Chemické faktory

Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, kde je uvedeno, jaké povinnosti musí splnit osoba předávající nebezpečné věci k přepravě, dopravce a osoba zajišťující vykládku těchto věcí.

Bisfenoly jsou endokrinními disruptory. Jako endokrinní disruptory, zkráceně ED (nebo též hormonálně aktivní látky) se označují látky, případně směsi látek, které zasahují do normálních funkcí endokrinního systému a mohou tak narušovat fyziologické funkce endogenních hormonů.

Přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě řeší § 22 a § 23 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Nebezpečné věci jsou látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), a to za podmínek v ní uvedených. V částce 12 pod číslem 21/2017 je ve Sbírce mezinárodních smluv uveřejněna Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2017 a 2018 - ADR 2017, Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Povinnosti při přepravě nebezpečných věcí v silniční dopravě mají odesílatel, dopravce a příjemce. Pro zajištění komplexního pohledu na danou problematiku jsou dále uvedeny povinnosti všech těchto zainteresovaných stran.

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě („odesílatel“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

 • předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,
 • použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly,
 • zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,
 • označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR:

 • zajistit, aby v dopravní jednotce byly při přepravě řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
 • zajistit, aby pro přepravu nebezpečných věcí byla použita dopravní jednotka k tomu způsobilá a vybavená předepsanými doklady,
 • zajistit, aby přepravu prováděla pouze osádka dopravní jednotky složená z držitelů odpovídajících osvědčení,
 • převzít k přepravě a přepravovat pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
 • zajistit dodržení ustanovení o nakládce, včetně zákazu společné nakládky, vykládce, manipulaci, zajištění nákladu, provozu dopravní jednotky a dozoru nad ní,
 • zabránit úniku látek nebo poškození přepravovaných věcí a nepřevzít k přepravě nebezpečné věci, u nichž je jejich obal poškozený nebo netěsný,
 • zajistit, aby v případě nehody nebo mimořádné události členové osádky vozidla provedli opatření uvedená v písemných pokynech pro řidiče vozidla,
 • provádět přepravu dopravní jednotkou označenou bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • převzít k přepravě pouze kontejner označený bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
 • používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou výbavou,
 • dodržet ustanovení o způsobu přepravy nebezpečných věcí,
 • vybavit dopravní jednotku hasicími přístroji,
 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí a
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí („příjemce“) je při přepravě nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou ADR:

 • ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
 • dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminaci vozidla,
 • zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě a
 • uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.

Dohoda ADR předepisuje tři základní, povinná školení:

 • školení řidičů (nutné pro získání průkazu ADR, kdy školení je povinné pro všechny řidiče, kromě těch, kteří převážejí pouze podlimitní množství nebezpečných věcí),
 • školení bezpečnostních poradců ADR (nutné pro všechny podniky, které se zabývají přepravou nebezpečných věcí nebo jejich balením, nakládkou, plněním nebo vykládkou),
 • školení pro ostatní osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí (kromě řidičů musí být proškoleny i ostatní osoby přicházející do styku s nebezpečnými věcmi, tj. závozníci, skladníci, řidiči převážející podlimitní množství nebezpečných věcí, apod.).

Požadavky pro školení osob podílejících se na přepravě jsou uvedeny konkrétně v kapitole 1.3. Dohody ADR.

Samozřejmě při vlastním skladování nebezpečných chemických látek a směsí je k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců zapotřebí dodržet následující právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů,
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích,
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.
VALA, Jiří. Přeprava nebezpečných věcí, Portál BOZPinfo.cz, dostupné z: https://www.bozpinfo.cz/preprava-nebezpecnych-veci.