OCENĚNÍ v oblasti BOZP

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti, a které napomáhají prosazování kultury prevence rizik v oblasti BOZP ve výstavbě, ke zvyšování úrovně BOZP na staveništích v ČR, ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup ke správnému provádění zákonem uložených činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi v České republice, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž koordinátora BOZP na staveništi ve vztahu k ostatním účastníkům ve výstavbě a podpořit oprávněné požadavky koordinátorů BOZP na staveništi na řádné finanční ohodnocení jejich činnosti.

Soutěž je určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Více o soutěži

Vítězové 4. ročníku

profesIng. Petr Lajčík, autor vítězné práce v kategorii A zpracoval plán BOZP pro novostavbu budovy F ve Fakultní nemocnici Olomouc. V součinnosti s projektantem navrhl bezpečnostní prvky, důležité pro realizaci z hlediska efektivnosti a ekonomiky, které bylo potřebné promítnout do rozpočtu stavby před výběrem zhotovitele. Šlo např. o zajištění pracovníků během tvorby svislých a vodorovných monolitických konstrukcí.

profesBc. Michal Bujnaček, autor vítězné práce v kategorii B aktualizoval plán BOZP pro modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek, neboť plán BOZP z přípravy stavby nebyl vyhovující. Stanovil konkrétní postupy prací pro zhotovitele, věnoval se především ochraně veřejnosti, např. při frézování vozovky v těsné blízkosti ZŠ Šenov.

profesIng. Hedvika Audová, DiS., autorka vítězné práce v kategorii C navrhla opatření pro umístění mobilního oplocení včetně bezpečnostního značení při výměně lodžiových zábradlí a zasklení lodžií bytového domu. Při rekonstrukci střešního pláště navrhla instalaci hasicích přístrojů do každé strojovny a seznámila pracovníky s jejich umístěním. Dále při revitalizaci panelového domu navrhla zhotovit ochrannou stříšku nad vchodem, aby byla zajištěna bezpečnost osob při vstupu do objektu.

 

Vítěz 2. ročníku

profesIng. Jiří Perďoch, soutěžící v kategorii B zvítězil s projektem, kde jako koordinátor BOZP na staveništi řešil realizaci stavby severního obchvatu silnice I/11 v Opavě

 

 

Vítězové 1. ročníku

profesMilan Kondziolka soutěžící v kategorii A zvítězil s projektem, který řešil zaostávání řešení BOZP na staveništích, kdy se řada zadavatelů začíná bezpečností a ochranou zdraví zabývat až v okamžiku zahájení stavby. Dále byly nově využity služby české společnosti Capsa.cz, s.r.o., pro elektronické rozesílání informací. Dalším příspěvkem ke zlepšení práce bylo zpracování jednostránkových informativních listů pro zadavatele (investora).

profesV kategorii B zvítězila Ing. Monika Vavřínková, která se zaměřila na řešení zajištění bezpečnosti pěších na stavbě akce v Moravských Budějovicích, a díky tomuto projektu nedošlo na stavbě k žádnému ohrožení pěších.


profesRizikové provádění dopravy suti z demoličních prací a na snížení drobné úrazovosti na stavbě hotelu Peninsula v Paříži bylo obsahem vítězného projektu Ing. Jiřího Zondlaka z kategorie C. Po zavedení projektu do praxe se snížila úrazovost, na staveništi již nedošlo k úrazu s pracovní neschopností a též klesl počet drobných poranění.

 

PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2022
PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2020
PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2018 
 
 PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 2016