PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

Autoři článku předkládají čtenářům stručný přehled statistických údajů o profesionálních onemocněních hlášených do Národního registru nemocí z povolání v České republice v roce 2016.

Materiál a metodika

Byla vyhodnocena data zaslaná elektronicky do Národního registru nemocí z povolání v Praze hlásícími středisky nemocí z povolání v České republice od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016. Podrobnější údaje o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice jsou k dispozici na internetové stránce http://www.szu.cz/publikace/data/nemoci-z-povolania-ohrozeni-nemoci-z-povolani-v-ceske-republice.

Profesionální onemocnění

V roce 2016 bylo u 1 051 pracovníků hlášeno celkem 1 297 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1 242 nemocí z povolání a 55 ohrožení nemocí z povolání. Při detailnějším rozboru dat bylo zjištěno, že u 203 osob bylo v průběhu roku hlášeno několik profesionálních onemocnění. Nejčastěji hlášenou kombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a levé ruce vzniklý při práci s přetěžováním končetin nebo při práci s vibrujícími nástroji (109 případů). Incidence profesionálních onemocnění byla 28,6 případů na 100 tisíc zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2016 (viz tabulka 1).

Tab. 1. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v letech 2015 a 2016

I--------------------------------------I---------I---------I
I roky                 I 2015  I 2016  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I počet pacientů            I  911  I 1051  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I muži                 I  542  I  543  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I ženy                 I  369  I  508  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I nemoci z povolání          I 1035  I 1242  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I ohrožení nemocí z povolání      I  57  I  55  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I profesionální onemocnění celkem   I 1092  I 1297  I
I--------------------------------------I---------I---------I
I incidence na 100 tisíc pojištěnců  I 24,4  I 28,6* I
I--------------------------------------I---------I---------I

Legenda: 
- počítáno na počet zaměstnanců v civilním sektoru nemocensky pojištěných 
 podle zákona č. 187/2006 Sb., v prvním pololetí 2016 

Ve srovnání s rokem 2015 (1, 2) vzrostl v roce 2016 celkový počet hlášených profesionálních onemocnění o 205 případů (tj. o 18,8 %) a incidence o 4,2 případů na 100 tisíc pojištěnců.

Nejvíce profesionálních onemocnění bylo v roce 2016 vyvoláno působením fyzikálních faktorů – celkem 715, tj. 55,1 % případů. Nárůst proti roku 2015 o 1 až 114 případů byl v roce 2016 zaznamenán u všech kapitol seznamu nemocí z povolání, kromě kapitoly III (Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice), kde byl pokles o 29 případů. Nejčastěji byla hlášena profesionální onemocnění z kraje Moravskoslezského – celkem 386, tj. 29,8 % případů. U čtyř pracovníků vzniklo profesionální onemocnění při plnění pracovních úkolů na různých místech České republiky, 19 onemocnění vzniklo při práci v zahraničí (viz tabulka 2).

V roce 2016 vznikala profesionální onemocnění nejčastěji u osob pracujících v odvětví ekonomické činnosti CZ_NACE Q86-Q88 - zdravotní a sociální péče (celkem 195, tj. 15,0 % případů). Druhé místo v pořadí četnosti patřilo odvětví CZ_NACE C29 - výroba motorových vozidel se 177, tj. 13,6 % případů a třetí místo obsadilo odvětví CZ_NACE B05-B09 – těžba a dobývání se 162, tj. 12,5 % případů.

Tab. 2. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016, rozdělení podle místa vzniku a kapitol seznamu nemocí z povolání

I----------------------------------------------------------------------------I
I Kraj vzniku      Kapitola                  Celkem I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I           I  I   I II I III I IV I V I VI I     I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Moravskoslezský   I  1   I 265 I 80 I 23 I 17 I 0 I  386  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Plzeňský       I  1   I 59 I 27 I 32 I 9 I 0 I  128  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Ústecký       I  0   I 66 I 8  I 5  I 31 I 0 I  110  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Jihočeský      I  0   I 74 I 13 I 16 I 5 I 0 I  108  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Olomoucký      I  0   I 75 I 7  I 11 I 11 I 0 I  104  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Královéhradecký   I  0   I 30 I 8  I 21 I 39 I 0 I  98  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Pardubický      I  4   I 37 I 3  I 11 I 35 I 0 I  90  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Středočeský     I  1   I 24 I 12 I 14 I 8 I 0 I  59  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Jihomoravský     I  1   I 18 I 13 I 16 I 7 I 0 I  55  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Zlínský       I  0   I 33 I 3  I 8  I 1 I 0 I  45  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Vysočina       I  0   I 10 I 3  I 7  I 14 I 0 I  34  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Liberecký      I  0   I 19 I 1  I 8  I 0 I 0 I  28  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I hlavní město Praha  I  0   I 3  I 4  I 5  I 7 I 1 I  20  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I Karlovarský     I  0   I 1  I 3  I 4  I 1 I 0 I  9  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I mimo území ČR    I  0   I 0  I 0  I 0  I 19 I 0 I  19  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I nerozlišené území ČR I  0   I 1  I 2  I 0  I 1 I 0 I  4  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I
I celkem        I  8   I 715 I 187 I 181 I 205 I 1 I 1297  I
I----------------------I----------I------I------I------I-----I-----I---------I

