Potravinářství

 •  K nebezpečným místům strojů a technických zařízení není zamezen přístup:
  - chybí nebo jsou nedostatečně kryty pohyblivé nebo rotující části,
  - nefungují spínače blokující chod strojů při sejmutí nebo odklopení krytu.
 • Chybí označení funkce ovládacích prvků strojů a technických zařízení nebo jsou označení cizojazyčná a pro obsluhu nesrozumitelná.
 • Ovladače nejsou snadno a bezpečně dosažitelné ze stanoviště obsluhy.
 • Hlavní vypínač není opatřen bezpečnostním označením.
 • Při opravě a údržbě nejsou stroje zajištěny proti nežádoucímu uvedení do chodu, příp. proti samovolnému pohybu.
 • Není instalováno signalizační zařízení pro případ, že nelze přehlédnout celý stroj (linku) z řídícího stanoviště obsluhy.
 • Nedostatečný pracovní prostor a umístění strojů neumožňuje bezpečnou obsluhu a manipulaci s materiálem.
 • Není zajištěno proškolení zaměstnanců, kteří obsluhují strojní zařízení, o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně průvodní dokumentace.
 • Používá se nebezpečných postupů nebo způsobů práce, nedodržuje se technologický postup.
 • Nepořádek na pracovištích.
 • Nevyhovující technický stav podlah, vnitřních a venkovních komunikací (poškozený povrch, nezajištěné otvory, chybějící zábradlí a madla na schodištích), podlahy kluzké, venkovní komunikace v zimě neposypané, bezpečný průchod komunikací znemožněn skladovaným materiálem, obaly apod.
 • Zaměstnanci nejsou vybaveni OOPP odpovídající riziku práce, nejsou používány přidělené OOPP.
 • Nejsou označeny skladované chemikálie, zaměstnanci nejsou seznámeni s účinky nebezpečných látek.
 • Závady v osvětlení a viditelnosti, nepříznivé vlivy hluku, otřesů a vadného ovzduší na pracovišti.
 • Používání nevhodných pomůcek pro výstup k výše umístěným částem stroje (např. bedny, schůdky bez zábradlí).
 • Sestup zaměstnance do zásobníků sypkých hmot je nedokonale nebo neodborně jištěn.