Kategorie:

Práce na střechách může být nebezpečná. Je nezbytné dodržovat přísné bezpečnostní normy, a to bez ohledu na dobu trvání této práce. Před zahájením prací nebo v případech, kdy je třeba podrobnější poradenství, se doporučuje kontaktovat příslušné kompetentní úřady nebo orgány.

Kategorie:
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce.
Kategorie:
Kategorie:

Při znalecké a kontrolní činnosti se často setkáváme s tím, že kotvicí zařízení {viz ČSN EN 795 prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení a ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zařízení v případě použití více než jednou osobou současně} jsou nevhodně nebo dokonce nesprávně navržena a instalována. Nejčastěji je tomu tam, kde v rámci snahy o získání zakázky ve výběrovém řízení, hledá uchazeč všechny možnosti, jak být levnější.

Kategorie:

Kontroly SÚIP se zabývají následujícími otázkami:

Kategorie:

Zhotovitel montážních prací musí mít zpracován technologický postup jím montovaných konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu.

Kategorie:

Plán BOZP je základním systémovým dokumentem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi. Je souhrnem opaření pro eliminaci rizik na konkrétním staveništi, ale také posouzení vlivu stavby na bezpečnost veřejnosti v okolí.

Kategorie:

Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě, který musí být v českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména:

  • povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu, způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách
  • a proti nežádoucímu uvedení do provozu,
  • umístění a zajištění stroje po ukončení provozu,
  • rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí,
  • zakázané úkony a činnosti.
Kategorie:

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Při této činnosti musí být pracovník zajištěn proti pádu. Ochrana pracovníků proti pádu by měla být provedena buďto kolektivním nebo osobním zajištěním a to nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích a komunikacích.

Kategorie: