Kategorie:

Muži a ženy nejsou z biologického hlediska stejní (existují rozdíly mezi pohlavími) a nevykonávají stejnou práci, stejné nejsou ani jejich pracovní podmínky ani postoj společnosti k nim (genderové rozdíly). Tyto rozdíly mohou ovlivnit rizika, s nimiž se muži a ženy v práci potýkají, a způsob jejich hodnocení a kontroly. Proto EU-OSHA zkoumá problémy v oblasti BOZP, s nimiž se potýkají ženy v práci, a zvyšuje informovanost o této problematice.

Kategorie:

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, kojícím zaměstnankyním a matkám do konce devátého měsíce po porodu.

Práce žen se obecně posuzuje z pohledu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., vez znění pozdějších předpisů. Týká se stanovení přípustných hodnot energetického výdeje a srdeční frekvence žen, chlapců a dívek při fyzické práci vykonávané velkými svalovými skupinami a přípustné hmotnosti ručně přenášených břemen a nejvyšších přípustných sil při přepravě břemen ženami pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků.

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkami uvedenými v zákoníku práce (§ 238 odst. 1).

Těhotné zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují jejich těhotenství. To platí obdobně o zaměstnankyni, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu. Těhotné zaměstnankyně např. nesmějí vykonávat:

Kategorie:

Přijmeme prodavačku důchodkyni. Nebo: Hledáme ženu s odrostlými dětmi, která už nepůjde na mateřskou. I s takovými inzeráty se setkal Státní úřad inspekce práce, který dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.

Kategorie:

Podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen

Zákoník práce upravuje podmínky pro zaměstnávání těhotných a kojících žen v § 238 až 241. V § 238 je uvedeno: Zaměstnankyně je zakázáno zaměstnávat pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Zákon dále odkazuje na vyhlášku č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích).