Minimální teplota na pracovištích se snižuje

Dlouho slibované snižování teplot na pracovištích a ve veřejných prostorách je již posvěcené zákonem. Tento týden, 11. října, se ve Sbírce zákonů objevilo nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s účinností taktéž od 11. října 2022. Spolu s ním vyšly vyhlášky upravující minimální teplotu v učebnách nebo v pobytových místnostech některých staveb.

Hodnocení osvětlení vnitřních pracovních prostorů

Článek z hlediska hygieny a ergonomie informuje o základních požadavcích na osvětlení vnitřních pracovních prostorů, o používaných zdrojích umělého osvětlení (jejich charakteristice a vlivu na zrakový výkon a vytvoření zrakové pohody), definuje pojmy, veličiny a jednotky používané ve světelné technice a uvádí legislativní ustanovení a v odkazech na soupis českých technických norem.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí obecně tvoří fyzikální, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a socioekonomické působící na pracující osobu.
Hygienické limity jsou základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovního prostředí z hlediska zdraví zaměstnanců. Existuje-li hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných hodnot rizikového faktoru s jeho limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem v pracovním prostředí.

Pracovní prostředí je podkladem pro existenci a činnost člověka v pracovním systému. V širším pojetí můžeme vyčlenit následující složky:

  • FORMÁLNÍ STRÁNKA (vybavení pracovišť, uspořádání, barevné řešení, využití květin, vymezení pracovního prostoru, osvětlení, hluk, mikroklimatické podmínky, apod.)
  • ČINNOSTNÍ STRÁNKA (charakter činností, odměňování, motivace, rozvoj a vzdělávání, apod.)
  • VZTAHOVÁ STRÁNKA (vztahy se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými, formální, neformální, apod.)
  • BEZPEČNOSTNÍ STRÁNKA (bezpečnost pracovníků a majetku dané organizace)

Hodnocení pracovního prostředí

Člověk je integrální součástí pracovního prostředí. Existuje zde pozoruhodný dialektický vztah v rámci pracovního systému (viz ČSN EN ISO 26800). Pracovní prostředí charakterizuje soubor faktorů, které působí na člověka v určitém prostoru anebo také soubor podmínek, za kterých se uskutečňuje pracovní proces. Člověk svým úsilím, svou zhmotnělou a duševní prací, vytváří či dotváří pracovní prostředí, které jej obklopuje. Skladba a úroveň pracovního prostředí je klíčem pro hodnocení možného ohrožení zdraví pracovníků a k posouzení expozic a zátěží faktory pracovního prostředí s přihlédnutím k pracovním podmínkám. Třeba si uvědomit, že člověk v produktivním věku je v práci nejméně 8 pracovních hodin denně. Chceme-li po zaměstnancích aby podávali stoprocentní pracovní výkon, musí se jim k tomu, i z pohledu legislativy, vytvořit vhodné pracovní prostředí.

Návrh kategorizace pracovišť zaměstnavatelem

Zákon stanovuje zaměstnavateli povinnost využít služeb OZO PR, má-li více jak 26 zaměstnanců. Bez ohledu na nebezpečnost prováděných činností. Majitel prodejny se sportovními oděvy v pronájmu, který bude zaměstnávat na dvě směny 5 prodavaček, 2 pokladní, 2 skladníky, a dále vedoucí úseku prodejny, vedoucího skladu, personalistku, účetní, řidiče, prokuristu a jednoho jednatele, bude muset mít k řízení rizik OZO PR; kdežto zaměstnavatel provozující laser, pojízdný rentgen, tlakové nádoby na přepravu plynů, tlaková vyhrazená technická zařízení, plynové vyhrazené zařízení (na spalování plynů) a to vše v počtu 8 zaměstnanců, takovou povinnost nemá. Lze spekulovat, že takový zaměstnavatel bude cítit, slovy zákona, „potřebné znalosti“k provozování činností jak při obsluze svých technických zařízení (odvozené z návodů výrobců), tak hlavních provozních činností (odvozené z odborných znalostí buď vlastních či svých zaměstnanců).

Pracovní místo

Pracovní místo (soustava) vymezuje kombinace a prostorové uspořádání pracovního vybavení (například u stroje) v určitém pracovním prostředí za podmínek daných pracovními úkoly.
Pracovní místo charakterizuje část pracoviště, na kterém zaměstnanec vykonává pracovní činnost požadovanou technologií výroby, včetně obsluhy, údržby a oprav technických objektů. Je to také místo na pojízdném stroji, místa v řídícím centru (dozorny apod.).
Pracovní místo zahrnuje mimo technologických zařízení též nutná další zařízení, jako jsou skříňky pro pracovní nástroje, pracovní sedadlo atd.

Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR

Dynamika pracovního trhu v České republice s sebou neodmyslitelně přináší důsledky v podobě postupné proměny charakteru práce. Ruku v ruce s uvedeným trendem přicházejí nová pracovní rizika, nebo se silněji připomínají všeobecně známá. Zmiňované trendy jsou v článku doloženy statistickými údaji zachycujícími subjektivní hodnocení charakteru práce a pracovních rizik respondenty z dotazníkového šetření 2018.