Kategorie:

Bezpečnostní požadavky při podnikání v lesnictví

 • Pracovat pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které splňuješ kvalifikační předpoklady.
 • Používat při práci jen osobní ochranné prostředky účinné proti riziku možného ohrožení tvého zdraví. Dbát na polnou funkčnost OOPP.
 • Dodržovat požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Dodržoavat stanovené technologické postupy a v případě, kdy podmínky na pracovišti vyžadují odlišné řešení, postupovat v souladu se zásadami bezpečné práce; nepracovat nikdy osamoceně.
 • Absolvovat předepsané lékařské prohlídky a dodržovat stanovený pracovní režim.
 • Dodržovat stanovené přestávky v práci s řetězovou pilou. Během přestávek se nevystavovat hluku a vibracím - ochrana před nemocemi z povolání.
 • Nepoužívat zařízení se spalovacím motorem v uzavřených prostorách, kde není zajištěn dostatečný rozptyl spalin nebo jejich účinné odvětrávání. Vdechování výfukových plynů poškozuje zdraví.
Kategorie:

Jednou ze základních povinností, uložených zaměstnavateli nařízením vlády č. 339/2017 Sb. je stanovení pracovních postupů a organizace práce zejména s ohledem na:

 • vykonávané činnosti,
 • zvláštnosti pracoviště,
 • pracovní podmínky,
 • technologické postupy,
 • bezpečnost provádění pracovních úkonů,
 • možnost ohrožení zaměstnanců klimatickými podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.
Kategorie:

Při provádění prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru se jedná, ve vztahu k ohrožení zdraví zaměstnanců, zejména o následující rizikové faktory:

 • Klimatické podmínky (provádění prací za silného mrazu, větru, za bouřky).
 • Vibrace a hluk (zejména s ohledem na možnost vzniku nemoci z povolání při nedodržování stanovené expoziční doby a bez použití odpovídajících OOPP zejména pro práci s motorovou pilou).
Kategorie:

Pro práce na stojících stromech, prováděné v souvislosti se sběrem semen, upevňováním kotev lanovky apod., je s ohledem na riziko pádu z výšky nezbytné stanovit pracovní postupy a organizovat práce tak, aby byla zajištěna bezpečnost osoby, která tyto činnosti provádí.

Kategorie:

Zaměstnavatel je povinen poskytovat svým zaměstnancům OOPP podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek
práce. Poskytované OOPP přitom musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, bránit jim ve výkonu práce, musí být účinné proti rizikům po celou dobu jejich používání, přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců, odpovídat podmínkám na pracovišti a splňovat další požadavky stanovené předpisy.

Kategorie:

Těžební činnost, především kácení stojících stromů a likvidování polovývratů, vývratů a polomů, představuje jednu z nejrizikovějších činností, při které každoročně dochází ke značnému počtu pracovních úrazů. Proto je nezbytné právě při této činnosti věnovat náležitou pozornost identifikaci nebezpečí a na základě vyhodnocení rizik přijmout potřebná opatření. Při stanovení pracovních postupů je nutno zohlednit druh dřeviny, stáří a zdravotní stav kácených stromů, tvar koruny, podmínky pracoviště (především stav terénu), povětrnostní situaci a určit směr kácení.