Bezpečnostní značení

 O bezpečnostním značení se hovoří v § 6 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odpovědi na otázky týkající se umístění bezpečnostního značení by mohla dát také příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Informuje například o značení únikových cest, průhledných nebo prosklených dveří, pracovišt na komunikacích, schodišť, nebezpečných prostor, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, volných okrajů rampy, prostředků a zařízení pro poskytování první pomoci. Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Sklad musí být označen značkou zákaz vstupu nepovolaných osob a zákaz výskytu otevřeného ohně. Značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám musí být i na vstupu do kotelny.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení (§ 5 odst. 1 písm. d).
Podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, § 3 odst. 2, v případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě. V § 11 odst. 3 této vyhlášky se požaduje, aby k provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa.
Podle § 10 vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, má být úniková cesta vybavena bezpečnostními značkami tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Bezpečnostním značením má být dále označen evakuační výtah, chráněná úniková cesta, dveře, schodiště a chodba vedoucí k nim a východy z nich, nebo sklad pyrotechnických výrobků (§ 25).
O bezpečnostním značení na staveništích hovoří nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Jak má bezpečnostní značení vypadat, jak má být provedeno a kde má být umístěno stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Toto nařízení definuje tvary, barvy a umístění značek, ale také zvukové nebo hlasové signály apod.

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ V TECHNICKÝCH NORMÁCH – ČSN

ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN ISO 3864-3 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ČSN ISO 3864-4 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

ČSN ISO 16069 Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWGS)

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN ISO 17724 Grafické značky – Slovník

ČSN 01 8013 Požární tabulky