Kategorie:

HASICIVýzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu 04-S4-2021-VUBP BOZP v jednotkách sborů dobrovolných hasičů, který si kladl za cíl zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) hasičů v pracovním poměru při výcviku a zásazích. Zacíleno bylo také na zvýšení přehlednosti předpisů BOZP pro dobrovolné hasiče a doporučené postupy řešení situací při mimořádných událostech, omezení negativních dopadů potenciálních nebezpečí na zdraví při zásahu a výcviku a na zvýšení znalostní báze o BOZP u dobrovolných hasičů.

Kategorie:

Právní úpravu požární ochrany představuje především Zákon o požární ochraně a na jeho základě vydané prováděcí předpisy. Zákon o požární ochraně prošel za dobu své platnosti několika významnými změnami, které je vhodné ve vztahu k požární prevenci připomenout. Zásadní změna zákona reagující na společensko-ekonomické změny přišla se zákonem č. 203/1994 Sb., a mimo jiné spočívala v rozdílném nastavení rozsahu povinností pro právnické a podnikající fyzické osoby, tehdy v závislosti na požárním nebezpečí objektů nebo činností. Další změnou provedenou zákonem č. 237/2000 Sb., se již Zákon o požární ochraně v oblasti naplňování povinností právnických a podnikajících fyzických osob v podstatě dostal do současně platného znění.

Kategorie:

Před topnou sezónou se v médiích objevují informace o povinnostech firem i občanů uložených předpisy za účelem zajištění bezpečného a ekologického provozu spalinových cest. Tyto informace jsou však, bohužel, velmi často neúplné nebo dokonce nesprávné.

Kategorie:

Úvodem je vhodné připomenout generální klausuli obsaženou v § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), která vymezuje obecné pojetí povinností právnických a podnikajících fyzických osob. Právnické a podnikající fyzické osoby zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona (rozuměj zákon o požární ochraně), předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídicí, hospodářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany. 

Kategorie:

Trochu skrytě proběhla již osmnáctá novela zákona o požární ochraně. Vydána byla v zákoně o střelných zbraních a střelivu již před více než rokem a nedávno, 1. srpna 2017, nabyla účinnosti. Přitom zásadním způsobem mění požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím. Zároveň za jejich neplnění stanovuje významný postih – pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Kategorie:

Podle zákona o PO a vyhlášky o požární pravenci jsou některé úkoly v požární ochraně vyhrazeny osobám, které mají odbornou způsobilost podle zákona o PO. Každá organizace musí plnit vybrané povinnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob v požární ochraně. Pro zvýšené a vysoké požární nebezpečí to jsou především školení vedoucích zaměstnanců, odborná příprava preventivních požárních hlídek a preventistů PO, zpracování dokumentace PO, a provádění preventivních požárních prohlídek.

Odborně způsobilými osobami se rozumí osoba odborně způsobilá v požární ochraně – OZO POtechnik požární ochrany – TPO a také preventista PO.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pořádá kurz Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany.

Kategorie:

Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím pokud nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.