Legenda: 
I  – nemoci způsobené chemickými látkami 
II – nemoci způsobené fyzikálními faktory 
III – nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice, pobřišnice 
IV – nemoci kožní 
V  – nemoci přenosné a parazitární 
VI – nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli 

V rámci odvětví ekonomické činnosti „zdravotní a sociální péče“ vznikala hlavně přenosná a parazitární onemocnění (160 případů, z toho scabies 128krát), dále profesionální dermatózy (22krát), nemoci z přetěžování končetin (11krát), syndrom karpálního tunelu z vibrací a astma bronchiale po jednom případu.

U pracovníků v odvětví „výroba motorových vozidel“ převažovala zejména onemocnění z přetěžování končetin (139 případů), profesionální dermatózy (30 případů) a alergická onemocnění plic (celkem 5 případů).

Pracovníci v odvětví “těžba a dobývání„ byli postiženi zejména pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (celkem 81 případů), nemocemi z vibrací (57 případů), nemocemi z přetěžování končetin (11 případů) a nemocemi z ionizujícího záření (9 případů).

Nemoci z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u nemocí z povolání v roce 2016 hlášen nejčastěji syndrom karpálního tunelu – celkem 409 případů, z toho 267 případů z přetěžování končetin a 142 případů z práce s vibrujícími nástroji. V sestupném pořadí následovala kontaktní alergická dermatitida (159 případů), svrab 128 případů, pneumokonióza uhlokopů (80 případů), artróza kloubů končetin 77 případů (49 případů z přetěžování končetin a 28 případů z vibrací), nemoci šlach a šlachových pochev z přetěžování končetin (57 případů), epikondylitida pažní kosti z přetěžování končetin (56 případů), astma bronchiale (48 případů), poškození ulnárního nervu v oblasti lokte 28 případů (16 případů z vibrací a 12 případů z přetěžování končetin), iritační dermatitida (19 případů), alergická rýma, silikóza plic a percepční kochleární vada sluchu způsobená hlukem (po 14 případech), sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou z vibrací (10 případů).

Ostatní nemoci z povolání byly zastoupeny méně často – exogenní alveolitida (5 případů), subakromiální bursitida a aseptická nekróza os lunatum z vibrací (po třech případech), těžká dysfonie (2 případy, jednou z dráždivých látek, jednou z hlasové námahy), kopřivka (2 případy), poškození menisku, sideróza a akné po jednom případu.

Azbest se jako vyvolavatel profesionálního onemocnění uplatnil v roce 2016 celkem 17krát. Azbestóza byla diagnostikována 3krát, hyalinóza pleury s ventilační poruchou restrikčního typu 3krát a mezoteliom pleury 11krát.

Rakovina plic z radioaktivních látek (2krát) a bazaliom kůže z ionizujícího záření (7krát) byly v roce 2016 hlášeny u bývalých pracovníků uranových dolů, kteří byli exponování ionizujícímu záření v letech 1955–1993.

Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého byla v roce 2016 diagnostikována u dvou pracovníků, kteří byli exponování křemičitému prachu v letech 1964–1989.

Rakovina plic z koksárenských plynů vznikla v roce 2016 u jednoho pracovníka po 36 letech práce v riziku.

Chemické látky v roce 2016 vyvolaly 2 akutní otravy (jednu způsobenou fosgenem, jednu z anilínu), dvě chronické otravy (z olova a z dráždivých látek) a dvě nádorová onemocnění (nádor hypofaryngu z chromu a nádor hrtanu ze směsi chromu, niklu a sazí).

Nejčastějším vyvolavatelem profesionálního astmatu a alergické rýmy byly v roce 2016 mouka a izokyanáty (celkem 24 a 12 případů).

