Kategorie:

Pracovní podmínky v tomto odvětví jsou obtížné a zahrnují nepravidelnou pracovní dobu, atypické formy zaměstnaneckých poměrů, relativně nízké mzdy a malou stabilitu pracovních míst. Bezpečnost a zdraví při práci jsou těmito podmínkami ohroženy. Úrazovost v sektoru HORECA (3041 úraz na 100 000 pracovníků), s více než třídenní pracovní neschopností, je srovnatelná s ostatními odvětvími ekonomiky (3176 úrazů na 100 000 pracovníků).

Kategorie:
Mezi nejvýznamnější rizika práce v odvětví patří:
 • fyzicky náročná práce zahrnující dlouhé stání a statické polohy, přenášení, zvedání a pohyby s vysokou četností, často spojené s dalšími nepříznivými pracovními podmínkami, jako je špatné rozvržení pracoviště;
 • vystavení vysokým hladinám hluku: asi 29 % pracovníků v odvětví je vystaveno hluku a více než 4 % se domnívají, že to ohrožuje jejich zdraví;
 • horké nebo chladné pracovní prostředí, zejména spojení vysokých teplot a průvanu, otevřených dveří, střídání práce v horkém a vlhkém prostředí s prací v chladném prostředí, jako jsou např. sklady;
 • řezná poranění a popáleniny;
 • zakopnutí, uklouznutí a pády na vlhké a kluzké podlaze a pády z výšky;
 • nebezpečné látky, například široce rozšířené používání čisticích prostředků.
Kategorie:

Tepelný stres - nastává v okamžiku, kdy tělo získává teplo rychleji, než se ho stíhá zbavovat, např. při fyzické práci svalů, kdy nezbývá dost krve pro zvýšení průtoku krve kůží, kterou by se teplo odvádělo. Míru stresu pracovníka, jeho schopnost pracovat a bezpečnost na pracovišti ovlivňují čtyři faktory prostředí:

 • teplota
 • vlhkost
 • sálavé teplo, např. ze slunce nebo fritézy
 • rychlost proudění vzduchu.

Citlivost na teplo ovlivňují individuální charakteristiky člověka (např. věk, zdravotní stav, fyzická zdatnost, míra aklimatizace, atd.). Ideální pracovní teplota je mezi 20 °C a 22 °C. Stoupne-li teplota nad 26 °C, klesá soustředění, ubývá síly, dochází k chybám, dostavuje se únava a vyčerpání a v důsledku toho vzrůstá počet úrazů.

Kategorie:

Mezi nejvýznamnější rizika práce v odvětví hotelových, restauračních a stravovacích služeb patří:

 • fyzicky náročná práce zahrnující dlouhé stání a statické polohy, přenášení, zvedání a pohyby s vysokou četností, často spojené s dalšími nepříznivými pracovními podmínkami, jako je špatné rozvržení pracoviště;
 • vystavení vysokým hladinám hluku
 • horké nebo chladné pracovní prostředí, zejména spojení vysokých teplot a průvanu, otevřených dveří, střídání práce v horkém a vlhkém prostředí s prací v chladném prostředí, jako jsou sklady;
 • řezná poranění a popáleniny;
 • zakopnutí, uklouznutí a pády na vlhké a kluzké podlaze a pády z výšky;
 • nebezpečné látky, například široce rozšířené používání čisticích prostředků.

 

Kategorie:
 • Dbej podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a také o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká tvé jednání, případně opomenutí při práci.
 • Udržuj na pracovišti trvale pořádek, svému nadřízenému ohlašuj závady, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost při práci. 
 • Dbej zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkými předměty, pokrmy a tekutinami.
 • Používej ochranné pomůcky a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Manipuluj pouze s břemeny povolené hmotnosti, a to způsobem, který nezpůsobí poškození zdraví, zejména páteře.
 • Řádně se seznam s bezpečnou obsluhou strojů, se způsobem práce s nástroji a nářadím a s pokyny jejich výrobce ještě předtím, než s těmito stroji, nástroji a nářadím začneš pracovat.
 • Dodržuj stanovené pracovní a technologické postupy.
 • Nepoužívej pro práci nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, jsou-li poškozené.
 • Opravy, údržbu a čištění strojů a nářadí prováděj vždy po jejich odpojení od elektrické sítě. 
 • Pravidelně se účastni školení bezpečnosti práce a stanovených lékařských prohlídek; dodržuj zásady osobní a provozní hygieny.