Mimořádné události

V současné době je základní právní normou zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy. Předmětem zákona je stanovení práv a povinností podnikajících právnických i fyzických osob při zjišťování vlastností chemických látek a chemických směsí a při jejich klasifikaci podle těchto vlastností, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu a při nakládání s nimi a vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky těchto látek a směsí a stanovení působnosti státních organizací pověřených kontrolou nebo dozorem nad dodržováním tohoto zákona.

Tento zákon se nevztahuje na některé skupiny látek a směsí, i když mají nebezpečné vlastnosti, např. na potraviny, léčiva, kosmetické prostředky, krmiva, atd., pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy, a na některé zvláštní režimy nakládání s nimi (přeprava v silniční, železniční a další dopravě).
Nebezpečné látky a přípravky jsou takové látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, a pro tyto své vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených zákonem č. 350/2011 Sb. jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.

Všechny nebezpečné látky a přípravky, zejména vysoce toxické, toxické, žíravé, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, musí být po dobu skladování zajištěny před odcizením, únikem a záměnou. Sklad musí být vybaven vhodnými prostředky pro případnou první pomoc, očistu osob a asanaci prostor

Postupy v případě havárie

Havárie je takový stav, při kterém může být ohroženo či poškozeno zdraví obyvatelstva, nebo může dojít k ohrožení či poškození životního prostředí. Likvidace havárie se skládá z realizace okamžitých a následných opatření.
 Okamžitá opatření
Prvotní zásah směřuje v rámci lokalizace a likvidace havárie k vyloučení možných ohrožení či poškození zdraví lidí nebo složek a prvků životního prostředí. V jeho rámci je nezbytně nutné:

 • urychleně jakýmkoli způsobem zabránit dalšímu úniku nebezpečných látek ze zařízení či obalů (přerušení čerpání, utěsnění prasklin a jiných netěsností apod.),
 • zabránit vniknutí látek do kanalizace nebo vodního toku (místa kanalizačních vpustí přikrýt např. kanalizační rychloucpávkou nebo jiným vhodným způsobem),
 • na úkapy či rozlití látek použít sorbenty, případně pokrýt suchým pískem nebo zeminou.

Následná opatření
Po ukončení likvidace havárie je nutno uplatnit vhodné asanační a sanační postupy v místě havárie a v jeho okolí, zejména:

 • utěsnit netěsnosti zařízení či obalů tak, aby nedocházelo k dalším únikům nebezpečných látek, v případě nutnosti přečerpat látky z poškozených zařízení či obalů do náhradních (nepoškozených) nádob,
 • shromáždit použité sorbenty, uložit je do uzavřených nádob (sudů) a uložit na bezpečné místo, takto znečištěné sorbenty předat oprávněné firmě k likvidaci,
 • zasaženou plochu důkladně očistit (zamést, umýt) a zamezit tak možnosti vzniku následné havárie.

Prostředky k likvidaci havárií
Obecně je nutno být vybaven lopatou, koštětem, plastovou nádobou, sorpční rohoží nebo sypkým sorbentem, náhradním obalem, hasicím přístrojem, kanystrem s čistou vodou a lékárničkou pro poskytování první pomoci.
Pracovníci provozovatele musí být při své činnosti vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (podle charakteru prací) v tomto minimálním rozsahu:

 • ochranné brýle nebo obličejový štít
 • ochranné rukavice
 • ochranný pracovní oděv
 • pevná ochranná
 • obuv