Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. Dotčenými orgány státní správy na úseku požární ochrany a orgány vykovávající státní požární dozor jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a hasičské záchranné sbory krajů. 

Zjišťování příčin vzniku požárů (dále také "ZPP") je činností vykonávanou v rámci státního požárního dozoru (dále také "SPD"). HZS kraje je jediným věcně příslušným orgánem k danému úkonu. Informace o vzniku požáru předává místně příslušné operační a informační středisko HZS kraje určenému příslušníkovi pro ZPP (dále jen „vyšetřovatel požárů“), který zpravidla vyjíždí na místo události - požáru. Na místě události vyšetřovatel požárů provádí vyšetřování za účelem zjištění příčiny vzniku požáru a šíření požáru, případně zjištění porušení předpisů, zajišťuje listinnou dokumentaci, pořizuje fotodokumentaci a dokumentaci audiovizuální.

Stavební prevence je činností vykonávanou v rámci státního požárního dozoru (dále také "SPD"), kde HZS ČR vystupuje jako dotčený orgán pro řízení vedená podle stavebního zákona. Vždy se jedná o výkon státní správy na žádost, přičemž musí být dodržovány správní lhůty k vyřízení podání. MV-GŘ HZS ČR posuzuje stavby, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů nebo stavby, které si vyhradí. Ostatní stavby posuzují místně příslušné HZS krajů. Jedná se o posuzování stavební dokumentace u staveb definovaných zákonem o požární ochraně z hlediska stanovených podmínek požární bezpečnosti staveb. Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu, nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

Provozovatel činnosti s vysokým požárním nebezpečím zabezpečí, prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany. Zpracovanou dokumentaci PPN předloží před zahájením jím provozované činnosti ke schválení orgánu SPD. Předložením žádosti o schválení PPN je zahájeno správní řízení o schválení resp. neschválení PPN. Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah činnosti, na kterou bylo PPN schváleno, musí být písemně vyrozuměn orgán SPD, a dle jeho pokynů se stávající PPN doplní, přepracuje nebo předloží nové. Opatření a lhůty ze schváleného PPN jsou závazné a provozovatel je musí plnit. Osoba, která PPN zpracovala, je odpovědná za její věcnou a formální správnost.

Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru (dále jen také "SPD") jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. Kontroly jsou jedním z nástrojů pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, což je základním posláním zákona o požární ochraně a celého HZS ČR.