Osobní ochranné pracovní prostředky

Povinnosti zaměstnavatelů

 • Poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky v případě, že nelze rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce.
 • Zpracovat vlastní seznam (na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce) pro poskytování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům
 • Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti (týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.)
 • Poskytovat pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které chrání zaměstnance před konkrétním rizikem, neohrožují zdraví zaměstnance, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené Nařízením vlády č. 21/2003 Sb. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředk
 • Udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu
 • Poskytovat osobních ochranné pracovní prostředky bezplatně (jejich poskytování nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním)
 • Stanovit způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností, s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.
 • Seznámit zaměstnance s používáním ochranných prostředků a kontrolovat jejich používání.
 • V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.
 • Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

Náklady zaměstnavatele na poskytování OOPP mohou být zařazeny do nákladů v případě, že byly poskytnuty na základě vyhodnocení rizik a v souladu se seznamem OOPP schváleným zaměstnavatelem, viz zákon o dani z příjmu fyzických osob 586/1992Sb.

Povinnosti zaměstnanců
 • Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.
 • Používat při práci osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení.
 • Seznámit se s návodem na používání a údržbu přidělených OOPP a dodržovat pravidla, která jsou v něm uvedena.
 • Provádět drobnou údržbu přidělených ochranných prostředků.
 • Používat ochranné prostředky pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 • Nakládat s přidělenými ochrannými prostředky šetrně a hospodárně.