Kategorie:

Školení je velmi důležitým preventivním prvkem zajištění požární ochrany v každé organizaci. HZS může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím pokud nezabezpečí pravidelné školení svých zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu preventivních požárních hlídek nebo preventistů požární ochrany, jakož i odbornou přípravu v jednotkách požární ochrany.

Kategorie:

Z jakých právních předpisů vyplývá povinnost firem školit zaměstnance a další osoby o požární ochraně?

Legislativa stanovuje povinnost školení PO odlišně pro:

ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM A VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM ORGANIZACE PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI BEZ ZVÝŠENÉHO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ

V § 16, Zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně je stanoveno:
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 nebo 3 (tj se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím) jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany." Z tohoto právního předpisu tedy vyplývá, že právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti bez požárního nebezpečí nejsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které neprovozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím tedy nevzniká povinnost zabezpečovat školení zaměstnanců o požární ochraně ve smyslu § 16 zákona o požární ochraně. Mají však za povinnost seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci. Mezi tyto předpisy patří i předpisy o požární ochraně – viz § 133 odst. 1 písm. f) a § 273 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů."

Kategorie:

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení

  1. s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,
  2. s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance,
  3. s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,
  4. se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,
  5. se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
  6. s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,
  7. s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených výše, s kterými má být zaměstnanec seznámen. Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky.