Zaměstnávání žen

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, kojícím zaměstnankyním a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Práce žen se obecně posuzuje z pohledu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vez znění pozdějších předpisů. Týká se stanovení přípustných hodnot energetického výdeje a srdeční frekvence žen, chlapců a dívek při fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami a přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen a nejvyšších přípustných sil při přepravě břemen ženami pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků.

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkami uvedenými v zákoníku práce (§ 238 odst. 1).

Těhotné zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují jejich těhotenství. To platí obdobně o zaměstnankyni, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu. Těhotné zaměstnankyně např. nesmějí vykonávat:

 

  • práce a pracovat v prostředí, které uvádí vyhláška č. 180/2015 Sb.,
  • práce spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí (hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen - více viz kapitola „Zvedání a přemisťování materiálu, břemen a předmětů“, práce trvající po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu ve vnuceném tempu nebo v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, práce trvale vykonávané vsedě nebo vstoje),
  • práce v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření, 
  • práce s karcinogeny a mutageny a účastnit se pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity,
  • práce spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám, 
  • práce při výrobě léčiv a veterinárních přípravků obsahujících hormony, antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky atd.,
  • práce v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než 20 kPa, v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových, nebo v prostředí vyžadujícím používání izolačních dýchacích přístrojů.