti působení dané látky. Skladovat, shromažďovat a manipulovat v dobře větraných prostorách. Sklady a manipulační plochy musí být zabezpečeny v souladu s požadavky předpisů z oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí.
Ochrana před požárem a výbuchem
Shromažďovat a skladovat v uzavřených a těsných obalech a v dobře větraných objektech. Nepoužívat jiskřivé nástroje, vyloučit styk s horkými předměty. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
Hygiena práce
Při manipulaci s látkami a odpady a v místech jejich skladování a shromažďování nejíst, nepít, nekouřit. Po manipulaci s látkami a odpady omýt znečistěné části pokožky nedráždivým mycím prostředkem.
Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
dýchací orgány - ve vnitřních prostorách filtr proti organickým parám
ruce - ochranné pryžové rukavice
oči - ochranné brýle, obličejový štít
ostatní části - těla ochranný oděv
Protipožární vybavení
hasební prostředky:

vhodné – práškový
nevhodné – vodní

Lokalizace při rozlití, rozsypání, úniku
Zabránit dalšímu unikání látek a odpadu. Únik kapalin likvidovat s použitím vhodného sorpčního materiálu (Vapex, hlinka apod.), případně použít materiál z okolí (písek, hlína). Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Použitý sorbent a
kontaminovanou zeminu odtěžit a přemístit do nepropustných kovových nádob a likvidovat v souladu s předpisy v oblasti nakládání s odpady. Pokud látka (odpad) vnikla do vodního toku, kanalizace, půdy nebo poškodila porosty, vyrozumět hasiče a policii.
První pomoc
zasažení očí - vypláchnout borovou vodou a převézt k lékaři
vdechnutí - převést na čerstvý vzduch a co nejrychleji dopravit k lékaři
zasažení pokožky - omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem
požití - vyvolat zvracení a dopravit k lékaři, vhodné je také podat živočišné uhlí
Další pokyny
V případě nehody během přepravy či manipulace zastavit motor, odstranit zdroje vzplanutí (např. tepelné zdroje, elektrická zařízení), dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zajistit silnici nebo plochu a varovat ostatní účastníky silničního provozu, vykázat z místa nepovolané osoby.

Olověné akumulátory
Nehořlavá látka. Obsahuje olovo, elektrolyt (kyselina sírová), suřík, oxid olovnatý, síran barnatý, oxid olovičitý.

Toxikologické
Elektrolyt je žíravina, dráždí oči, kůži, dýchací cesty, ostatní složky jsou toxické. Elektrolyt při styku s organickými látkami (dřevo, papír) reaguje za vzniku tepla, při vyšší teplotě je možnost vývinu dráždivých a toxických plynů (např. oxid siřičitý).
Látka (odpad) má kumulativní negativní účinky na zdraví vlivem shromažďování
těžkých kovů v organismu.
Ekotoxikologické
Odpad je nebezpečný pro vodu a vodní živočichy. Při vniknutí výluhu do spodních vod riziko znehodnocení zdrojů pitné vody.

Zabezpečení skladů
Skladovat odděleně v dobře větraném objektu, v kontejneru nebo prostoru odolném proti působení kyseliny sírové. Neskladovat společně s alkalickými akumulátory.
Zabránit úniku elektrolytu při skladování. V místě shromažďování, skladování, manipulace mít dostatek savého materiálu (suchý písek, mletý vápenec apod.).
Nepoužívat organické sorbenty (např. piliny).
Ochrana před požárem a výbuchem
Shromažďovat a skladovat v uzavřených a těsných obalech a v dobře větraných objektech. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně, světla.
Hygiena práce
Při manipulaci s látkou a odpadem a v místech jejich skladování a shromažďování nejíst, nepít, nekouřit. Po práci omýt tělo vodou, ruce ošetřit mastnými krémy.
Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
dýchací orgány - v uzavřených prostorách ochranný filtr
ruce - butylkaučukové rukavice (měnit po 30-ti minutách)
oči - obličejový štít
ostatní části těla - butylkaučuková zástěra, holínky
Protipožární vybavení
hasební prostředky:

