Kategorie:

V tomto článku jsou shrnuty zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při mimoškolních akcích, které by se nyní, v období škol v přírodě a školních výletů, mohly zvláště hodit. Obecně platí, že ve všech věcech školské právnické osoby rozhoduje ředitel školy. Asi nejdůležitějším předpisem vztahujícím se k mimoškolním akcím pořádaným školou je Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Kategorie:

hasici"Hasiči pro školy" je projekt tvorby výukového materiálu pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik na 2. stupni základních škol. Pro každý ročník bude vytvořeno 5 hodin z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva (celkem tedy 20 výukových hodin) Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách. Projekt vzniká ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje za finanční podpory Ústeckého kraje. Je dostupný  ZDARMA pro všechny školy v České republice. Pro školní rok 2017/2018 je k dispozici první kompletní ročník. Další budou postupně přibývat v následujících letech.

https://www.hasiciproskoly.cz/

Kategorie:

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství lze postupovat podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: 37 014/2005-25, kde je obsažena definice úrazu žáků. Hlavním tématem článku JUDr. Evy Dandové je odškodňování úrazů žáků ve školách mateřských, základních a středních a jejich odpovědnost za tyto úrazy.

Kategorie:

Na konferenci Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016 v Poslanecké sněmovně v Praze, která se konala v říjnu 2016, bylo zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) řečeno, že je opět šance na vydání dlouho plánované vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (dále BOZ) dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyhláška měla být připravena do konce roku 2016, zatím je však stále ve fázi příprav spolu s vyhláškou k § 65 odst. 4 školského zákona o seznamu chemických látek a prachů, se kterými mohou žáci a studenti pracovat. Ta by měla obsahovat seznam nebezpečných chemických látek a směsí a seznam prachů, jejichž zvýšená expozice může být pro žáky při praktickém vyučování nebezpečná, podmínky nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachům.

Kategorie:

osh

Interaktivní příručka "BOZP! Skvělá myšlenka" je výsledkem mezinárodního projektu "Mind Safety - Safety Matters!". Vzhledem k vícejazyčnému partnerství a použitým technologiím výroby omluvte prosím nedostatky v jazykové a grafické podobě české verze. Příručka se zaměřuje na mladé lidi ve věku 14-18 let a zabývá se problematikou BOZP ve vztahu k mládeži a mladým pracovníkům.

Hlavním cílem interaktivní příručky je zvýšit informovanost o BOZP ve vašem každodenním osobním a pracovním životě a v dlouhodobém horizontu zvýšit úroveň bezpečnosti při práci a snížit počet pracovních úrazů a nemocí mezi mladými pracovníky.

Kategorie:
Základ právní úpravy nalezneme v ust. § 29 školského zákona

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. V odstavci 2 předmětného ustanovení nalezneme povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů.

Současně je zde zmocňovací ustanovení pro MŠMT k vydání vyhlášky, kterou se stanoví opatření právě k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato vyhláška však dosud nebyla vydána, neboť nebyla nalezena shoda na tom, co všechno by měla obsahovat.

Připravovaná vyhláška k § 29 odst. 2 školského zákona MŠMT v současné době připravuje vyhlášku, kterou by došlo k naplnění zmocnění v § 29 odst. 2 školského zákona. Jedná o oblast velmi širokou a zahrnující rozličná témata – počínaje objektovou bezpečností, přes zajištění dozoru, zajištění bezpečnosti při různých akcích mimo školu apod. V první řadě je třeba rozhodnout, které všechny oblasti bude vyhláška zahrnovat. Vyhláška by měla být připravena na půdě MŠMT do konce roku 2016, následně projde standardním legislativním procesem.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů je dále řešena v několika dalších ustanoveních. Některá se týkají např. počtu dětí, žáků a studentů, povinností jak ze strany školy seznámit děti, žáky a studenty se zásadami bezepčnosti a ochrany zdraví, tak i povinnosti samotných dětí, žáků a studentů dodržovat pravidla stanovená školním či vnitřních řádem, povinnosti zákonných zástupců hlásit škole všechny změny, které by mohly mít vliv na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů.