Zaměstnávání starších zaměstnanců

 

 

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Celoevropská kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017, kterou pořádá Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA). Jejím cílem je pomoci zaměstnancům i zaměstnavatelům zvládat problémy spojené se stárnoucí pracovní silou. Kampaň byla zahájena v dubnu 2016, v říjnu 2016 a v dubnu 2017 probíhají Evropské týdny BOZP k této problematice.

stazeniUcelené informace jsou k nalezení na internetových stránkách kampaně https://www.healthy-workplaces.eu/cs.

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016-2017 má čtyři hlavní cíle:

 • propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života,
 • předcházet zdravotním problémům po celou dobu pracovního života,
 • zprostředkovávat zaměstnavatelům a zaměstnancům možnosti řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a
 • podporovat výměnu informací a správné praxe.

Výstupy kampaně

 • Elektronický průvodce kampaní Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku - dostupné zde http://eguides.osha.europa.eu
 • Film s Napem věnující se několika aspektům BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou
 • Případové studie, které ukazují některé z praktických způsobů, jimiž byly úspěšně řešeny problémy spojené se stárnoucí pracovní silou 
 • Praktické nástoje, podpora a doporučení vytvořené na vnitrostátní úrovni, úrovni EU i mezinárodní úrovni, aby organizacím, a zejména malým a středním podnikům, pomohly úspěšně řídit stárnoucí pracovní sílu a činit pozitivní kroky k minimalizaci rizik, a to i s omezeným rozpočtem
 • Publikace k problematice stárnoucí pracovní síly (přehledy, podrobné studie apod.)
 • Soubor nástrojů kampaně - bez ohledu na velikost organizace nabízí průvodce jednotlivými kroky při plánování a vedení účinných propagačních kampaní

 

Bezpečnější a zdravější práce v každém věku (Safer and healthier work at any age)

Jedná se o 3-letý projekt, který inicoval Evropský parlament a řídila jej Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA). Projekt byl realizován od června 2013 do ledna 2016 a reagovala na něj i výše zmíněná kampaň EU-OSHA. Jeho hlavním cílem bylo řešit otázky stárnoucí pracovní síly v Evropě.

Cíle projektu:

 1. zlepšit znalosti o stávajících politikách a iniciativách zabývajících se stárnutím pracovní síly a představit způsoby, jakým byly prováděny v 28 členských státech EU a 4 zemích Evropského sdružení volného obchodu;
 2. poskytovat spolehlivé informace a analýzy pro rozvoj politik v oblasti BOZP, včetně rehabilitace a návratu do práce;
 3. usnadnit výměnu osvědčených postupů.

stazeniPodrobnější informace o projektu a jeho výstupech jsou dostupné zde https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project.

 

Shrnutí a závěry

Od roku 1960 roste v Evropě průměrná délka života, zároveň však zůstává porodnost nízká. V důsledku toho evropská populace stárne, a do roku 2040 se očekává, že lidé starší 65 let budou tvořit téměř 27% populace. Jak lze očekávat, evropská pracovní síla také stárne a podíl starších pracovníků (55-64 let) se zvyšuje. I když se délka života zvyšuje, roky navíc nutně neznamenají,že je člověk stráví v dobrém zdravotním stavu, a výskyt chronických onemocnění - jako je rakovina, onemocnění pohybového aparátu, kardiovaskulárních choroby, diabetes a deprese atd. - se s věkem zvyšuje.

Důsledky stárnutí pracovní síly

Starší populace se stárnoucí pracovní silou bude mít dopad na sociálně-ekonomické systémy, vyvíjejí tlak na důchodové systémy a náklady na zdravotní péči. Mnoho členských států reagovalo zvýšení oficiálního důchodového věku; nicméně prodloužení pracovního života se sebou přináší problémy:

 • podíl starších lidí v pracovní síle roste,
 • delší, kumulativní expozice nebezpečím a rizikům na pracovišti,
 • zvýšená prevalence chronických stavů mezi pracovníky.

