Povinnosti zaměstnavatelů

info orangeKdyž zaměstnáváte lidi, nebo odpovídáte za práci lidí, kteří pro vás pracují, zajistěte, aby:

 

 • byli vyškoleni a dělali svou práci bezpečně, aniž by riskovali své zdraví,
 • měli nad sebou řádný dohled a dostávali jasné instrukce,
 • měli přístup k sociálním a sanitárním zařízením,
 • používali správné nářadí, nástroje, zařízení a osobní ochranné prostředky,
 • se s nimi nebo s jejich zástupci projednávali otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Poznámka: Když pro vás někdo pracuje nebo pracuje podle vašich pokynů, i když z hlediska daňových předpisů a předpisů sociálního pojištění jde o samostatně výdělečně činnou osobu, může se na něj pro účely BOZP přesto pohlížet jako na vašeho zaměstnance. Ať již tedy jde o zaměstnance nebo samostatně výdělečně činné osoby, vždy se musíte postarat o ochranu lidí, které řídíte a za které odpovídáte.

 

info orange

Když zadáváte práci někomu jinému:

 

 • zkontrolujete si, zda lidé, které chcete zaměstnat, dodržují zásady bezpečné a zdraví neohrožující práce?
 • předáte jim informace, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které pro svou práci potřebují?
 • proberete s nimi jejich práci dřív, než ji zahájí?
 • ujistíte se, že jste jim poskytl vše, co je předepsáno, např. bezpečné lešení, správné pracovní prostředky, přístup k sociálnímu a sanitárnímu vybavení?
 • kontrolujete jejich výkon a opravujete jejich nedostatky?
HLÁŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ

Dojde-li k pracovnímu nebo smrtelnému úrazu vašeho zaměstnance na vašem staveništi:

 • bez zbytečného odkladu ohlašte úraz orgánům uvedeným v § 4 nař. vl. č. 201/2010 Sb., ve znění nař. vl. č. 170/2014 Sb.;
 • hlaste způsobem stanoveným tímto nař. vl. všechny pracovní úrazy způsobující pracovní neschopnost delší než tři dny;
 • záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance.
PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ
 • Může se každý na své pracovní místo bezpečně dostat a bezpečně tam pracovat?
 • Jsou přístupové cesty v dobrém stavu a jsou řádně značené?
 • Jsou okraje, odkud lidé mohou spadnout, opatřeny zábradlím nebo jinou dostatečnou ochranou?
 • Je staveniště uklizené a je materiál bezpečně uložený?
 • Je osvětlení pracoviště dostatečné? 
SOCIÁLNÍ A SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
 • Jsou všechny záchody dostupné, jsou udržovány v čistotě a řádně osvětlené?
 • Jsou k dispozici umývárny s tekoucí teplou a studenou vodou?
 • Je k dispozici místo, kde je možné se osušit, převléknout a uschovat si oděv?
 • Mají zaměstnanci k dispozici pitnou vodu?
 • Může se k sociálnímu a sanitárnímu vybavení snadno a bezpečně dostat každý pracovník?
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích. 2. Vyd. ISBN 978-80-87676-20-2.

 

Kategorie: