Systémy řízení bezpečnosti

Cílem programu je především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.

Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce.

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu, ale je zároveň systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném rozsahu také zásadní požadavky, týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisejí (jedná se zejména o požadavky stanovené pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami/přípravky a o požadavky stanovící základní povinnosti uložené právním subjektům předpisy na úseku požární ochrany). Systémové prvky týkající se prevence havárií jejichž naplnění by mělo omezit možnost vzniku, případně zajistit i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní dojde jsou kontrolovány v rámci kontrol spadajících pod Prevenci závažných havárií.

Program „Bezpečný podnik“ je svými požadavky zaměřen především na prevenci. K zajištění úspěšné realizace programu je proto zapotřebí, aby preventivní přístup uplatňoval a prosazoval především management právního subjektu při jeho řízení, s cílem předcházet vzniku mimořádných událostí. Prioritou v rámci řízení právního subjektu proto musí být systematická identifikace a eliminace rizik na jeho pracovištích, nebo alespoň omezování jeho negativních účinků na přijatelnou (akceptovatelnou) úroveň v případech, kdy nelze takováto rizika odstranit.

Základní prvky systému řízení BOZP uplatňované programem "Bezpečný podnik"

bp ilu

Realizace požadavků programu „Bezpečný podnik“ umožní:

 • zavést v právním subjektu efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
 • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, do stávajícího systému řízení právního subjektu,
 • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců, ztráty na životech a minimalizovat ekonomické ztráty právního subjektu v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
 • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu právního subjektu zajištěna v souladu s předpisy,
 • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého právního subjektu, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
 • zvýšit úroveň kultury práce, pracovní a sociální pohody na pracovišti,
 • dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích ostatních zemí Evropské unie,
 • zvýšit celkovou bezpečnost právního subjektu včetně jeho okolí a tím zlepšit jeho image v očích veřejnosti i obchodních partnerů.

Podmínky programu "Bezpečný podnik" jsou uvedeny v příručce z roku 2009, kapitola 4.

Úspěšná realizace programu „Bezpečný podnik“ vyžaduje především zlepšení řídící činnosti managementu právního subjektu, zavedení pořádku do celkového systému řízení právního subjektu na všech úrovních, zvýšení odpovědnosti jednotlivců za plnění jim stanovených úkolů, řádné plnění povinností stanovených předpisy, a to jak od vlastních zaměstnanců, tak i od zainteresovaných stran a zajištění průběžného monitorování funkčnosti systému a jeho kontroly včetně přijímání potřebných preventivních a nápravných opatření.

Zásady zavedení programu "BEZPEČNÝ PODNIK"

Zavedení systému řízení BOZP podle programu „Bezpečný podnik“, spočívá v realizaci následujících zásad:

 1. Stanovit bezpečnostní politiku, obsahující základní záměry, strategii a vize právního subjektu ve vztahu k výkonnosti v oblasti BOZP, prezentující především závazek managementu právního subjektu přijatou politiku prosazovat a ve spolupráci s ostatními zaměstnanci ji také plnit a usilovat o neustálé zlepšování úrovně BOZP a ochrany životního prostředí.
 2. Stanovit cíle k dosažení záměru BOZP, které jsou v souladu s bezpečnostní politikou právního subjektu a které jsou měřitelné.
 3. Vytvořit, zavést a udržovat v aktuálním stavu v rámci plánování postupy pro průběžnou identifikaci nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, vyplývající z prováděných činností, výrobků a služeb které právní subjekt řídí včetně činností, výrobků a služeb dodavatelů a jiných zainteresovaných stran.
 4. Zajistit a poskytnout zdroje (materiální i lidské), potřebné k zavedení, udržování a neustálému zlepšování systému řízení BOZP.
 5. Řídit právní subjekt tak, aby se zvyšovala úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, dodavatelů a dalších zainteresovaných stran včetně veřejnosti a úroveň ochrany životního prostředí.
 6. Dávat při řízení právního subjektu stejnou prioritu bezpečnosti, ochraně zdraví a s tím související i ochraně životního prostředí, jako ekonomickým hlediskům a usilovat o zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody.
 7. Uplatňovat v rámci řízení právního subjektu integraci řízení BOZP s ostatními řídícími akty a přijímat rozhodnutí týkající se výrobních i jiných činností, vždy s ohledem na zajištění BOZP při práci.
 8. Klást důraz především na prevenci a přijímat preventivní opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí včetně opatření k ochraně životního prostředí, a to i mimo areál právního subjektu.
 9. Zahrnovat hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví do všech oblastí činnosti právního subjektu (od vývoje, projektování, konstrukce, technologie, výroby, údržby, služeb, až po likvidaci provozů); bezpečnostní hlediska uplatňovat již při výběru a nákupu technických zařízení, nářadí a OOPP včetně zavádění nových technologií.
 10. Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců za ochranu vlastního zdraví a motivovat je ke spolupráci na zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Za tím účelem zlepšovat také pracovní podmínky a pracovní prostředí.
 11. Informovat orgány (obce, kraje atd.), zaměstnance, dodavatele, zákazníky a veřejnost o rizicích způsobených prováděnými výrobními činnostmi a v souladu s příslušnými předpisy, též o přijatých bezpečnostních opatřeních. Tyto informace archivovat, pro možnost jejich dokladování v době kontroly systému.
 12. Poskytovat zákazníkům informace, jak bezpečně nakládat s dodávanými produkty.
 13. Spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při prevenci vzniku havárií a při zvyšování ochrany zdraví lidí a životního prostředí v regionu.
 14. Respektovat a plnit požadavky předpisů vztahujících se k bezpečnému provozu právního subjektu, prosazovat jejich plnění u všech zaměstnanců a ostatních zainteresovaných stran a zohledňovat při výběru dodavatelů jimi dosaženou úroveň BOZP.
 15. Zajistit v rámci systému řízení BOZP tok informací mezi vedením právního subjektu, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně zpětné vazby, umožňující provádění potřebných změn a úprav stávajícího systému řízení.
 16. Určit potřeby v oblasti výcviku a odborné způsobilosti a zajistit provádění činností odborně způsobilými osobami.
 17. Dokumentovat systém řízení BOZP (postupy, procesy, změny), monitorovat a kontrolovat činnost systému a přijímat opatření k nápravě, s ohledem na stanovenou bezpečnostní politiku, cíle a vlastní provoz právního subjektu.
 18. Provádět změny a přijímat potřebná opatření, na základě výsledku přehodnocení (přezkoumání) vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti systému řízení BOZP.
 19. Usilovat o neustálé zlepšování systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s tím, že prosazování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako nedílné součásti sociálního systému péče o zaměstnance je v zájmu nejen daného právního subjektu, ale celé společnosti.
 20. Porovnávat dosaženou úroveň BOZP a efektivnost systému řízení s výsledky, dosaženými jinými právními subjekty - porovnání provádět zejména se stavem na úseku: pracovní úrazovosti, prevence, realizovaných bezpečnostních opatření, havarijního zabezpečení, pracovních podmínek, pracovního prostředí a zdravotní péče.

Požadavky programu „Bezpečný podnik“ vycházejí z principu a zásad stanovených pro systémy řízení a jsou v souladu se základními prvky systému řízení BOZP rozděleny do následujících oblastí:

 1. Politika BOZP,
 2. Plánování,
 3. Zavedení a provoz,
 4. Kontrola a nápravná opatření,
 5. Přezkoumání vedením právního subjektu,
 6. Neustálé zlepšování.

 

Program Bezpečný podnik - dotazník