Prodloužení pracovního života představuje příležitost ke změně pracovních podmínek k lepšímu pro všechny prostřednictvím uplatňování těchto opatření:

 • dobrý management BOZP, který zahrnuje prevenci rizik a přizpůsobení pracovního místa může zabránit chronickým onemocněním a zdravotním postižením;
 • řízení lidských zdrojů, který klade zvláštní důraz na řízení věkové struktury;
 • přijetí posouzení rizik beroucí ohled na stárnutí populace;
 • integrace BOZP a podpory zdraví na pracovišti;
 • pracovní podmínky, které se přizpůsobí potřebám pracovníků;
 • realizace systémů rehabilitace a návratu do zaměstnání, aby se zabránilo dlouhodobé nemocnosti a popořila se prevence časného odchodu ze zaměstnání;
 • zajištění struktur pro odbornou přípravu a celoživotní učení.

Existující politické rámce

Během posledních 20 let zavedly evropské země řadu politik, programů a iniciativ v oblasti zaměstnanosti, veřejného zdraví, sociální spravedlnosti, sociální politiky a odborného vzdělávání s cílem řešit problémy spojené se stárnutím pracovní síly. Většina vlád zavedla sociálně-ekonomická opatření, jako jsou reformy důchodových systémů, včetně zvyšování oficiálního důchodového věku a omezení přístupu k předčasnému odchodu do důchodu. Řadu členských států vyvinula integrované politické rámce, které spojují opatření z různých oblastí politiky s cílem vytvořit zdravé pracovní prostředí pro všechny a udržovat práceschopnost a zaměstnatelnost v průběhu života.

Národní vlády mají klíčovou roli při vytváření příznivého prostředí pro řízení věkové struktury a aktivní a zdravé stárnutí. Populace a stárnoucí pracovní síla je otázkou napříč politikami a problémy mohou být řešeny účinným způsobem tak, že integrují koncept aktivního stárnutí do všech relevantních oblastí politiky. To zahrnuje:

 • flexibilní politika odchodu do důchodu;
 • podpora rovného zacházení v zaměstnání;
 • zlepšení přístupu ke vzdělávání dospělých, odborné přípravě a celoživotnímu učení;
 • vytváření systémů a služeb pro pracovní rehabilitaci a podporu návratu do zaměstnání;
 • podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;
 • posílení zdravotní péče a zavedení pravidelných zdravotních prohlídek pro pracovníky nad 45 let s cílem umožnit včasné zásahy;
 • zaměřit úsilí na snížení nerovnosti v oblasti zdraví v nejproblematičtějších odvětvích a profesích;
 • školení zdravotnického personálu, inspektorů práce a odborníků BOZP v otázkách týkajících se stárnutí a práce;
 • posílení vzdělávání a podpory zdraví se zaměřením se na preventivních opatření;
 • podporu solidarity mezi generacemi a úsilí ke změně postoje vůči starším lidem.

Rehabilitace a návrat do práce

Po úrazech nebo při dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu nemoci hrají systémy služb zabezpečující pracovní rehabilitaci a návrat do zaměstnání nedílnou součástí v pomoci pracovníkům obnovit a udržet si pracovní schopnosti. Jsou také nedílnou součástí každé strategie pro zachování práceschopnosti a zaměstnatelnosti a prodloužení pracovního života. Všechny členské státy zajišťují nějakou formu rehabilitační podpory lidem s postižením, v mnoha členských státech platí obecná ustanovení o přizpůsobování pracoviště starším pracovníkům a v některých zemích se zvýšily povinnosti zaměstnavatelů v opětovném začlenění pracovníků po nemoci do pracovního procesu.

Několik zemí vyvinulo komplexní politiku a právní rámec, jejímž prvořadým cílem je udržet lidi v práci. Ty jsou založeny na řadě společných zásad, včetně přístupu šitému na míru individuálním potřebám, včasných intervencích a interdisciplinárních opatření, včetně systémů pokrývající všechny pracovníky.

 • Rozsah systémů rehabilitace a návratu do práce by měl být široký, zahrnující všechny zaměstnance.
 • Rehabilitace a návrat do zaměstnání systémy by měly být součástí integrovaného politického rámce pro udržitelný pracovní život, který vyžaduje koordinaci mezi jednotlivými oblastmi politiky.
 • Koordinované systémy vyžadují kombinaci působení různých činitelů, na úrovni systému a na úrovni pracovišti.
 • Navýšení rozpočtu by mohlo zvýšit účinnost zdrojů na úrovni systému.
 • Finanční a technická podpora mikropodniků a malých podniků k rozvoji individuálních reintegračních plánů a adaptace na pracovišti jsou potřebné k podpoře opatření.

Opatření na pracovišti a hnací mechanismy

Projekt na řadě případových studií zkoumal možné ovladače a faktory úspěchu opatření a programů, které byly zavedeny s cílem řešit výzvy spojené se stárnutím pracovní síly. Ačkoli tato zjištění nelze zobecnit, vzhledem k omezenému počtu případových studií, objevují se v nich některé obecné vzory. Obavy na podnikové úrovni, které slouží jako pohon pro zahájení programů nebo opatření, zahrnují obavy z pracovních absencí, tedy náklady na nemocnost a předčasný odchodu do důchodu, více zaměstnanců se zdravotními problémy, chronickými chorobami, ztrátu odborných znalostí starších pracovníků, přenos znalostí, nedostatek kvalifikované pracovní síly, udržení produktivity, zdraví a pohodu zaměstnanců a zlepšení firemní image.

Mezi hnací mechanismy fungující mimo organizaci patří národní politika, právní předpisy a poskytování finanční a technické podpory ze strany vládních a mezioborových organizací. Následující opatření na úrovni pracovišť byly identifikovány jako klíčové k podpoře udržitelných pracovních životů:

 • přijetí celoživotní postoje předcházet nemocem v raných fázích kariéry;
 • používání holistického přístupu, s přihlédnutím k faktorům mimo BOZP, které ale mají na BOZP dopad;
 • realizace optaření na pracovišti na podporu zdraví;
 • věkově a genderově citlivé posuzování rizik;
 • přijetí takové politiky řízení lidských zdrojů, která podporuje řízení BOZP (flexibilní pracovní doba, školení a rozvoj dovedností);
 • zajištění podpory při návratu do zaměstnání a přizpůsobení pracovního místa;
 • poskytování řízení a vedení;
 • podpora sociálního dialogu a účast pracovníků.

Nedostatek finančních a lidských zdrojů k řízení výzev souvisejících se stárnoucí pracovní silou je v malých podnicích běžným problémem. Opatření v mikro a malých podnicích jsou často ad hoc, reaktivní a neformální, spíše než vyplývající z explicitní politiky BOZP. Politická opatření by měla brát v úvahu a řešit specifické potřeby mikropodniků a malých podniků, s ohledem na zvláštní obtíže, kterým tyto podniky čelí.

Předpoklady pro systémy BOZP pro řízení stárnoucí pracovní sílu

Poznatky z projektu naznačují, že existuje řada předpokladů, která jsou pro systémy BOZP nezbytná:

 • lepší prevence pro všechny, aby bylo zajištěno, že pracovníci neopustí trh práce ze zdravotních důvodů, a udržovat a zlepšovat pracovní schopnosti;
 • zvláštní opatření pro různorodou pracovní sílu přes citlivé posouzení rizik;
 • holistický přístup k prevenci a podpoře pohody při práci, propojení BOZP s jinými oblastmi;
 • podpora pro podniky, zejména mikropodniky a malé podniky;
 • sociální dialog na všech úrovních;
 • integrované politiky napříč různými oblastmi politiky, BOZP, zaměstnanosti, veřejného zdraví, vzdělání a ekonomických a sociálních záležitostí.

Pro účinné politiky k zajištění udržitelného pracovního života jako předpokladu pro delší pracovní život, jsou nezbytné vyšší míra zaměstnanosti, lepší zdraví pro všechny, rozvoj křížového politiky a víceoborových systémů a struktur, koordinace mezi aktéry a zavedení režimů podpory.