Chemické faktory

Azbestem se rozumí vláknité silikáty, kterými jsou:

 • aktinolit CAS 77536-66-4,
 • amosit CAS 12172-73-5,
 • antofylit CAS 77536-67-5,
 • chrysotil CAS 12001-29-5,
 • krokydolit CAS 12001-28-4,
 • tremolit CAS 77536-68-6.

Sledovaným ukazatelem expozice zaměstnance azbestu je početní koncentrace vláken o rozměrech délky větší než 5 um, průměru menším než 3 um a poměru délky k průměru větším než 3:1 v pracovním ovzduší.

info yellowHodnocení zdravotního rizika (§ 20)
Hodnocení zdravotního rizika při práci s azbestem zahrnuje:

 • ověření jeho přítomnosti na pracovišti a formu, v níž se nachází,
 • předpokládaný rozsah práce s azbestem,
 • dobu trvání práce s azbestem.

K ověření přítomnosti azbestu na pracovišti lze využít informace od vlastníka stavby nebo z jiných ověřitelných zdrojů, a pokud tyto informace nejsou dostupné, je nutné, materiály o nichž se má za to, že obsahují azbest, analyzovat.

Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení (§ 21)
Při odstraňování stavby nebo její části, v níž byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest, musí být dodržena tato minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnance:

 • technologické postupy používané při zacházení s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest musí být upraveny tak, aby se předcházelo uvolňování azbestového prachu do pracovního ovzduší,
 • azbest a materiály obsahující azbest musí být odstraněny před odstraňováním stavby nebo její části, pokud z hodnocení rizika nevyplývá, že expozice zaměstnanců azbestu by byla při tomto odstraňování vyšší,
 • odpad obsahující azbest musí být sbírán a odstraňován z pracoviště co nejrychleji a ukládán do neprodyšně utěsněného obalu opatřeného štítkem obsahujícím upozornění, že obsahuje azbest,
 • prostor, v němž se provádí odstraňování azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vymezen kontrolovaným pásmem,
 • zaměstnanec v kontrolovaném pásmu musí být vybaven pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím,
 • pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem na povahu práce.

vykricnik orangePracovní oděv musí být ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití musí být provedena kontrola, zda není pracovní oděv poškozen, a provedeno jeho vyčištění. Je-li pracovní oděv poškozen, musí být před dalším použitím opraven. Bez kontroly a následně provedené opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít.

Pokud praní nebo čištění pracovního oděvu neprovádí za těchto podmínek zaměstnavatel sám, přepravuje se k praní nebo čištění v uzavřeném kontejneru.

Před odstraňováním azbestu nebo materiálu obsahujícího azbest, musí být vypracován plán prací s údaji o:

 • místu vykonávané práce,
 • povaze a pravděpodobném trvání práce,
 • pracovních postupech používaných při práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest,
 • zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnance vykonávajícího práci s azbestem nebo materiálem obsahujícím azbest a pro ochranu jiných osob přítomných na pracovišti,
 • opatřeních k ochraně zdraví při práci.

Po ukončení prací spojených s  azbestem musí být provedeno kontrolní měření úrovně azbestu v pracovním ovzduší, nejde-li o práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu; v práci pak lze pokračovat, je-li zjištěná hodnota azbestu v pracovním ovzduší nižší než přípustný expoziční limit.

vykricnik orangePro zaměstnance, který je nebo může být exponován azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, musí být zajištěno v pravidelných intervalech školení, které umožní získávání znalostí a dovedností k uplatňování správné prevence ohrožení zdraví, a to zejména o:

 • vlastnostech azbestu a jeho účincích na zdraví včetně součinného účinku kouření,
 • typech materiálů nebo předmětů, které mohou obsahovat azbest,
 • činnostech, u nichž je pravděpodobnost expozice azbestu,
 • významu kontrolních mechanizmů vedoucích k minimalizaci expozice azbestu,
 • bezpečných pracovních postupech, ochranných opatřeních a kontrole jejich dodržování,
 • výběru vhodného osobního ochranného pracovního prostředku k ochraně dýchacích cest včetně podmínek jeho používání,
 • správných pracovních postupech při mimořádné události spojené s únikem azbestu nebo prachu z materiálu obsahujícího azbest, při údržbě nebo opravě,
 • pracovních postupech při dekontaminaci prostor zasažených prachem obsahujícím azbest,
 • správném postupu při ukládání a likvidaci prachu obsahujícího azbest,
 • rozsahu závodní preventivní péče u exponovaného zaměstnance.