Kategorie:

Nakládání s odpady s nebezpečnými vlastnostmi musí zahrnovat následující činnosti:

  • odpady vzniklé při výrobní činnosti musí být po svém vzniku původcem odpadů roztříděny podle druhů a roztříděné uloženy do označených nádob, opatřených vždy identifikačním listem a katalogovým číslem nebezpečného odpadu, 
  • shromažďovací prostředky musí být označeny katalogovým číslem, názvem shromažďovaného odpadu, jménem a příjmením osoby zodpovědné za obsluhu
    a údržbu shromažďovacího prostředku,
Kategorie:

V současné době je základní právní normou zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy. Předmětem zákona je stanovení práv a povinností podnikajících právnických i fyzických osob při zjišťování vlastností chemických látek a chemických směsí a při jejich klasifikaci podle těchto vlastností, při jejich registraci, evidenci, oznamování, při jejich uvádění na trh a do oběhu a při nakládání s nimi a vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky těchto látek a směsí a stanovení působnosti státních organizací pověřených kontrolou nebo dozorem nad dodržováním tohoto zákona.

Kategorie:

Samotný sypký materiál z pohledu nebezpečí výbuchu nepředstavuje nebezpečí. Nebezpečí výbuchu představují prachové částice, které mohou vznikat mechanickým opotřebením materiálu. Příspěvek seznamuje čtenáře s nebezpečím výbuchu prachu při manipulacích se sypkým materiálem, aby nedocházelo k jeho podceňování. Pokud by zásady protivýbuchové prevence byly podceňovány nebo dokonce nedodržovány, může to mít nedozírné následky pro ty, kteří se v daném prostoru nachází.

Kategorie:

Nebezpečí výbuchu hrozí v prostorech, kde se nachází hořlavé látky, které ve směsi se vzduchem mohou tvořit výbušnou atmosféru. V případě přijde-li tato směs do kontaktu s dostatečně účinným iniciačním zdrojem, dojde k výbuchu, který může mít fatální následky na lidské životy, zdraví a technologie. Článek uvádí základní bezpečnostními požadavky na manipulační vozíky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Kategorie:

Zaměstnavatelé dělají mnoho pro prevenci úrazů, jako jsou například uklouznutí, zakopnutí a pády. Ovšem nesmíme také zapomínat i na oblasti, kdy selhání znamená zranění většího počtu osob. Zaměstnavatelé musí prostřednictvím dohledu a stanovených postupů zajistit, aby si zaměstnanci nevytvářeli své vlastní postupy a aby nebyl trpěn nebezpečný způsob provádění prací.

Kategorie:

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit naše zdraví, životy, životní prostředí a majetek. Ať už havárii způsobí přímo člověk nebo technika, která je produktem lidské činnosti, nebo příroda, která na nás zaútočí prostřednictvím některého ze svých živlů (oheň, voda, země, vzduch), havárie nás mohou zastihnout kdykoliv a kdekoliv. Proto je potřeba se s možnými nebezpečími seznámit a důkladně se na ně připravit.

Kategorie:

Obecné povinnosti zaměstnavatelů ve vztahu k nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. V článku jsou dále zmíněny nejčastější chyby, s nimiž se lze setkat u dokumentů hodnotících prostředí s nebezpečím výbuchu, jako je protokol o určení vnějších vlivů a dokumentace o ochraně před výbuchem.