U profesionálních kožních onemocnění byly z vyvolávajících nox nejčastěji zastoupeny plastické hmoty (58 případů), ropné výrobky (32 případů), dezinfekční přípravky (19 případů), nikl (19 případů), pryž a gumárenské chemikálie (17 případů), ostatní organické chemické látky (12 případů), čistící a kosmetické přípravky (12 případů), jiné kovy (10 případů), organické barvy (9 případů), chrom (6 případů). Ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo ojediněle. Latex se uplatnil 2krát, izokyanáty jednou.

Z přenosných a parazitárních onemocnění s interhumánním přenosem byl nejčastěji zastoupen svrab (128 případů). Chřipka typu A H1N1 vznikla v roce 2016 u 11 pracovníků ve zdravotnictví. Ze čtyř případů virových zánětů jater hlášených v roce 2016 byla akutní hepatitida zastoupena třikrát (v jednom případě hepatitida A, hepatitida B a hepatitida E) a chronická hepatitida B jednou. Chřipka typu A H1N1 vznikla v roce 2016 u 11 pracovníků ve zdravotnictví. Dávivý kašel byl diagnostikován 3krát, tuberkulóza plic, příušnice, plané neštovice, infekční mononukleóza, rotavirová enteritida a stafylokoková infekce MRSA byly diagnostikovány po dvou případech. Cytomegalová infekce, enterokolitida z Clostridium difficile, streptokokový a legionellový zánět plic vznikly po jednom případu.

Antropozoonóz bylo v roce 2016 diagnostikováno celkem 24 případů. Lymeská nemoc vznikla 13krát, tularemie 4krát, trichofycie a klíšťová encefalitida 3krát a leptospiróza jednou.

V zahraničí vzniklo přenosné a parazitární onemocnění celkem 19krát. Malárií se nakazili tři pracovníci v Kongu, dále jeden pracovník v Ghaně, ve Středoafrické republice, v Gabonu, na Mali a na Pobřeží Slonoviny. Enteritidy po jednom případě vznikly v Indii, v Afghánistánu a na Mali. Giardióza byla diagnostikovaná u tří osob v Afghánistánu, leishmanióza u jedné osoby v Iráku a u jedné osoby v Egyptě. Virová horečka Chikungunya vznikla v Indii. Na Mali onemocněl jeden pracovník Q horečkou a jeden měl horečku Dengue.

Ohrožení nemocí z povolání

Z jednotlivých diagnóz byl u ohrožení nemocí z povolání v roce 2016 také nejčastěji zastoupen lehký syndrom karpálního tunelu (43 případů, z toho 33 případů z přetěžování končetin a 10 případů z práce s vibrujícími nástroji).

Jiná onemocnění byla diagnostikována jako ohrožení nemocí z povolání méně často. Jednalo se artrózu lokte z vibrací a o astma bronchiale (po třech případech), dále o incipientní kataraktu z trinitrotoluenu (2 případy) a po jednom případě o lézi loketního nervu v oblasti lokte z vibrací, rhizartrózu a radiální epikondylitidu z přetěžování končetin a o percepční kochleární vadu sluchu způsobenou hlukem.

Závěr

V roce 2016 byl ve srovnání s rokem 2015 v České republice zaznamenán nárůst počtu hlášených profesionálních onemocnění o 18,8 % případů. V absolutních počtech byl největší nárůst (o 71 případů) u svrabu. Menší nárůst (o 40, 38 a 26 případů) byl také u kontaktní alergické dermatitidy, u nemocí periferních nervů z přetěžování končetin a u nemocí periferních nervů z vibrací. Pokles o 14 a 11 případů byl zaznamenán u pneumokonióz uhlokopů a u iritační dermatitidy.

Přes výše uvedené skutečnosti, nadále platí, že počty hlášených profesionálních onemocnění byly i v roce 2016 s vysokou pravděpodobností podhodnoceny.

Literatura

 1. Fenclová, Z., Urban, P., Pelclová, D., Voříšková, M., Havlová, D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015. Praktický lékař. 2016; 96(4):193-199.
 2. Fenclová, Z., Urban, P., Pelclová, D. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2015. Bezpečnost a hygiena práce. 2016, č. 5, s. 5–7.
FENCLOVÁ, Zdenka; URBAN, Pavel; PELCLOVÁ, Daniela. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2016.  Bezpečnost a hygiena práce, 2017, roč. 67. č. 5, s. 11-13.