Chemické faktory

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) 
  C/2019/169
  Úř. věst. C 34, 28.1.2019,
  Použití 1,2-dichlorethanu jako rozpouštědla při výrobě účinné farmaceutické přísady: flekainid acetát
  Použití 1,2-dichlorethanu jako rozpouštědla při výrobě účinné farmaceutické přísady: nefopam hydrochlorid
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) 
  C/2019/54
  Úř. věst. C 30, 24.1.2019, 
  Použití 1,2-dichlorethanu jako průmyslového rozpouštědla při výrobě koncového meziproduktu iopromidu s vysokým stupněm čistoty, účinné farmaceutické přísady kontrastního prostředku Ultravist® pro radiodiagnostické účely.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) 
  C/2019/53
  Úř. věst. C 30, 24.1.2019,
  Použití jako reakční médium a rozpouštěcí činidlo při řešení po sobě jdoucích reakcích chemické transformace, která vede ke vzniku účinné farmaceutické přísady raloxifen hydrochloridu
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) 
  C/2019/51
  Úř. věst. C 30, 24.1.2019, 
  Formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)
  Číslo ES: 500-036-1
  Číslo CAS: 25214-70-4
  Povolené použití:
  Složení tužidla z epoxydové pryskyřice obsahujícího technický MDA.
  Průmyslové použití tužidla z epoxydové pryskyřice obsahujícího technický MDA při zafixování upotřebené ionexové pryskyřice v matrici s vysokým stupněm izolace.
 • Směrnice EP a Rady (EU) 2019/130, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
  Změny přílohy I a III směrnice 2004/37/ES jsou dalším krokem v dlouhodobém procesu její aktualizace. Jako další krok v rámci tohoto procesu předložila Komise návrh na stanovení limitních hodnot včetně doplnění poznámky „kůže“ k pěti dalším karcinogenům. 
 • Zvláštní zpráva č. 2/2019 – „Chemická nebezpečí v našich potravinách: politika EU v oblasti bezpečnosti potravin nás chrání, ale stojí před výzvami“
  Úř. věst. C 21, 17.1.2019

Zdroj

Kategorie: