STUDIE A ANALÝZY V BOZP

Úvod

Mikropodniky a malé podniky jsou páteří hospodářství Evropské unie a jsou považovány za zásadní hnací sílu hospodářského růstu, inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Mikropodniky a malé podniky zaměstnávají zhruba polovinu pracovní síly v Evropě. Efektivní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích je nezbytné k zajištění pohody pracovníků i dlouhodobého hospodářského přežití těchto podniků. Ze statistik a studií je však zřejmá nedostatečná ochrana bezpečnosti a zdraví mnoha zaměstnanců mikropodniků a malých podniků a to, že zajištění řádného řízení BOZP v nich nadále zůstává významnou výzvou. Tento problém uznává Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, dokument přijatý Evropskou komisí, který označuje posílení schopnosti mikropodniků a malých podniků zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům za jeden z hlavních strategických cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

stazeniZnění celé zprávy je k dispozici zde https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/executive-summary-contexts-and-arrangements-occupational-safety/view.

V reakci na stávající nedostatek požadavků a postupů na pracovištích týkajících se BOZP agentura EU-OSHA zahájila rozsáhlých tříletý projekt (2014–2017), jehož cílem je určit klíčové faktory úspěchu, pokud jde o politiky, strategie a praktická řešení zaměřené na zlepšení BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě. Projekt zadaný skupině výzkumných pracovníků tvořících konsorcium „SESAME“ (z angl. Safe Small and Micro Enterprises neboli bezpečné malé podniky a mikropodniky) má tři hlavní cíle:

 • poskytne podklady pro politická doporučení, čímž přispěje k současným debatám o regulaci BOZP v malých podnicích v Evropě;
 • určí příklady správné praxe na pracovišti při zajišťování řádného řízení BOZP a
 • usnadní další vývoj stávajících nebo nových praktických nástrojů, včetně interaktivního on-line nástroje pro hodnocení rizik (OiRA).

Zjištění poskytnou informace pro budoucí výzkum zaměřený na rozšíření poznatků o faktorech, které určují řádnou BOZP v mikropodnicích a malých podnicích působících v dynamicky se měnících hospodářstvích.

Zpráva představuje výsledky první fáze projektu, v rámci nichž byl proveden přezkum dosavadních poznatků o BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, shromážděny informace o tom, co je nyní známo a kde jsou mezery, včetně míry stávajících opatření a výsledků v oblasti BOZP, i otázek týkajících se souvislostí, jako je právní prostředí a dostupná podpora. Projektu tak poskytuje pevný výzkumný základ, z něhož je možné vycházet při dalších krocích zaměřených na podporu politických doporučení a výměnu příkladů správné praxe. Za tímto účelem bude následující fáze projektu podrobněji zkoumat mikropodniky a malé podniky s cílem pochopit problémy a obavy spojené s BOZP na pracovišti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Na to naváže další šetření zahrnující tvůrce politik, sociální partnery a odborníky na BOZP, jehož cílem bude určit hlavní prvky úspěšných politik, strategií a opatření na pracovišti. Agentura EU-OSHA v nadcházejících letech zveřejní a bude šířit zjištění, která podporují politická doporučení a ukazují správnou praxi, čímž přispívají ke zlepšení BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Shrnutí

zarovkaMikropodniky a malé podniky tvoří téměř 99 % podniků v Evropské unii a zaměstnávají téměř 50 % pracovníků v EU. Vzhledem k uvedeným číslům a důležité úloze, kterou tyto podniky hrají ve společnosti i v hospodářství EU, by měl být význam efektivních prostředků, jak zabránit poškození zdraví a ohrožení bezpečnosti pracovníků v těchto firmách, zřejmý. Tento přehled se proto snaží přispět k informované celoevropské analýze současných poznatků o povaze bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích a zkušenostech v této oblasti. Posuzuje výzkum týkající se povahy mikropodniků a malých podniků a jejich úlohy v hospodářství EU, měří známý rozsah smrtelné úrazovosti a nemocnosti spojené s prací v nich a opatření, která podniky přijaly, aby zabránily takové újmě svých pracovníků, přičemž přihlíží také ke strukturálním, hospodářským a politickým souvislostem, v kterých k tomuto v členských státech EU dochází. Jeho účelem je poskytnout informace pro debatu o budoucím politickém vývoji v této významné oblasti a zároveň určit podstatné mezery v současném chápání této problematiky.

Přístup, který přehled používá, se liší od předchozích studií v několika důležitých aspektech.

ok violetZaprvé se zaměřuje na příslušnou literaturu týkající se výzkumu a používá spolehlivá kritéria výběru, co se týče posuzovaných materiálů. Pro posuzování uvedené literatury jsme přijali kriticko-realistický přístup, v rámci něhož jsme uplatnili techniku realistického hodnocení, abychom zjistili, do jaké míry poskytuje informace o tom, „co funguje, pro koho a v jakém kontextu“, při zkoumání důkazů o opatřeních, která byla přijata za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v mikropodnicích a malých podnicích, a strategií a zdrojů, které jsou k dispozici na jejich podporu.

 

ok violetZadruhé většina výzkumů o BOZP v menších organizacích se zabývá zejména zkušenostmi a potřebami vlastníků–manažerů, a to na základě domněnky, že existují společné zájmy vlastníků–manažerů, jejich podniku a zaměstnanců, které zaměstnávají. Širší literatura týkající se zaměstnaneckých a výrobních vztahů v malých podnicích však naznačuje, že takové domněnky nejsou zcela platné. Proto jsme se ve svém přehledu zaměřili také na výzkum, který se týká sociálního, hospodářského a právního kontextu, do něhož jsou zkušenosti s prací v mikropodnicích a malých podnicích zasazené. Zaměříme-li se na tuto oblast, zjistíme, že na rozdíl od výzkumu a prací o větších organizacích existuje pouze omezené množství studií zabývajících se těmito otázkami v mikropodnicích a malých podnicích. Jedná se o důležité opomenutí z několika důvodů, mezi něž patří problémy, které tzv. „těžko dosažitelné“ mikropodniky a malé podniky představují pro regulaci a regulační dozor; dopad na úpravu a změnu zaměření regulačních strategií; míru, do jaké jsou tyto strategie konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené (například v tom, jak využívají pozici mikropodniků a malých podniků v hodnotovém řetězci), a politický a hospodářský kontext, v němž k úpravě a změně zaměření došlo, a jejich vztah k debatě o regulaci, riziku a regulační zátěži pro malé podniky a mikropodniky. Snažili jsme se proto poskytnout podrobnější sociálněprávní analýzu zkušeností s BOZP a regulace BOZP v mikropodnicích a malých podnicích než v předchozích přehledech.

ok violetZatřetí jsme věnovali pozornost také důsledkům vnitrostátní situace v různých členských státech EU, v nichž mikropodniky a malé podniky působí. Zjistili jsme, že existují důkazy o tom, že se uplatňování a kvalita opatření v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v jednotlivých členských státech liší. V analýze jsme rozdělili členské státy EU do skupin podle společných charakteristik týkajících se hospodářství, struktury práce, regulace a veřejné správy, abychom získali kontext pro pochopení uvedených rozdílů v tom, „co funguje a pro koho“ v souvislosti s opatřeními v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v různých členských státech EU.

Souhrnně lze říci, že přehled zkoumá důvody, mechanismy a skutečnosti, které mají vliv na situaci v oblasti BOZP, s níž se setkávají pracovníci v mikropodnicích a malých podnicích, a to způsoby, jež mají být přínosné z vědeckého i politického hlediska. Snaží se kriticky posoudit současné poznatky o opatřeních a výsledcích v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, strategiích zavedených na jejich podporu a jejich sociálním, hospodářském a regulačním kontextu a zvážit důsledky zjištěných chybějících poznatků pro budoucí výzkum.

Klíčová zjištění

vykricnik orangeAnalýza potvrzuje význam mikropodniků a malých podniků v hospodářství EU - představují zdroj zaměstnanosti pro značnou část pracovní síly v EU; podporují činnosti a produktivitu větších organizací, s nimiž jsou propojené v hodnotových řetězcích, prostřednictvím různých činností zadávaných externím dodavatelům a v dodavatelských a subdodavatelských vztazích

Značná část mikropodniků a malých podniků používá kvůli hospodářskému a obchodnímu přežití strategie snižování nákladů (tzv. low-road strategie) - z toho vyplývá, že mnoho pracovníků, kteří jsou v těchto podnicích zaměstnaní, s největší pravděpodobností čelí horším pracovním podmínkám, nižší kvalitě pracovních míst a poměrně větším rizikům pro zdraví, bezpečnost a pohodu při práci.

Výskyt vážných a smrtelných úrazů je poměrně častější v menších podnicích než v těch větších, a to bez ohledu na nesporně silný vliv odvětví na výsledky v oblasti BOZP.

Ze zjištění vyplývá, že existuje soubor socioekonomických a regulačních faktorů, které společně zvyšují rizika pro zdraví a bezpečnost pracovníků ve značné části menších podniků, a to ve větší míře než ve větších podnicích ve srovnatelných odvětvích. Četné studie uvádějí důvody nedostatečného přijímání opatření týkajících se řízení BOZP v těchto podnicích. Tyto důvody zahrnují:

 • slabé ekonomické postavení mnoha mikropodniků a malých podniků a malé částky, které mohou investovat do infrastruktury BOZP,
 • omezené znalosti, povědomí a kompetence jejich vlastníků–manažerů v souvislosti s BOZP i právními požadavky v této oblasti,
 • omezená schopnost řídit firmu systematickým způsobem a
 • postoje a priority těchto podniků vzhledem k omezeným zdrojům, které mají k dispozici, a jejich obavám o hospodářské přežití podniku, přičemž otázky BOZP nestojí na prvním místě.

V mnoha mikropodnicích a malých podnicích panuje „všeobecný a mnohostranný nedostatek zdrojů“ pro BOZP, který je nutno zasadit do širšího kontextu sociálních, ekonomických, právních a pracovněprávních vztahů a struktur a obchodních vztahů, v němž se mikropodniky a malé podniky nacházejí. Nutno brát v potaz různorodost mikropodniků a malých podniků, nejenom z hlediska jejich institucionální rozmanitosti, ale také z hlediska odlišných zkušeností v těchto podnicích a zejména často velmi rozdílných zkušeností zaměstnanců v porovnání se zkušenostmi zaměstnavatelů v těchto podnicích.

Výzkum dokládá celkově omezené zapojení a nevyhovující praxi v oblasti dodržování předpisů na straně vlastníků-manažerů těchto podniků, přičemž se jednalo zejména o špatnou praxi v oblasti BOZP.

Pokud jde o strategie na podporu tvorby vhodných opatření pro BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, v praxi existuje několik důkazů efektivních konkrétních opatření. Výzkum v této oblasti ale nedostatečně analyzuje kontext, v němž se opatření přijímají, a potenciál jejich uplatnění jinde.

Ze zjištění je patrné, že vnitrostátní souvislosti představují pro opatření na pracovišti a jejich výsledky významný další určující faktor.

vykricnik orangeZ literatury dále vyplývá, že mezi skupinami zemí, které byly použity pro účely analýzy, panují rozdíly, konkrétně mezi mikropodniky a malými podniky v severoevropských a západoevropských členských státech EU a mikropodniky a malými podniky v členských státech jižní a východní Evropy ohledně jejich schopnosti efektivně reagovat na obchodní výzvy spojené s globalizací, což může mít dále vliv na procento takových podniků uplatňující strategie přežití založené na snižování nákladů v různých členských státech. Takové rozdíly zpravidla nebudou důsledkem typických vlastností mikropodniků a malých podniků, ale spíše interakce mezi těmito podniky a sociálním, politickým, regulačním a hospodářským kontextem, v němž se nacházejí.

Analýza kvantitativních výsledků

 • Dlouhodobá a důkladná analýza poskytuje pádné důkazy o nepřímé závislosti mezi velikostí podniku a počtem vážných a smrtelných pracovních úrazů.
 • Existují nepřímé důkazy, které svědčí o podobné nepřímé závislosti mezi velikostí podniku a dobrými výsledky z hlediska expozic spojených s jinými typy úrazů, nemocemi z povolání, kvalitou pracovních míst a pracovním prostředím. 
 • Kvalita a dostupnost takových důkazů je však nedostatečná a v jednotlivých členských státech se liší. Zároveň je patrné, že počet vnitrostátních průzkumů, které tyto údaje poskytují, klesá, přičemž se snižuje jejich kvalita. Ve většině členských států taková analýza neexistuje.
 • Podstatou zjištění je, že značná část zaměstnanců v mikropodnicích a malých podnicích čelí vyšším bezpečnostním a zdravotním rizikům vlivem kombinace nedostatečných opatření na jejich ochranu v situacích, které jsou spojené se značnými riziky, a to zejména v podnicích, které v zájmu svého hospodářského přežití uplatňují strategie založené na snižování nákladů.

Souvislosti

 • Nový výzkum musí více zohlednit kvalitu zkušeností zaměstnanců v souvislosti s BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Současné výzkumy se zaměřují hlavně na vlastníky-manažery. Ti sice hrají klíčovou úlohu, ale je třeba zkoumat souvislosti a určující faktory zkušeností zaměstnanců. To vyžaduje správný koncepční rámec a metodiku, které v současnosti chybí.
 • Dále je třeba uznat, že „jít proti proudu“ implikuje pochopení dopadů obchodních, hospodářských a regulačních kontextů, v nichž se BOZP v mikropodnicích a malých podnicích nachází. Závislost, kterou určuje obchodní postavení mikropodniků a malých podniků, má důsledky pro BOZP, přičemž mnoho výzkumů uvádí, že toto postavení má rozsáhlý dopad na určování povahy výsledků v oblasti BOZP v širším kontextu regulace a správy.

Opatření

 • Potřeba dalšího výzkumu, který překoná převážně popisné zprávy o programech, strategiích a opatřeních a poskytne vhodnější a důkladnější hodnocení jejich zavádění a účinků v souvislosti s charakteristikami odvětví a kontextem.
 • Výzkum v oblasti přijímání opatření v mikropodnicích a malých podnicích se zaměřuje převážně na opatření pro řešení běžných rizik spojených s expozicí chemickým, fyzikálním nebo biologickým činitelům. Existuje jen několik studií, které zkoumají opatření zaměřená na podporu prevence nebo řízení psychosociálních rizik v mikropodnicích a malých podnicích. Zejména je zapotřebí dále zkoumat možné vztahy mezi kvalitou pracovních míst, pracovními podmínkami a psychosociálními riziky, na něž poukazují souhrnné kvantitativní údaje na vysoké úrovni i podrobnější kvalitativní studie skutečných zkušeností v malých podnicích a mikropodnicích, a určit, zda opatření mohou zlepšit výsledky v souvislosti s duševním a emočním zdravím pracovníků v těchto situacích či nikoli.

Tento přehled zdůrazňuje význam vnitrostátních souvislostí při formování opatření v oblasti BOZP a jejich výsledků v mikropodnicích a malých podnicích.