Kategorie:

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností, stanovených předpisy o požární ochraně.

Dle odd 7. § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru tvoří obecně dokumentaci požární ochrany:

 1. dokumentace o začlenění do kategorie  činností  se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 2. posouzení požárního nebezpečí,
 3. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 4. požární řád,
 5. požární poplachové směrnice,
 6. požární evakuační plán,
 7. dokumentace zdolávání požárů,
 8. řád ohlašovny požárů,
 9. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 10. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 11. požární kniha,
 12. dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.
Kategorie:

Tento příspěvek by měl přimět k zamyšlení, jakým způsobem lze zpracovat dokumentaci požární ochrany tak, aby splnila požadavky kladené předpisy na věcný a formální obsah, aby byla odbornou technickou dokumentací a současně skutečným pomocníkem pro její adresáty. Mnohá dokumentace požární ochrany je zbytečně složitá, obsahuje nepotřebné informace a její dodržování v praxi je někdy problematické. Příspěvek vznikl mimo jiné i díky poznatkům z požárních kontrol.