Kategorie:

Práce občanů EU v České republiceNová webová stránka Práce občanů EU v České republice je určena zahraničním pracovníkům ze zemí Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.

Kategorie:

Podle úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 „uprchlíkem je osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti.“

Kategorie:

Tento video spot je jedním z výstupů výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal výzkumný tým Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i.Cílem video spotu je seznámit odbornou i laickou veřejnost s důležitými aspekty nelegální práce v České republice.

Kategorie:

Ve veřejnosti neustále přežívá názor, že cizincem je každý, kdo není občanem ČR, a že takový každý cizinec má odlišné podmínky zaměstnání na území republiky. Tak tomu však není. Od vstupu ČR do Evropské unie je ČR vázáná mimo jiné Smlouvou o založení EU a článek 17 Smlouvy o založení ES zavedl občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu je občanem Unie. Každý občan Unie pak má právo se svobodně pohybovat a pobývat na území členských států s výhradou omezení stanovených ve Smlouvě o založení ES a v předpisech k jejímu provedení (tato omezení se týkají zejména ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a zdraví).

Kategorie:

cizinciCizinci přijíždějící do České republiky často tápou v pracovním právu, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších oblastech důležitých pro legální působení na území ČR. Snadno se mohou stát terčem zneužívání ze strany zaměstnavatelů nebo z důvodu neznalosti nevyužít svá práva či zanedbat své povinnosti v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení.

Nová webová stránka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., je určena cizincům – občanům třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice.