Mimořádné události

Občané našeho státu mají právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Přesto je řada situací a negativních jevů - mimořádných událostí, kdy je toto právo narušeno.  Je úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy, napříč vertikálními strukturami i napříč jednotlivými resorty, aby činily příslušná opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění dopadů nejrůznějších negativních jevů.

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  Mimořádná událost je nenadálý částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením živelních pohrom, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami nebo v souvislosti s epidemiemi a dalšími negativními vlivy.
Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.
Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí
Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav:
1. Stav nebezpečí - vyhlašuje hejtman kraje (v Praze primátor) pro území kraje nebo jeho část na dobu nejvýše 30 dnů při závažné a rozsáhlé mimořádné události, kterou nelze řešit běžně dostupnými silami a prostředky a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS).
2. Nouzový stav - vyhlašuje vláda ČR nejdéle na dobu 30 dnů při mimořádné události, která ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní bezpečnost a pořádek v ČR.
3. Stav ohrožení státu - může vyhlásit Parlament ČR při ohrožení svrchovanosti státu, územní celistvosti nebo demokratických základů státu.
4. Válečný stav - může vyhlásit Parlament ČR při napadení agresorem nebo v případě společné obrany proti napadení v rámci plnění mezinárodních smluvních závazků.
Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek Integrovaného záchranného systému a jimiž se zvyšují pravomoci územních správních úřadů a vlády.

Příklady mimořádných událostí a jejich dopadů

Mimořádná událost Možné dopady
Dopravní nehoda Oběti na životech
Ranění
Požár a výbuch
Přerušení dopravy
Únik nebezpečných látek a kontaminace půdy, vody a vzduchu
Zřícení stavby Oběti na životech
Ranění
Zasypané osoby
Požár a výbuch
Přerušení dopravy
Přerušení veřejných služeb
Nebezpečný plyn

Oběti na životech
Ranění
Požár a výbuch
Evakuace
Přerušení podnikových činností
Výbuch

Oběti na životech
Ranění
Požár
Únik toxických látek
Panika
Přerušení dopravy
Přerušení veřejných služeb
Povodně

Oběti na životech
Kontaminace pitné vody
Ohrožení zdraví obyvatel
Škody na majetku
Přerušení fungování komunity
Škody místní ekonomiky

 
Obecné zásady při vzniku mimořádné události
 • USLYŠÍTE-LI VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY - UKRYJTE SE V NEJBLIŽŠÍ BUDOVĚ (nejedná-li se zjevně o povodeň nebo zemětřesení). Pokud zaslechnete sirénu při jízdě autem, zastavte a vyhledejte úkryt.
 • JEDNEJTE V KLIDU, S ROZVAHOU A BEZ PANIKY
 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů  (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena a potřebují ji záchranáři.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.
 • NECHOĎTE PRO DĚTI DO ŠKOLEK A ŠKOL, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.
Mimořádné události. Dostupné z WWW: https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/mimoradne-udalosti.html.