Osobní ochranné pracovní prostředky

Ochranné rukavice jsou používány proti nejrůznějším rizikům. Jedno z nich představují i chemikálie, které mohou být různého charakteru a mít i různou koncentraci. Je třeba si uvědomit, že rukavice nemusí poskytovat univerzální ochranu proti všem chemikáliím a proto je potřeba správně se orientovat při jejich výběru. Základní úvaha by měla směřovat k tomu, zda je skutečně nutné s příslušnou chemikálií pracovat, zda není možno uplatnit jiné, bezpečnější řešení. Dalším nezbytným krokem je zjištění, před jakým druhem chemikálie nás mají rukavice chránit. V některých případech doporučí vhodné osobní ochranné prostředky sám výrobce, dovozce či distributor chemikálie v návodu na používání, bezpečnostních listech apod.

 

Ochrana poskytovaná protichemickými rukavicemi

Každé rukavice, tedy i ty proti chemikáliím, musejí splňovat základní normu EN 420 + A1. V ní jsou například uvedeny piktogramy, které svým umístěním na rukavici informují uživatele o poskytované ochraně. Pro chemická nebezpečí jsou v tabulce piktogramů uvedeny dva rozdílné piktogramy se stejným popisem, viz obrázek 1 a 2.

piktogram1 piktogram2
Obr. 1 – Piktogram Chemická nebezpečí Obr. 2 – Piktogram Chemická nebezpečí

 

question blueJak se má tedy uživatel mezi nimi rozhodovat a orientovat? Rozlišení lze nalézt ve specializované normě ČSN EN 374-1 – Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům, kde je rozdíl mezi piktogramy vysvětlen mírou chemického rizika, proti němuž jsou rukavice určeny.

Plná ochrana

Základní piktogram pro rukavice určené proti chemikáliím je uveden na obrázku 1. Má být ještě doplněn označením normy EN 374-1. Takto označené rukavice musejí při zkouškách odolat nejméně třem chemikáliím ze seznamu, který je uveden v normě, viz tabulka 1.

Tabulka 1: Seznam zkušebních chemikálií

Písmeno kódu Chemikálie CAS Třída
methanol  67-56-1  primární alkohol
aceton  67-64-1  Keton
acetonitril   75-05-8 nitrilová sloučenina
dichlorometan  75-09-2  chlorovaný alifatický uhlovodík
sirouhlík  75-15-0  organická sloučenina obsahující síru
F toluen  108-88-3  aromatický uhlovodík
G diethylamin  109-89-7  amin
tetrahydrofuran  109-99-9 heterocyklická sloučenina a eter
I ethylacetát (octan ethylnatý)  141-78-6  ester
J n-heptan  142-85-5  nasycený uhlovodík
K hydroxid sodný 40% 131073-2 anorganická zásada
L kyselina sírová 96%  766493-9 anorganická minerální kyselina

 

V tabulce chemikálií znamená CAS identifikační číslo chemické látky, třída uvádí typ chemikálie a určuje tak i chemické vlastnosti jednotlivých uvedených látek a zároveň tedy i druh jejich potenciálního chemického rizika (nezaměnit s třídou provedení, viz bod 3).

Piktogram na obrázku 1 musí být vždy doplněn třemi písmeny (kódy podle tabulky 1), které označují tři chemikálie použité při zkouškách. Bližší informace o chemikáliích, proti nimž jsou rukavice určeny, lze nalézt v návodu. Piktogram, který odkazuje na informace poskytované výrobcem, je na obrázku 3.

piktogram3Obr. 3 - Piktogram Čtěte návod

Nízká chemická ochrana

Piktogram na obrázku 2 je podle normy ČSN EN 374-1 určen pro rukavice určené k použití ve vodě a pro nízkou chemickou ochranu, tento termín ale může být poněkud zavádějící.
Rukavice označené piktogramem 2 musí splňovat kritéria zkoušek pronikání vzduchu a vody. Chrání například uživatele před čisticími prostředky se slabým působením a snadno zrušitelným účinkem, např. rukavice na mytí nádobí zajišťující ochranu před zředěnými saponátovými roztoky apod. Co je ale velmi důležité - tento typ rukavice může také účinně chránit proti některým koncentrovaným chemikáliím. Do skupiny takto označovaných rukavic totiž musí být zařazeny i rukavice, které při výše uvedených zkouškách chemikáliemi podle tabulky 1 nevyhoví pro všechny tři vybrané chemikálie, ale například pouze pro dvě z nich. Takové rukavice mohou dlouhodobě chránit proti vysokým koncentracím kyseliny sírové a mohou chránit proti další chemikálii, jako např. hydroxid sodný. Protože však už nevyhověly dalším sloučeninám, nelze o nich tvrdit, že poskytují komplexní ochranu a nelze u nich použít piktogram podle obrázku 1.
Pokud bychom se tedy spoléhali jen na piktogram, mohlo by se stát, že ochranné schopnosti rukavic zbytečně podceníme. A z čeho se tedy dozvíme více informací? Je to opět návod na používání. Také v tomto případě má být piktogram ochrany doplněn i piktogramem s odkazem na informace poskytované výrobcem (obr. 3).

