Kategorie:

Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím pokud nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.

Kategorie:

Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení

  • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
  • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
  • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
  • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
  • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
  • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
  • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.