Školství

Základ právní úpravy nalezneme v ust. § 29 školského zákona

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.

 

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o úrazu zasílá. V odstavci 2 předmětného ustanovení nalezneme povinnost škol a školských zařízení zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů.

Současně je zde zmocňovací ustanovení pro MŠMT k vydání vyhlášky, kterou se stanoví opatření právě k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Tato vyhláška však dosud nebyla vydána, neboť nebyla nalezena shoda na tom, co všechno by měla obsahovat.

Připravovaná vyhláška k § 29 odst. 2 školského zákona MŠMT v současné době připravuje vyhlášku, kterou by došlo k naplnění zmocnění v § 29 odst. 2 školského zákona. Jedná o oblast velmi širokou a zahrnující rozličná témata – počínaje objektovou bezpečností, přes zajištění dozoru, zajištění bezpečnosti při různých akcích mimo školu apod. V první řadě je třeba rozhodnout, které všechny oblasti bude vyhláška zahrnovat. Vyhláška by měla být připravena na půdě MŠMT do konce roku 2016, následně projde standardním legislativním procesem.

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů je dále řešena v několika dalších ustanoveních. Některá se týkají např. počtu dětí, žáků a studentů, povinností jak ze strany školy seznámit děti, žáky a studenty se zásadami bezepčnosti a ochrany zdraví, tak i povinnosti samotných dětí, žáků a studentů dodržovat pravidla stanovená školním či vnitřních řádem, povinnosti zákonných zástupců hlásit škole všechny změny, které by mohly mít vliv na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů.

Samostatnou kapitolou je pak zajišťování dozoru nad dětmi, žáky a studenty jak mezi vyučováním, tak i při akcích konaných mimo školu. Namátkou tak lze zmínit např. ust. § 23 v odst. 5, které umožňuje, aby zřizovatel školy povolil výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Dále ust. § 30 odst. 1 stanovuje, že součástí školního řádu či vnitřního řádu musí být kromě jiného podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Ust. § 35 zmocňuje MŠMT, aby pro mateřské školy stanovilo vyhláškou kromě jiného podrobnosti o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ust. § 65 odst. 3 Na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obdoba je pak pro studenty voš v ust. § 96 odst. 3

Na studenty při praktické přípravě se vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práciin

ŠŤASTNÁ, Michaela. Současná a připravovaná právní úprava BOZ dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. In Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR - aktuální témata 2016. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/sites/default/files/obsah/super-obsah/bezpecnost-ochrana-zdravi-ve-skolstvi-v-cr-aktualni-temata-2016/soubory/01-stastna-bezpecnost-ochrana-zdravi-deti.pdf

stazeniMgr. Pavel Fošum - Nové právní předpisy ve vztahu k ochraně zdraví dětí, žáků a studentů