vhodné – práškový, pěnový
nevhodné – vodní

Lokalizace při rozsypání, úniku
Odpad uklidit do těsných obalů. Zabránit úniku odpadu do kanalizace nebo vodního toku. Úkapy elektrolytu pokrýt vhodným sorbentem či alespoň suchou zeminou, pískem nebo mletým vápencem. Použitý sorbent uložit do těsných nádob odolných
vůči elektrolytu. Zbytky spláchnout velkým přebytkem vody. Voda se nesmí dostat do elektrolytu. Při okolním požáru odpad případně přenést (dle míry rizika) na bezpečné místo. Tekutinu ohradit hlínou nebo podobným materiálem, zabránit
rozšíření látky do okolí. Pokud látka (odpad) vnikla do vodního toku, kanalizace, půdy nebo poškodila porosty, vyrozumět hasiče a policii.
První pomoc
zasažení očí - vypláchnout 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, nutné lékařské vyšetření!
vdechnutí - při nadýchání par kyseliny inhalovat 1%ní roztok hydrogenuhličitanu sodného, vyhledat lékařské ošetření
zasažení pokožky - ošetřit 3% roztokem hydrogenuhličitanu sodného, při větším
potřísnění použít 10% hydrogenuhličitan sodný
požití - vypít suspenzi oxidu hořečnatého, nutné lékařské vyšetření
Další pokyny
Při nehodě během přepravy nebo manipulace zastavit motor, odstranit zdroje vzplanutí (např. tepelné zdroje, elektrická zařízení), dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zajistit silnici a varovat ostatní účastníky silničního provozu, vykázat z místa nepovolané osoby.

Motorové, převodové a mazací oleje
Většinou viskózní kapaliny o různém bodu varu. Po chemické stránce jde o deriváty výševroucí ropné frakce s nejrůznějšími přísadami – hořlavé kapaliny. Toxikologické
Možnost dráždivých účinků na pokožku a sliznice, možnost narkotických účinků, bolestí hlavy a nevolnosti. Nebezpečí popraskání pokožky a vzniku sekundární infekce.
Ekotoxikologické
Oleje zásadně zhoršují kyslíkový režim ve vodě. Značné nebezpečí ohrožení zejména kvality vody, půdy a okolních ekosystémů a znehodnocení zdrojů pitné vody.
Zabezpečení skladů
S oleji manipulovat pouze na nepropustných plochách. Skladovat v uzavřených, těsných nádržích (obalech), zabezpečených záchytnými jímkami podle ČSN 65 0201 (2003.09.01). Zabránit neúměrnému zahřívání látek a odpadů. V místě shromažďování, skladování a manipulace mít dostatek sorbentu (Vapex apod.).
Ochrana před požárem a výbuchem
Shromažďovat a skladovat v uzavřených a těsných obalech a v dobře větraných objektech. Nepoužívat jiskřivé nástroje, vyloučit styk s horkými předměty. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
Hygiena práce
Při manipulaci s látkami a odpadem a v místech jejich skladování a shromažďování nejíst, nepít, nekouřit. Po manipulaci s odpadem omýt znečistěné části pokožky
nedráždivým mycím prostředkem.
Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
dýchací orgány - respirátor se sorpční vložkou
ruce - ochranné kožené rukavice
oči - ochranné brýle
ostatní části těla - ochranný oděv
Protipožární vybavení
hasební prostředky:
vhodné – sněhový, práškový
nevhodné – vodní
Lokalizace při rozlití, úniku
Dle možnosti odstranit netěsnosti. Ohradit, odčerpat. Zabránit vniknutí do kanalizace nebo vodního toku. Odstranit zápalné zdroje. Na úkapy či rozlití použít vhodný sorbent, případně pokrýt pískem. Použitý sorbent a kontaminovanou zeminu odtěžit a přemístit do nepropustných nádob. Pokud látka (odpad) vnikla do vodního toku, kanalizace, půdy nebo poškodila porosty, vyrozumět hasiče a policii.
První pomoc
zasažení očí - vypláchnout borovou vodou a dopravit k lékaři
vdechnutí - převést na čerstvý vzduch a co nejrychleji dopravit k lékaři
zasažení pokožky - omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem
požití  - vyvolat zvracení a dopravit k lékaři
Další pokyny
V případě nehody během přepravy či manipulace zastavit motor, odstranit zdroje vzplanutí (např. tepelné zdroje, elektrická zařízení), dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zajistit silnici nebo plochu a varovat ostatní účastníky silničního provozu, vykázat z místa nepovolané osoby.
Olejové filtry
Pevný materiál se zbytky ropné fáze a jiných škodlivin. Obtížná manipulace s materiálem. Vysoký obsah nebezpečné složky – hořlavá kapalina.

Toxikologické
Vzhledem k obsahu ropných látek možnost výskytu dráždivých účinků na pokožku a
sliznice, bolestí hlavy a nevolnosti.
Ekotoxikologické
Možnost vyluhování škodlivin. Nebezpečí ohrožení kvality vody, půdy a okolních
ekosystémů.

