Chemický průmysl

Chemický průmysl patří z hlediska ochrany zdraví pracovníků mezi obory, které ovlivňují zdraví jak vlastních a zaměstnanců, tak mají podstatný vliv i na okolí. Porušení technologické kázně, bezpečnostního předpisu má za následek škody jak na zdraví pracovníků tak na majetku. Proto je zde nutno udržovat velmi dobrý technický stav provozovaného zařízení včetně jeho zabezpečovacího systému. Z toho pak vyplývá řada povinností zejména v provádění pravidelných revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení, které zajišťují odborné skupiny.

 

Velké chemické podniky se rozdělily na malé výrobní jednotky s vlastní rozhodovací pravomocí, oddělily se nevýrobní doprovodné činnosti, které působí uvnitř jako soukromé firmy.

Dnes nemají některé oddělené samostatné firmy zajištěnu bezpečnost práce vůbec, v některých případech pouze dodavatelsky bez požadované úrovně. I když na podniku zůstala část pracovníků na útvarech bezpečnosti práce, mají tito převážně metodické nikoliv výkonné pravomoce. Nemohou přímo ovlivnit úroveň řízení bezpečnosti práce u dalších firem působících v prostorách podniku.

Vedení chemických podniků si je vědomo možného rizika ohrožení zdraví pracovníků v důsledku porušení bezpečnostních předpisů a technologické kázně, ale jsou si toho vědomi i ostatní firmy působící v prostorách podniku?

Bylo by neuvážené čekat až dojde k vážným škodám na zdraví pracovníků a pak činit nutná opatření. Máme dost příkladů z minulosti, kdy technická porucha zařízení v důsledku nedostatečné nebo neodborné údržby technického zařízení či selhání lidského činitele, způsobila velmi vážné poškození zdraví pracovníků.

Pracovní úrazovost v chemickém podniku převládá převážně v doprovodných činnostech, méně při vlastní chemické výrobě. Protože ke vzniku pracovních úrazů dochází převážně při opravách a údržbě technologického zařízení je nutno se zaměřovat na tyto činnosti tj. firmy zajišťující tyto práce.

Chemický podnik jak již bylo řečeno je velmi riziková oblast podnikání a tomuto napomáhá nejen vlastní technologie, ale i volnější přístupy osob a vjezdy firem do těchto prostor, kde je značně omezena důsledná kontrola těchto pracovníků.

Neodborná činnost firmy v důsledku nedostatečné kvalifikace a nedostatku zkušeností v chemickém podniku může vést ke zvýšení rizika ohrožení zdraví pracovníků.

V poslední době došlo k podstatným změnám v přístupu vedoucích pracovníků při realizaci opatření v oblasti bezpečnosti práce. Je zde snaha o provádění vlastních auditů bezpečnosti práce za spolupráce s odborným týmem pracovníků a o účast na jednáních ve výboru bezpečnosti práce při řešení bezpečnostní problematiky firmy.

Ze strany managementu byla přijata řada opatření dle mezinárodních norem ISO řady 14000. Výsledky na úseku bezpečnosti práce, životního a pracovního prostředí a havarijní prevence naplňují principy mezinárodně uznávané aktivity „Odpovědné podnikání v chemickém průmyslu“.

Bezpečnost práce a technických zařízení v největších chemických akciových společnostech do značné míry ovlivňuje i přístup ostatních firem k zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti práce.

V těchto společnostech je oblasti péče o bezpečnost a ochranu zdraví věnována trvalá pozornost. Její nedílnou součástí je aktualizace a zkvalitnění vnitřní předpisové základny a její postupný přechod do oblasti řízené dokumentace.

TOMEČEK, Milan. Bezpečnost práce v chemickém průmyslu. BOZPprofi.cz, dostupné z: https://www.bozpprofi.cz/33/bezpecnost-prace-v-chemickem-prumyslu-1-cast-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z9dLoznQux7XyoHy_VMouwE/.