NORMY

Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 6. 2024

ČSN P ISO/TS 31050 (01 0356) Management rizik - Směrnice pro řízení vznikajících rizik ke zvýšení odolnosti*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16898+A1 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče na plynná paliva - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16898 (06 1813) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Filtry pro plynné palivo s maximálním pracovním tlakem do a včetně 600 kPa z května 2023.

ČSN EN 203-1+A1 (06 1901) Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 203-1 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost; Vyhlášena z července 2022.

ČSN EN ISO 13577-2 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 2: Zařízení ke spalování a manipulaci s palivy+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 746-2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy z dubna 2011.

ČSN EN 16307-5 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16307-5 (26 8814) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Dodatečné požadavky pro ruční vozíky ze srpna 2013.

ČSN EN 17879 (27 6004) Dočasné stavby pro pořádání kulturních akcí - Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN ISO 12643-1 (50 7020) Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 1: Obecné požadavky+).

ČSN EN ISO 12643-2 (50 7020) Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 2: Předtisková a tisková zařízení a systémy+).

ČSN EN ISO 12643-3 (50 7020) Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 3: Vázací a dokončovací zařízení a systémy+).

ČSN EN ISO 12643-4 (50 7020) Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 4: Zařízení a systémy pro konverzi+).

ČSN EN ISO 12643-5 (50 7020) Grafická technika - Bezpečnostní požadavky na grafická zařízení a systémy - Část 5: Samostatné tiskařské stroje s ručním podáváním+).

ČSN EN 12942 (83 2251) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12942 (83 2251) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení ze srpna 1999.

ČSN EN 12941 (83 2252) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k volně přiléhající lícnicové části - Požadavky, zkoušení a značení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12941 (83 2252) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení z října 1999.

ČSN EN ISO 12311 (83 2445) Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 12311 (83 2445) Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky z února 2014.

ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu z března 2003.

ČSN EN 17206-2 (91 8115) Zábavní technika - Strojní zařízení pro jeviště a jiné výrobní prostory - Část 2: Bezpečnostní požadavky na stojany a zvedáky.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 5. 2024

ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 25980 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování z října 2023.

ČSN 33 2000-4-43 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. S účinností od 23. 8. 2026 se zrušuje ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy z prosince 2010.

ČSN EN IEC 62477-1 ed. 2 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně. S účinností od 9. 8. 2026 se zrušuje ČSN EN 62477-1 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně z dubna 2013.

ČSN EN ISO 25119-2 (47 0068) Zemědělské a lesnické strojní zařízení a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu.

ČSN P 73 0847 Požární bezpečnost staveb - Fotovoltaické (PV) systémy.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 80601-2-12 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 80601-2-12 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči ze září 2020.

ČSN EN ISO 80601-2-84 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-84: Zvláštní požadavky na základní  bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro prostředí urgentních zdravotnických služeb. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 794-3+A2 (85 2101) Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory z března 2010.

ČSN EN 1417 (69 1288) Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1417 (69 1288) Stroje na zpracování plastů a pryže - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky z června 2015.

ČSN EN 14434 (91 1230) Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14434 (91 1230) Nástěnné tabule pro vzdělávací zařízení - Ergonomické, technické a bezpečnostní požadavky a metody zkoušení z června 2010.

 


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. a 8. 4. 2024

ČSN CLC/TS 51643-32 (34 1394) Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití.

ČSN EN IEC 61800-5-3 (35 1720) Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry*).

ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby z května 2021.

ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob z května 2021.

ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace z března 2020.

ČSN IEC/TS 61936-0 (33 3201) Elektrické instalace nad 1 kV AC a 1,5 kV DC - Část 0: Zásady, které je třeba  dodržovat při navrhování a montáži vysokonapěťových instalací – Bezpečnost vysokonapěťových instalací*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62788-2-1 (36 4660) Postupy měření materiálů používaných ve fotovoltaických modulech – Část 2-1: Polymerní materiály - Přední a zadní stěny – Požadavky na bezpečnost.

ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost - Slovník z ledna 2018.

ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody z května 2013.


Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2024

ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13281 (32 0230) Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů ze září 2023.

ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 23582-1 (69 1290) Stroje na zpracování plastů a pryže - Upínací systémy - Část 1: Bezpečnostní požadavky na magnetické upínací systémy ze září 2023.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy z listopadu 2022.

ČSN EN 50436-1 ed. 3 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu. S účinností od 19. 6. 2026 se zrušuje ČSN EN 50436-1 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 1: Přístroje určené pro programy bezpečnosti dopravy, zabraňující řízení vozidla po požití alkoholu z října 2014 a ČSN EN 50436-2 ed. 2 (30 5120) Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 2: Přístroje s náustkem pro měření množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu pro obecné preventivní použití z října 2014.

ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14432 (69 9037) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií - Ventily pro vypouštění produktu a odvzdušňování z března 2017.

ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventily. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14433 (69 9038) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží pro přepravu kapalných chemikálií a zkapalnělých plynů - Patní ventilyz března 2017.

ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13997 (83 2774) Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty z července 2000.

ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 7933 (83 3562) Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže z května 2005.Archiv vydaných norem

Kategorie: