Biologické faktory

vykricnik violetPříkladové požadavky na provedení, vybavení a režim pracovišť s biologickými činiteli

 

 • oddělit pracoviště od jakýchkoliv jiných činností v téže budově
 • udržovat pracoviště v podtlaku oproti okolí
 • vzduch přiváděný na pracoviště a odváděný z něho filtrovat, u kontrolovaného pásma vysoce účinnou filtrací částic (filtr HEPA - high–efficiency particulate air filter)
 • zřídit povrchy nepropouštějící vodu a snadno omyvatelné
 • zřídit povrchy odolné vůči kyselinám, louhům, rozpouštědlům dezinfekčním látkám
 • umožnit hermetické utěsnění pracoviště pro provádění dezinfekce
 • volit speciální dezinfekční postupy

 

 • účinně kontrolovat přenašeče (vektory) nákaz (např. hlodavce a hmyz)
 • bezpečně skladovat biologické činitele
 • uchovávat infikovaný materiál včetně zvířat pod vhodným uzavřením (hazard box)
 • zřídit spalovnu k likvidaci uhynulých živočichů
 • s životaschopnými organismy manipulovat v uzavřeném systému
 • minimalizovat únik vzduchu či zabránit úniku vzduchu odsávaného z uzavřeného systému
 • tekuté kultury ve větším množství nepřemisťovat z uzavřeného systému bez zneškodnění schválenými chemickými nebo fyzikálními prostředky
 • použít hermetické uzávěry k minimalizaci úniku či zábraně úniku biologického činitele
 • uzavřené systémy umístit v kontrolovaném pásmu a udržovat podtlak vůči okolí
 • označit biologické riziko
 • zajistit ochranné pracovní prostředky pro zaměstnance (celotělová ochrana v případě potřeby)
 • zřídit dekontaminační zařízení, umývárny, sprchy pro zaměstnance
 • požadovat hygienickou smyčku pro zaměstnance - zaměstnanci se před opuštěním kontaminované oblasti musejí osprchovat
 • shromažďovat odpadní vodu z výlevek a sprch a před vypuštěním dezinfikovat
 • zřídit kontrolovaného místo určené pro veškerý odpad z uzavřeného systému
 • dekontaminovat odpadní vody před konečným vypuštěním schválenými chemickými nebo fyzikálními prostředky a postupy uvedené v provozním řádu
 • vést předepsanou evidenci o pracovnících v kontrolovaném pásmu a při vyhlášení rizika práce s biologickými činiteli (40 let od ukončení expozice)
 • omezit přístup na pracoviště jen pro určené zaměstnance
 • vybudovat průhled (okénko) nebo přijmout jiné řešení umožňující pozorovat zaměstnance
 • zakázat práci mladistvým, těhotným a kojícím ženám a ženám do konce devátého měsíce po porodu v kontrolovaném pásmu
 • zajistit pravidelné lékařské preventivní prohlídky, případně preventivní očkování

ZNAČKA PRO BIOLOGICKÉ RIZIKO

biohazard

Důležitá jsou preventivní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců pracujících s biologickým materiálem a provozní pokyny na úseku BOZP, které upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.