Mimořádné události

Požár je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází:

 • k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat,
 • ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, nebo
 • k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.

Vzniká obvykle buď v důsledku technické chyby, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapálením (žhářství).

Pro účely požární ochrany se zavádí tzv. třídy požárů s ohledem na skupenství hořících látek:

 • Třída A - požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím – papír, dřevo, textil. Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.
 • Třída B - požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství – benzín, nafta, barvy, dehet, tuky, parafín. Hasicí přístroje pěnové a práškové.
 • Třída C - požáry plynů – acetylen, vodík, metan, propan. Hasicí přístroje práškové a sněhové.
 • Třída D - požár lehkých kovů (hořčík, slitiny hliníku) nebo alkalických kovů (lithium, sodík, draslík a další). Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.
 • Třída F - požáry jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky)

Pokud vypukl požár v objektu, kde se nacházíte, zachovejte klid.

 • Co nejrychleji volejte tísňovou linku 150 nebo 112 a ohlaste požár.
 • Varujte ostatní třeba voláním „hoří“.
 • Prověřte zda se v ohroženém prostředí nenacházejí další osoby, pokud ano, snažte se je zachránit. V případě, že se vám to nepodaří, zapamatujte si jejich polohu (popřípadě ji označte) a neprodleně po příjezdu hasičů jim tuto nahlaste, jde o velmi cennou informaci.
 • Pokuste se požár uhasit dostupnými prostředky a proveďte opatření k zamezení šíření požáru (vypněte plyn, elektřinu, zavřete dveře, odneste hořlavé látky, neodvětrávejte prostory v nichž hoří - přístup vzduchu by mohl ještě zvýšit intenzitu hoření).
 • Opusťte budovu v souladu s jejím evakuačním řádem. (Chraňte si tělo, nejlépe namočením oděvu, dýchací cesty namočeným ručníkem, vezměte si nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky apod.)
 • Poslouchejte pokyny hasičů nebo členů IZS a poskytněte jim případně pomoc, kterou si vyžádají.

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

 • pěnové
 • vodní
 • práškové
 • sněhové
 • halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky.

Pěnový HP
vhodný nevhodný nesmí se použít!
Pevné hořlavé látky Hořlavé kapaliny mísící se s vodou Elektrická zařízení pod proudem
Benzín, nafta, minerální oleje a tuky Hořlavé plyny Lehké a hořlavé alkalické kovy
Vodní HP

vhodný

nevhodný nesmí se použít!
Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky Benzín, nafta, líh, ředidlo Elektrická zařízení pod proudem
Alkoholy Hořlavé plyny Lehké a hořlavé alkalické kovy
  Cenné materiály (archivy) Látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny)
    Rostlinné a živočišné tuky a oleje
Práškový HP
vhodný nevhodný nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem Dřevo, uhlí, textil Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavé plyny    
Benzín, nafta, oleje    
Pevné materiály    
Počítače, televizory a další elektronika    
Sněhový HP (CO2)
vhodný nevhodný nesmí se použít!
Elektrická zařízení pod proudem Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí Lehké a hořlavé alkalické kovy
Hořlavé plyny   Hořlavý prach
Hořlavé kapaliny   Sypké látky
Jemná mechanika a elektronické zařízení    

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

Halotronový HP

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:

 • automobilů
 • jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
 • elektrických zařízení pod proudem
 • archivů a cenných materiálů

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání - hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

 • HP se uísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. 
 • V nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě 
 • HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru 
 • Přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí  
 • HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • V dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob
 • Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.