Kategorie:

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) označuje soudobý trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce.

Koncept „Průmysl 4.0“

Řada vyspělých zemí se již několik let zabývá nástupem čtvrté průmyslové revoluce, která zásadním způsobem mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Průmyslová revoluce je spojená s nástupem trvalého, velice rychlého rozvoje systémového využívání, integrace a propojování nejrůznějších technologií ve všech oblastech lidské činnosti, se změnou znalostí, způsobu myšlení, způsobu řízení podniků a celých výrobních procesů. Koncept Průmyslu se netýká pouze průmyslové výroby, ale představuje novou filozofii. Průmyslová revoluce je komplexní změna, která se dotkne mnoha oblastí života společnosti. Základním předpokladem úspěšného zvládnutí změn, eliminace rizik a využití příležitostí je široký konsenzus nad strategickým směřováním a způsobem implementace. Digitalizace ekonomiky již dnes probíhá v široké škále odvětví (elektronika, elektrotechnika, konstrukce a výroba strojů a zařízení, výroba nástrojů, automobilový průmysl, energetika, chemická a farmaceutická výroba, hutnictví a ocelářství, informační technologie a telekomunikace, průmyslová automatizace, radiokomunikace, ale i údržba, bankovnictví, finanční a marketingové služby, obchodní činnost, poradenské služby, reklamní činnost, vývoj software, zemědělství, životní prostředí, zdravotnictví, výživa a další).

Kategorie:
Silné stránky
 • Dlouhá tradice průmyslové výroby, solidní technické schopnosti a vyspělost zaměstnanců. Tyto atributy vytvářejí dobré předpoklady pro vstřebání a aplikaci konceptu Průmysl 4.0. Patří k našim nezpochybnitelným komparativním výhodám a samozřejmě musí významně přispět k pochopení významu Průmyslu 4.0 a jeho zavádění ve všech dotčených oborech i v chápání jeho komplexnosti.
 • Relativně příznivá úroveň inovační výkonnosti české ekonomiky mezi zeměmi střední a východní Evropy. ČR je v tomto parametru na srovnatelné úrovni se Slovinskem a Estonskem a předstihuje ostatní země střední a východní Evropy, což představuje dobrou výchozí pozici a je komparativní výhodou v soutěži těchto zemí o zahraniční investice do Průmyslu 4.0.
 • Otevřenost ekonomiky. Česká ekonomika je relativně velmi otevřená, nákup technologií a zařízení v zahraničí není pro české firmy neobvyklou záležitostí, účast v mezinárodních hodnotových řetězcích se stává běžnou.
 • Působení nadnárodních společností disponujících odpovídající expertízou a již existujícími řešeními pro oblast Průmyslu 4.0 a silné napojení na německý i celosvětově respektovaný průmysl a výzkum. Nejen struktura obchodní výměny, ale i dominance vlastnických vztahů v technologicky nejprogresivnějších firmách, předurčuje vazbu českého Průmyslu 4.0 na Industrie 4.0. Je zřejmé, že se to týká společností s německými vlastníky. Společnosti s vlastníky z dalších vyspělých států, v nichž procesy nástupu Průmyslu 4.0 jsou samozřejmě velmi rozvinuté, jsou rovněž připraveny. To pro nás v souhrnu znamená významnou výhodu při přípravě a rozvoji Průmyslu 4.0 díky konfrontaci s celosvětovými „best practices".
 • Vzdělání, zejména vysokoškolské, je českou populací oceňováno jako vysoká hodnota. Zájem o získání vysokoškolského vzdělání je značný a po rychlém nárůstu v minulých letech již podíl studujících, kteří pokračují na terciární úrovni studia, dosahuje obdobné úrovně jako ve vyspělých zemích. To je při dobrém zaměření a zkvalitnění vysokoškolského vzdělání příznivá podmínka pro rychlé získání špičkových kvalifikací mladou generací. Kvalitní úroveň výuky technických předmětů na technických vysokých školách. Řada pracovišť na našich vysokých školách ve významné míře kooperuje jak se zahraničními vysokoškolskými pracovišti, tak i s nejvyspělejšími technologickými firmami v celém rozsahu od základního výzkumu až po přímé aplikace; výuka jednotlivých technických předmětů na výborné úrovni umožňuje rychlý přechod k výuce potřebné pro Průmysl 4.0.
 • Zájem státu investovat do podpory výzkumu a vývoje. Český stát investuje do podpory vědy a výzkumu nemalé částky a jsou vytvářeny podmínky pro podporu iniciativy Průmysl 4.0.
 • Rychlý růst zaměstnanosti v relevantních sektorech. ČR se v posledních pěti letech zařadila mezi země s nejrychlejší tvorbou pracovních míst a růstem zaměstnanosti v průmyslové produkci a technologických sektorech. Svědčí to o schopnosti rychle vstřebávat nové technologie ve výrobě i službách. Rovněž nastavení mezd se stává příznivým pro přilákání nových talentů.
Kategorie:
Průmysl 4.0 a jeho iniciativy v zahraničí

Tento článek poskytuje přehled vybraných aktivit a iniciativ ze zahraničí, které se zabývají tématem Průmysl 4.0.

Německo
 • 2013 spuštění národní platformy „Industrie 4.0“.
 • „Industrie 4.0“ má dva podpůrné programy, na které bylo vyčleněno 100 mil EUR.
 • Celkově bylo na iniciativu vyčleněno cca 400 mil EUR.
 • Zaměření: referenční architektura a standardizace, výzkum a inovace, bezpečnost sítěmi propojených systémů, právní rámec, trh práce a vzdělávání.
 • Technologické zaměření: evoluce od vestavěných systémů ke kyberneticko-fyzickým systémům.
 • Zaměření automatizační technologie: distribuované systémy s metodami autooptimalizace, autokonfigurace, autidiagnostiky, strojovým vnímáním, inteligentní podporou dělníka https://industrie4.0.gtai.de/INDUSTRIE40/Navigation/EN/industrie-4-0.
 • Německý Spolkový institut pro bezpečnost práce a pracovní lékařství (BAuA) pořádá každoroční workshopy na téma „spolupráce mezi člověkem a robotem“. Německo se tak zařazuje k některým evropským zemím, které začleňují robotiku do vnitrostátních programů a snaží se podporovat bezpečnou a flexibilní spolupráci mezi roboty a obsluhou s cílem dosáhnout vyšší produktivity.
 • Job Futuromat - odborníci v Německu se zabývají problematikou stupně automatizovatelnosti práce - zda jsou činnosti podstatné pro výkon profese schopny zastat místo lidí stroje a případně jakou měrou. Na základě shromažďování údajů a dat vznikla webová stránka, kde je možné zjistit stupeň automatizovatelnosti profese.
Kategorie:
Vláda ČR

Vláda si byla vědoma nutnosti přijmout a řídit procesy (vytvářet vhodné podmínky) čtvrté průmyslové revoluce, dnes i v nejbližší budoucnosti nejvýznamnějších technologických, strukturálních i společenských změn.

Usnesení vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 729 k Iniciativě Průmysl 4.0