PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní prostředí obecně tvoří fyzikální, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a socioekonomické působící na pracující osobu.
Hygienické limity jsou základním nástrojem pro hodnocení stavu pracovního prostředí z hlediska zdraví zaměstnanců. Existuje-li hygienický limit (např. pro určité látky, prachy, vibrace, hluk aj.), pak porovnáním zjištěných hodnot rizikového faktoru s jeho limitem získáme představu o závažnosti možného ohrožení zdraví člověka daným faktorem v pracovním prostředí.

Pracovní prostředí je podkladem pro existenci a činnost člověka v pracovním systému. V širším pojetí můžeme vyčlenit následující složky:

 • FORMÁLNÍ STRÁNKA (vybavení pracovišť, uspořádání, barevné řešení, využití květin, vymezení pracovního prostoru, osvětlení, hluk, mikroklimatické podmínky, apod.)
 • ČINNOSTNÍ STRÁNKA (charakter činností, odměňování, motivace, rozvoj a vzdělávání, apod.)
 • VZTAHOVÁ STRÁNKA (vztahy se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými, formální, neformální, apod.)
 • BEZPEČNOSTNÍ STRÁNKA (bezpečnost pracovníků a majetku dané organizace)

Jednotlivé stránky nejsou zcela oddělené, existují v různé míře vzájemné souvislosti. V užším pojetí se vymezení pracovního prostředí často chápe pouze v mezích nastíněné formální stránky, tj. technické a materiální zázemí. Na pracovní prostředí můžeme následně pohlížet v určité posloupnosti od obecnějšího ke specifickému. 

 

Při hodnocení a úpravách pracovního prostředí je nutné se zaměřit nejen na vybavení pracoviště, ale především na individuální fyzické a duševní vlastnosti/potřeby pracovníka.

Pohodu a výkon pracovníka na pracovišti ovlivňují:

 • mikroklimatické podmínky pracovního prostředí,
 • pracovní prostor (jeho velikost a uspořádání),
 • vybavení pracoviště (pracovní stůl, sedadlo atd.),
 • doba, po kterou je práce vykonávána,
 • druh práce (fyzická, psychická, senzorická a jejich kombinace),
 • pracovní poloha a pohyby,
 • zdravotní stav (fyzická síla, nemoci, duševní pohoda - stres aj.),
 • fyziologické vlastnosti (věk, pohlaví, tělesné rozměry, hmotnost atd.).

 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí dle zákona 309/2006 Sb. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby:
 1. prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
 2. pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
 3. prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
 4. únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
 5. v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,
 6. pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.