Třídy provedení

Z hlediska chemické odolnosti se rukavice zkouší proti permeaci a penetraci chemikálií. Pro bližší vysvětlení těchto pojmů:

  • Penetrace (pronikání) znamená pohyb chemikálie anebo mikroorganismu pórovitými místy, švy, dírkami nebo jinými nedokonalostmi materiálu ochranných rukavic na úrovni, která není molekulární.
  • Permeace (propustnost) je proces, při kterém se chemikálie pohybuje přes materiál ochranných rukavic na molekulární úrovni. Je zde zahrnuta absorpce molekul chemikálie do povrchu na vnější straně, difúze molekul v materiálu a desorpce molekul z vnitřního povrchu materiálu rukavice.

Analytické metody stanoví koncentraci zkušební chemikálie, která projde materiálem ochranných rukavic. Tato koncentrace je funkcí času. Odolnost materiálů ochranné rukavice vůči propustnosti chemikálií je tedy měřena časem, který je označován jako doba průniku. Tato změřená rezistenční doba (min) určuje třídu provedení. Čím je tato třída vyšší, tím je zároveň i účinnější chemická ochrana rukavice proti příslušné chemické látce, viz tabulka 2.


Tabulka 2: Permeace - třídy provedení

Změřená rezistenční doba [min] Třída provedení - permeace
> 10 1
> 30 2
> 60  3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

 

Je logické, že materiál ochranných rukavic má rozdílnou schopnost odolnosti vůči různým druhům chemických látek, a to je důvodem pro to, aby ochranná schopnost rukavic poskytujících plnou ochranu byla zkoušena minimálně pro tři druhy zkušebních chemikálií. 

Aby mohl výrobce označit rukavici piktogramem podle obrázku 1, musí rukavice splnit požadavek na třídu provedení alespoň 2 (tj. doba průniku větší než 30 minut) pro všechny tři vybrané chemikálie. Výrobce může samozřejmě deklarovat ochranu proti více chemikáliím z tabulky 1, případně i proti dalším, speciálním chemikáliím. Také pro ně se pak může samostatně určit příslušná odolnost a třída provedení. Pokud lze pro skupinu chemikálií stanovit v rámci zkoušek reprezentanta, je možno zkoušky provést s takovou chemikálií, která celou skupinu charakterizuje.
Rukavice proti chemikáliím musejí zároveň splňovat i některé požadavky na mechanickou odolnost podle normy ČSN EN 388. Piktogram, informující o odolnosti rukavic proti mechanickým rizikům, je na obrázku 4.

piktogram4
Obr. 4 - Piktogram Mechanická nebezpečí

Podle této normy se zkouší čtyři druhy odolnosti - vůči oděru, řezu čepelí, dalšímu trhání a proti propíchnutí. Pod piktogramem jsou pak uvedena čtyři čísla, která uvádějí třídu odolnosti vůči uvedeným rizikům v daném pořadí. Vysvětlení má být podáno opět v návodu.

Označení rukavic, informace poskytované výrobcem

Na ochranných rukavicích musí být označení CE, kterým výrobce informuje uživatele, že výrobek byl posouzen podle požadavků příslušné evropské směrnice.
Označení CE musí být vždy doplněno identifikačním číslem notifikované osoby (zkušebny), která kontroluje výrobu. Na výrobku musí být také již zmiňované piktogramy. Dále musí být na výrobku identifikace výrobce, obchodní název výrobku, velikost, případně i doba použitelnosti. Příklad označení rukavic s nízkou chemickou ochrannou je na obrázku 5.


oznaceni rukavic

Obr. 5 - Příklad označení rukavic

 

vykricnik violetNormy požadují, aby návod obsahoval celou řadu informací. Výrobce musí uvést: 
 
  • jméno a plnou adresu (případně adresu autorizovaného zástupce);
  • označení rukavic, údaje o dostupném rozsahu velikostí;
  • odkazy na příslušné technické normy;
  • piktogramy a příslušné úrovně (třídy) provedení, včetně základního vysvětlení, které napomůže pochopení příslušné ochrany a jejích úrovní;
  • všechny další informace, které jsou potřebné pro správné užívání rukavic.

Návod musí také zahrnovat seznam chemikálií, kterými byly rukavice zkoušeny a třídy provedení získanými při zkoušení permeace. Jestliže tento seznam reprezentuje jen část dostupných informací, pak tato skutečnost musí být jasně v návodu uvedena, včetně odkazu na zdroj dalších informací, kterými mohou být např. samostatná brožura, odkaz na internetové stránky, případně čísla telefonu, na němž lze získat další doplňující informace.

Návod musí obsahovat i upozornění, že skutečná doba ochrany na konkrétním pracovišti nemusí odpovídat době, zjištěné zkouškou. Na užitné vlastnosti má totiž vliv celá řada faktorů, jako teplota, opotřebování, degradace apod.