Stavebnictví

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla být provedena buďto kolektivním nebo osobním zajištěním a to nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

vyskyPod pojmem „kolektivní zajištění“ se rozumí ochranné a záchytné konstrukce. Požadavky na ně jsou uvedeny v příslušných normách. Vedle normových požadavků je nezbytné dodržovat i návody pro montáž a používání, dodávané s těmito konstrukcemi, případně i konkrétně navržené technologické postupy.
Při použití kolektivního zajištění proti pádu na volném okraji i proti propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí lze při práci na souvislých plochách chránit pouze vymezené místo práce, nikoliv celou plochu.

 • lešení se kontroluje před zahájením prací, odborné prohlídky se provedou obvykle každý měsíc.
 • u každého lešení musí být k dispozici technická dokumentace zahrnující i návod na montáž a demontáž,
 • při montáži, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích,
 • lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení vyvozené lešením i jeho budoucím provozem,
 • lešení musí být dostatečně tuhé v podélné, příčné i vodorovné rovině, přičemž tuhost se zajistí úhlopříčnými ztužidly, rámy, apod.,
 • lešení musí být správně zakotveno, vždy v souladu s dokumentací, špatné kotvení je nejčastější příčinou havárií,
 • všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se zarážkou,
 • podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí,
 • žebříky musí přesahovat výstupní úroveň nejméně o 1,1 m,
 • při vzdálenosti mezi podlahou lešení a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí i na vnitřním okraji,
 • nejmenší podchozí výška patra lešení v místě příčné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V přízemním podchodu pro chodce je světlá výška nejméně 2,10 m,
 • lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a písemném předání.

"Osobní zajištění", tj. prostředky proti pádu, se použije v těch případech, kdy charakter prací neumožňuje nebo značně komplikuje použití technické konstrukce.
Před pádem je nutné chránit nejen pracovníky, ale i veškerý materiál, nářadí a pomůcky. Ty musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem nejen během práce, ale i po jejím skončení.
Prostory, nad kterými se pracuje, by měly být zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení jak pracovníků, tak zájmu jiných osob.

Zásady při postupu prací do výšky 

Při postupu prací do výšky se musí výšková úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty.
Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích. Do těch se počítají i žebříky, rampy, schody apod. I dočasné výstupy musejí splňovat všechny bezpečnostní požadavky.

Základní požadavky na provedení

Ochranného zábradlí

 • výška zábradlí je min. 1 m, součástí zábradlí je i zarážka u podlahy vysoká min. 150 mm, 
 • jednotyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště 1,5 – 2,0 m nad přilehlým okolím,
 • dvoutyčové zábradlí se zarážkou se použije při výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím více než 2 m,
 • vícetyčové se zarážkou u podlahy - při sklonu chráněné plochy pracoviště větším než 15° od vodorovné roviny a výšce chráněného pracoviště nad přilehlým okolím 1,5 m a více.

Lešení

 • u každého lešení musí být k dispozici technická dokumentace zahrnující i návod na montáž a demontáž,
 • lešení se kontroluje před zahájením prací, odborné prohlídky se provedou obvykle každý měsíc.
 • při montáži, provozu a demontáži lešení musí být v jeho nejbližším okolí zajištěna bezpečná doprava, včetně pohybu chodců na přilehlých komunikacích,
 • lešení je možné zakládat pouze na dostatečně únosném terénu, který přenese zatížení vyvozené lešením i jeho budoucím provozem,
 • lešení musí být dostatečně tuhé v podélné, příčné i vodorovné rovině, přičemž tuhost se zajistí úhlopříčnými ztužidly, rámy, apod.,
 • lešení musí být správně zakotveno, vždy v souladu s dokumentací, špatné kotvení je nejčastější příčinou havárií,
 • všechna patra lešení musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím se zarážkou,
 • podlahové dílce lešení musí být neklouzavé, zajištěné proti nadzvednutí a posunutí,
 • žebříky musí přesahovat výstupní úroveň nejméně o 1,1 m,
 • při vzdálenosti mezi podlahou lešení a stěnou objektu větší než 250 mm musí být zábradlí i na vnitřním okraji,
 • nejmenší podchozí výška patra lešení v místě příčné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V přízemním podchodu pro chodce je světlá výška nejméně 2,10 m,
 • lešení smí být používáno až po jeho úplném dokončení a písemném předání.
Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu - OOPP
 • zpracovatel technologického postupu, popř. pracovník, který práce ve výškách řídí je povinen určit kotevní místo pro prostředek osobního zajištění. Místo upevnění musí umožňovat bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení,
 • prostředky osobního zajištění musí mít doklad o posouzení shody (např. označení CE nebo prohlášení o shodě),
 • před každým použitím a po použití musí pracovník provést vizuální prohlídku jím používaných OOPP,
 • odborné prohlídky a zkoušky funkce u provozovaných OOPP se provádějí podle požadavků v návodu výrobce.