Zabezpečení skladů
Převážet a skladovat v těsných, nepropustných kontejnerech nebo nádobách.
Opatrnost při manipulaci.
Ochrana před požárem a výbuchem
Nakládat s látkou a odpadem v souladu s předpisy požární ochrany.
Hygiena práce
Při manipulaci s látkou a odpadem a v místech jejich skladování a shromažďování
nejíst, nepít, nekouřit.
Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
dýchací orgány - respirátor s uhlíkovými filtry
ruce - pryžové rukavice
oči - ochranné brýle, štít
ostatní části těla - pracovní ochranný oděv
Protipožární vybavení
hasební prostředky:

vhodné – pěnový, práškový, sněhový
nevhodné – vodní

Lokalizace při rozsypání, úniku
Vyteklý olej nebo jiné škodliviny ihned zasypat sorbentem (Vapex, piliny) nebo odsát záchytnými plachetkami (např. SP-1 BOIS), možno využít i materiál z okolí (písek, hlína). Znečištěné sorbenty a zeminu odtěžit a přemístit do nepropustných obalů.
Pokud látka (odpad) vnikla do vodního toku, kanalizace, půdy nebo poškodila porosty, vyrozumět hasiče a policii.
První pomoc
zasažení očí - vypláchnout borovou vodou a převézt k lékaři
vdechnutí - převést na čerstvý vzduch a co nejrychleji dopravit k lékaři
zasažení pokožky - omýt vodou a mýdlem, ošetřit ochranným krémem
požití - vyvolat zvracení a dopravit k lékaři
Další pokyny
Při nehodě během přepravy nebo manipulace zastavit motor, odstranit zdroje vzplanutí (např. tepelné zdroje, elektrická zařízení), dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zajistit silnici a varovat ostatní účastníky silničního provozu, vykázat z místa nepovolané osoby.

 
Desatero zásad BOZP pro zacházení s nebezpečnými látkami, směsi a odpady, používanými či vznikajícími v zemědělství
 1. Nakupovat a používat nebezpečné látky a směsi, které vykazují co nejmenší intenzitu nebezpečných vlastností (z nabídky nebezpečných látek a směsí dodávaných výrobci a prodejci na trh vybírat látky s nejnižšími parametry nebezpečnosti).
 2. Pověřovat činnostmi s nebezpečnými látkami a směsi (např. používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková přeprava a zneškodňování) jen osoby odborně způsobilé.
 3. Pověřovat činnostmi s nebezpečnými látkami a směsi (např. používání, skladování, balení, označování, vnitropodniková přeprava a zneškodňování) jen osoby zdravotně způsobilé, tj. osoby, u nichž byla zdravotní způsobilost k výkonu této činnosti schválena lékařem.
 4. Pověřovat činnostmi s nebezpečnými látkami a směsi jen osoby, které jsou seznámeny s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce,
  bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, vztahujícími se k činnosti s nebezpečnými látkami a směsi.
 5. Vyhledat rizika při činnostech, které budou prováděny, rizika na pracovištích, u strojů a zařízení, související zejména s nebezpečnými látkami a směsi, zjistit jejich zdroje a příčiny a přijmout opatření k jejich odstranění (např. poskytnout osobám potřebné OOPP). 
 6. Zajistit osobám, které provádějí činnosti (nakládají) s nebezpečnými látkami a směsi, dostatečné a přiměřené informace a pokyny k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména je seznámit s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, tj. zejména:
  - seznámit osoby se zjištěnými a vyhodnocenými riziky a s opatřeními k odstranění či snížení rizik a k ochraně osob,
  - seznámit osoby s návody výrobců k použití nebezpečných látek a směsí, s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy, s postupy při likvidaci poruch a havárií, 
  - seznámit osoby s bezpečnostními listy používaných nebezpečných látek a směsí. 
 7. Zajistit potřebné prostředky pro poskytnutí první pomoci.
 8. Zajistit asanační prostředky pro likvidaci poruch a havárií vzniklých při používání nebezpečných látek a směsí. 
 9. Zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí používané při činnostech s nebezpečnými látkami a směsi byly v dobrém technickém stavu, byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
 10. V případech, že organizace nebo podnikající fyzická osoba nemá dostatečné technické nebo personální zajištění pro činnosti s nebezpečnými látkami a směsi, zajišťovat tuto činnost externími organizacemi či osobami.
Používání chemických látek v zemědělství (Bezpečné používání nebezpečných chemických látek a směsí) Vydal: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, Praha 1 Rok: 2012 Náklad: 100 CD-ROM Vydání: třetí Zpracovali: Ing. Kateřina Štěrbová a Ing. Oldřich Sněhota, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Aktualizoval: Ing. Jiří Vala, Ph.D., Státní úřad inspekce práce ISBN 978-80-87676-00-4.