Kategorie:
Rizika při práci v rostlinné výrobě

Rizika spojená s pracovním prostředím:

 • prochlazení nebo omrznutí v chladném počasí
 • promoknutí a promočení za deště
 • uklouznutí na rozmoklém, blátivém, namrzlém nebo zasněženém terénu
 • nadměrné znečištění
 • pocit žízně, horko při práci na slunci v létě
 • ozáření kůže a poškození očí
 • poštípání bodavým hmyzem.
Kategorie:

Jak vyplývá z dlouhodobých statistik pracovní úrazovosti v zemědělství, průměrná pracovní úrazovost se pohybuje kolem 4,5 % (počet úrazů na 100 pojištěnců). Je to dvojnásobně vyšší hodnota, než ve všech odvětvích ekonomických činností.
Převážná část pracovních úrazů vzniká a jsou způsobeny při práci se zvířaty (především v chovu skotu, napadení zvířetem), při používání zemědělské techniky (především při obsluze dosluhující zemědělské techniky a zařízení, bez ochranných zařízení) a dále při používání staveb a technologických linek, údržbě stavebních objektů (propadnutí z eternitových střech, udušení při čištění jímek aj.).

Kategorie:

Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními na úseku organizace práce, je povinen zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. V zemědělství oděv i obuv podléhá při práci vlivem prostředí a charakteru pracovní činnosti mimořádnému opotřebení a znečištění. Proto poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv a pracovní obuv. Zároveň je povinen na základě předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky.

Kategorie:

V zemědělství jsou používány různé nebezpečné chemické látky a směsi, přičemž práce s nimi představuje specifický zdroj ohrožení zdraví, případně i života. Je v zájmu každého, kdo s těmito látkami pracuje, ochránit se před škodlivými účinky všech používaných látek.
Základní povinností zaměstnavatelů je tedy vytvořit podmínky pro to, aby jejich zaměstnanci nebyli prací s chemickými látkami a směsi ohrožováni.

Kategorie:

V důsledku širokého rozsahu úkolů údržby v zemědělských hospodářstvích existuje řada různých rizik:

 • mechanická rizika související s údržbou strojního zařízení, jako je rozdrcení, zachycení a zasažení kapalinou pod vysokým tlakem,
 • nebezpečí zasažení elektrickým proudem při práci s vadným vybavením nebo při údržbě elektrických instalací a zařízení nebo opravě poškozených elektrických ohradníků,
 • tepelná nebezpečí související s používáním svařovacího zařízení nebo zařízení pro ohřev při údržbě nebo spojená s údržbou zařízení s horkými povrchy či obsahujících horké provozní kapaliny,
 • chemická rizika související s používáním nebezpečných látek při údržbě nebo s údržbou zařízení obsahujících nebezpečné látky,
 • nebezpečí požáru nebo výbuchu při údržbě zařízení nebo vybavení obsahujícího nebezpečné a výbušné látky, jako jsou nádrže, nádoby a zásobníky nebo palivové nádrže,
 • biologická nebezpečí při údržbě instalací znečištěných biologickými látkami, nádrží na kejdu, stok a splaškové infrastruktury,
 • ergonomická rizika, jako jsou práce ve vnucených polohách, používání nevhodně konstruovaných nástrojů,
 • práce v uzavřených prostorách.
Kategorie:

Zaměstnavatel má za povinnost vyhledat a vyhodnotit rizika a stanovit bezpečné pracovní postupy a organizovat práci s ohledem na typ a velikost zjištěných rizik. To se týká nejen provozů spojených s chovem hospodářských zvířat, ale i jiných pracovních činností (viz např. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. aj.).

Kategorie:

Stavbou pro zemědělství se rozumí stavba pro hospodářská zvířata, doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, stavba pro skladování minerálních hnojiv, stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin a příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné hmotnosti do 1 000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin.