Šířky cest a uliček, zejména ve výrobních provozech a skladech, jsou velmi důležité z hlediska zajištění BOZP a PO. Po komunikacích se mnohdy nepohybují pouze osoby, ale i vozíky, technika. Proto musí být vnitřní komunikace přehledné, přímé a pro rozlišení od ostatních ploch ve stejné úrovni ještě i viditelně vyznačeny. 

S požadavky nařízení vlády souhlasí i požadavky ČSN 73 5105 v čl. 7 Požadavky na vnitřní komunikace, ať již v článku 7.1 Všeobecné požadavky či v čl. 7.2 Komunikace pro dopravu břemen (např. požadavek čl. 7.2.3 na viditelné oddělení pruhu pro pěší) nebo požadavek čl. 7.7.1 na šířku komunikace pro pěší min. 1100 mm (ve smyslu tabulky 1 dimenzované na 100 osob; 1650 mm pro 300 osob a 2200 mm pro více jak 300 osob) na únosnost a pevnost komunikací pro dopravu břemen (čl. 7.2.7 ČSN 73 5105) nebo na rovnost.

Dne 13. 11. 2017 bylo v částce 131/2017 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Vydáno na základě z. č. 309/2006 Sb. Toto nařízení nabývá účinnosti 28. listopadu 2017.

Zákon č. 309/2006 Sb., který navazuje na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 6 ukládá zaměstnavateli povinnost umístit bezpečnostní značky a značení a zavést informační signály na všech pracovištích, kde jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví. Značení, značky a signály mohou být obrazové, zvukové nebo světelné. Zaměstnanci musí být seznámeni s jejich významem a instruováni o reakci na ně. Je nutné dodat, že bezpečnostní značení musí být rozpoznatelné a že nenahrazuje ochranná zařízení.

Povinnost zaměstnavatele umístit bezpečnostní značky stanovuje § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.

Podrobnosti o umístění a podobě značek včetně jejich vyobrazení uvádí nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.