Kategorie:

Při znalecké a kontrolní činnosti se často setkáváme s tím, že kotvicí zařízení {viz ČSN EN 795 prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení a ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně} jsou nevhodně nebo dokonce nesprávně navržena a instalována. Nejčastěji je tomu tam, kde v rámci snahy o získání zakázky ve výběrovém řízení, hledá uchazeč všechny možnosti, jak být levnější. Často i tak, že nedodrží všechny požadavky na individuální ochranu proti pádu. Rozhodli jsme se tedy sepsat následující desatero zásad pro navrhování a instalaci kotvicích zařízení určených k ochraně proti pádu.

Kategorie:

Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.
Každý zaměstnanec je povinnen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání případně opomenutí při práci.

Kategorie:

Staveniště je neustále se měnící systém. Současně se změnami podmínek na staveništi dochází rovněž i ke změnám vyskytujících se rizik, což klade vyšší nároky na zajištění zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci jsou tak vystaveni nebezpečím, které můžou způsobit jejich úraz, poškození zdraví, případně i smrt. Jedním z rizikových faktorů je zvýšený pohyb zaměstnanců od více zaměstnavatelů na staveništi. Zaměstnanci jsou následně vystaveni nebezpečím z vlastní práce i práce v okolí jejich pracoviště. Dalším rizikovým faktorem je častá fluktuace zaměstnanců a jejich nekvalifikovanost. Vzhledem k rozsahu vyskytujících se zdravotních rizik na staveništi jsou v článku uvedeny pouze základní charakteristiky jednotlivých nebezpečí a vybrané části požadavků právních předpisů, s případným uvedením odkazu na další informace.

Kategorie:

Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména:

 • povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu, způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách
 • a proti nežádoucímu uvedení do provozu,
 • umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,
 • rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí,
 • zakázané úkony a činnosti.
Kategorie:

Druhou skupinou prací, kde vzniká nejvíce smrtelných a závažných úrazů, jsou zemní práce. Nejčastějším zdrojem těchto pracovních úrazů je pád uvolněné zeminy ze stěny výkopů a následné zavalení pracovníka, který se nachází v nezapaženém výkopu.

Kategorie:

Zhotovitel montážních prací musí mít zpracován technologický postup jím montovaných konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu.

Kategorie:

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla být provedena buďto kolektivním nebo osobním zajištěním a to nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Kategorie:
 1. Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách.
 2. Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách.
 3. Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky.
 4. Nezajištění výkopů proti sesutí stěn.
 5. Nebezpečný způsob provádění bouracích prací.
 6. Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy.
 7. Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů.
 8. Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení.
 9. Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro přepravu osob.
 10. Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení.
Kategorie:
 • Vést evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno.
 • Zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 • Je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, uspořádat staveniště v souladu s tímto plánem a ve lhůtách v něm uvedených.
Kategorie:

Plán BOZP je základním systémovým dokumentem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Je souhrnem opaření pro eliminaci rizik na konkrétním staveništi, ale také posouzení vlivu stavby na bezpečnost veřejnosti v okolí.

Nezbytnou součástí je logistika stavby (oplocení, přístupové komunikace, dopravní a bezpečnostní značení, ochranná pásma, dočasná osvětlení stavby a dočasné stavební konstrukce, systém vstupu a vjezdu, systém čištění vozidel, parkování, evidence osob, program školení, skladovací prostory, prostory pro přípravné práce, dostatečné zařízení staveniště se školícími prostory, s místem první pomoci, vrátnicí atd.).

Plán se archivuje dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Plán BOZP obsahuje:

 • základní informace o akci a účastnících výstavby,
 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,přehled základních opatření k zajištění BOZP,
 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností,
 • analýzy rizik jednotlivých činností, 
 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 
 • zásady požární ochrany při realizaci,
 • dopravně provozní předpisy,
 • zabezpečení staveniště,
 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby.