PREVENCE RIZIK

Zaměstnavatel

Hodnocení rizik

 • Ručí za to, že se hodnocení rizik provádí, a že jsou z hlediska rizik hodnoceny všechny pracovní činnosti ve společnosti.
 • Dohlíží na to, že je hodnocení rizik pravidelně opakováno a poznatky aktualizovány.
 • Zajišťuje, aby hodnocení rizik bylo důkladně zrevidováno alespoň jednou za 3 roky, nebo když:
  • dojde k incidentu, skoronehodě nebo jinak nebezpečné události,
  • dojde k významné změně pracovních postupů, zařízení provozovny, nebo ke změně v pracovních podmínkách či uspořádání pracoviště,
  • vyskytnou se nové skutečnosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci (legislativa atp.).

Opatření pro řízení rizik

 • Dohlíží na to, aby byla přijímána všechna rozumně proveditelná opatření k tomu, k odstranění či alespoň minimalizaci nebezpečí, která bylo možné předvídat (odhalená v rámci hodnocení rizik).
 • Dohlíží na to, aby byla opatření k řízení rizik prováděna v souladu se strukturou řízení podniku.
 • Podporuje provádění opatření k řízení rizik.
 • Vedení dokumentace hodnocení rizik
 • Vede registr hrozících rizik, aktualizuje jej a dohlíží, aby byl k dispozici a dostupný po celou dobu.

Dodavatelé

 • Vyžaduje od dodavatelů, aby prováděli hodnocení rizik a realizovali opatření k řízení rizik pro práce, které vykonávají na jejich pracovišti.

Vedoucí

Hodnocení rizik

 • Zajišťuje, aby hodnocení rizik bylo prováděno pravidelně a aby dokumentace o něm byla k dispozici pro všechny práce a činnosti.
 • Ověřuje míru zjištěného rizika u jednotlivých prací a to, že se na pracovišti nevyskytují práce hodnocené jako „vysoce rizikové“.
 • Zajišťuje, aby hodnocení rizik bylo důkladně zrevidováno alespoň jednou za 3 roky, nebo když:
  • dojde k incidentu, skoronehodě nebo jinak nebezpečné události,
  • dojde k významné změně pracovních postupů, zařízení provozovny, nebo ke změně v pracovních podmínkách či uspořádání pracoviště,
  • vyskytnou se nové skutečnosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci (legislativa atp.)

Opatření pro řízení rizik

 • Vypracovává akční plán na zavádění opatření.
 • Dohlíží nad tím, aby byla opatření prováděna, a sleduje jejich účinnost.
 • Dohlíží, aby bezpečné byl pro všechny činnosti k dispozici popis bezpečných pracovních postupů a aby tyto byly dodržovány.
 • Opakuje hodnocení rizik, vždy když se ukáže, že opatření pro řízení rizik jsou nedostatečná nebo neúčinná.
 • Registr rizik
 • Ručí za správnost a úplnost záznamů v registru rizik.
 • Zajišťuje, aby byl registr rizik pro jemu svěřený úsek pravidelně aktualizován a vždy k dispozici.

Dodavatelé

 • Zajišťuje, by dodavatelé prováděli hodnocení rizik a realizovali opatření k řízení rizik při pracích prováděných na jeho pracovišti.

Komunikace

 • Zajišťuje, aby všechny osoby vystavené danému riziku byly informovány o:
  • jeho povaze,
  • přijatých opatřeních k jejich řízení bezpečných pracovních postupech.

Zaměstnanec

Hodnocení rizik

 • Rozumí rizikům a možným újmám na zdraví, která při provádění daných činností hrozí.

Opatření k řízení rizik

 • Dodržuje všechna opatření přijatá k řízení rizik.
 • Dodržuje bezpečné pracovní postupy stanovené pro pracoviště.

Komunikace

 • Informuje nadřízeného o novém nebezpečí/riziku a navrhuje způsoby, jak je snížit.
 • Upozorňuje na nedostatky v pracovních postupech a opatřeních.
 • Informuje o nebezpečných praktikách ostatních pracovníků.
Úkoly a povinnosti v prevenci rizik. BOZPprofi.cz [online], 12.2.2012 [cit. 2016-09-13]. Dostupný z: http://www.bozpprofi.cz/33/ukoly-a-povinnosti-v-prevenci-rizik-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Zx9SXhAufzSf86iZIrc5-dg/?query=%DAkoly%20a%20povinnosti%20v%20prevenci%20rizik&serp=1.
Kategorie: