Chemické faktory

Dne 25. 6. 2018 zveřejnil Úřední věstník Evropské unie ve své částce L 160 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách ECHA. Dosavadní zkušenosti, které ECHA se svým Výborem pro posuzování rizik a Výborem pro socioekonomickou analýzu získala při posuzování žádostí o povolení, ukázaly, že množství práce spojené s posuzováním těchto žádostí se odvíjí od počtu použití požadovaných v jedné žádosti, nikoliv od počtu žadatelů, kteří společně podali jednu žádost. Poplatek za příslušnou žádost by proto měl být stejný bez ohledu na počet žadatelů; za dalšího žadatele by se neměl vybírat nový poplatek. Totéž platí i pro platby za předložení zprávy o přezkumuOdpovídající úprava poplatků a plateb by mohla zmírnit finanční zátěž pro menší subjekty, jako jsou malé a střední podniky.

Podává-li se žádost o povolení společně, měly by se poplatky a platby rozdělit mezi žadatelespravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem, a to zejména v případě malých a středních podniků. Při rozdělení celkových poplatků a plateb by se mělo zohlednit snížení poplatků a plateb, které se v současnosti uplatňuje v případě malých a středních podniků.

Pokud podniky, které podaly společnou žádost o povolení, patří svou velikostí do různých kategorií a vztahují se na ně různé základní poplatky, měl by se vybírat poplatek nejvyšší.

V této souvislosti se v nařízení (ES) č. 340/2008 mění:

  • znění článku 8, odstavce 2 a článku 9, odstavce 2
  • přílohy VI (Poplatky za žádost o povolení podle článku 62 nařízení REACH) a
  • přílohy VII (Platby za přezkum povolení podle článku 61 nařízení REACH), které se nahrazují zněním uvedeným v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/895.

Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na žádosti podané před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

stazeniDokument ke stažení:

 

MPO, dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/chemicke-latky-a-smesi/latky-svhc-povoleni-omezeni/zmena-narizeni-es-c--340-2008-o-poplatcich-a-platbach-agenture-echa-za-posuzovani-zadosti-o-povoleni--238549/ .