Kategorie:

Tak jako sama práce v potravinářském průmyslu je různorodá, je i celá škála nebezpečí možného ohrožení zaměstnanců. Při práci v potravinářství při ruční práci jsou nebezpečné například zacházení s ostrými nebo sečnými nástroji, zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (žíravinami) používanými při sanitaci provozů, ale i zacházení s horkou vodou, popřípadě párou.
Manipulace s materiálem a skladování patří rovněž mezi činnosti, které zaměstnance ohrožují. Jde o činnosti, které souvisejí s pohybem materiálu mimo stroje a které mají vztah k potravinářské výrobě. Je to jak ruční manipulace, tak manipulace mechanizovaná pomocí ručních vozíků, manipulačních vysokozdvižných vozíků, transportních zařízení, zdvihacích zařízení apod.
Ohrožení v dopravě souvisejí s provozem vozidel a dále s manipulací s materiálem (výrobky, obaly) na ploše vozidel a při nakládce a vykládce na rampách.
Chůze po komunikacích, mimo pracovní stanoviště, může být také nebezpečná, pokud provedení vnitřních či vnějších komunikací neodpovídá bezpečnostním požadavkům. Hrozí nebezpečí uklouznutí, zakopnutí, odvrtnutí, naražení a pádu včetně pádu do volné hloubky na podlahách, schodištích, rampách, lávkách, galeriích, můstcích, apod., jestliže podlahy mají kluzký povrch, hromadí se na nich voda, komunikace nejsou stále volné (jsou zužovány skladovanými výrobky, předměty, apod.), jsou v nich nezakryté otvory, na volných stranách schodišť, lávek chybí zábradlí.
Ostatními činnostmi, při nichž může být zaměstnanec ve zvýšené míře ohrožen, se například rozumí obsluha skladovacích zařízení sypkých hmot, mycích zařízení, čističek odpadních vod, chladicích a mrazicích zařízení, obsluha vyhrazených technických zařízení atd.
Ve většině oborů potravinářského průmyslu se dále přiřazují biologická nebezpečí, která v případě potravinářského průmyslu se mohou rozšířit daleko za hranice výrobního podniku.

Kategorie:
 • Dbej podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a také o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se dotýká tvé jednání, případně opomenutí při práci.
 • Pracuj pouze se zařízením a vykonávej jen ty činnosti, pro které splňuješ kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost.
 • Dodržuj požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržuj zásady bezpečného chování na pracovišti a zásady osobní a provozní hygieny.
 • Dodržuj stanovené pracovní a technologické postupy.
 • Při práci používej stanovené a čisté osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Neotvírej ochranné kryty pohybujících se částí na stroji za chodu stroje, nevyřazuj ochranná zařízení z funkce. Jakékoliv zásahy na stroji prováděj jen při odpojení od energetického zdroje.
 • Nikdy neprováděj čištění a mytí stroje, který je připojen do elektrické sítě.
 • Informuj se o vlastnostech jednotlivých chemických prostředků používaných při mytí a dezinfekci, respektuj je a realizuj potřebná bezpečnostní opatření k ochraně zdraví.
 • Do nádrží, cisteren a zásobníků nikdy nevstupuj bez zajištění další osobou. 
 • Pravidelně se účastni školení bezpečnosti práce a stanovených lékařských prohlídek; doplňuj a rozšiřuj si své znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví (tzv. „hygienické minimum“).
Kategorie:

Potravinářství je obor, kde je kromě zásad bezpečnosti práce nutné dodržovat také řadu přísných hygienických ustanovení. Zaměstnavatel je povinen vytvářet zaměstnancům bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Nevyhovující pracovní podmínky a nedodržení zásad bezpečné práce jsou častými příčinami vzniku pracovního úrazu. Základní povinnosti podnikajících subjektů upravuje zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kategorie:
 •  K nebezpečným místům strojů a technických zařízení není zamezen přístup:
  - chybí nebo jsou nedostatečně kryty pohyblivé nebo rotující části,
  - nefungují spínače blokující chod strojů při sejmutí nebo odklopení krytu.