PREVENCE RIZIK

oira uvod plakatVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií.

Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republikyVýzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

 Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
  • Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení
    bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

 

NÁSTROJ PLAKÁT

covid 19

covid-19 

 

obecné zhodnocení

obecné zhodnocení

obecne zhodnoceni1 Medium

lekar

praktický lékař

 

zubar

zubní lékař

 

ADMIN

administrativní pracovník

 

uklid

úklidový pracovník

 

prodej

pracovník prodeje

 

stavební dělník

 

truhlář – obrábění dřeva

 

automobilová doprava

 

manipulační vozíky

 
kadeřnické služby  

 

Kategorie: