BOZP u OSVČ

Pokud podnikáte jako OSVČ, neměli byste zapomenout na to, že i vy jste povinni plnit určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a to bez ohledu na to, zda máte či nemáte zaměstnance. Povinnosti byste měli plnit tak, abyste chránili sebe, ale i ostatní osoby, které můžete svojí činností ohrozit. BOZP se i pro vás stává neoddělitelnou součástí vašeho podnikání, a jako OSVČ jste postaven(a) na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance podle § 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb.

Mezi povinnosti z oblasti BOZP a PO patří:

Pro všechny zaměstnance platí povinná školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Tato školení se vždy provádí před nástupem na pracovní pozici a následně pak opakovaně v pravidelných intervalech. Školení BOZP vás seznámí s riziky práce, které mohou ohrožovat bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Školení PO vás seznámí s nebezpečím vzniku požáru při činnostech, které jsou prováděny v místě výkonu jejich práce. Vybraní zaměstnanci mohou být školeni také jako odborná příprava pro zvýšené požární nebezpečí (požární hlídka, preventista PO).

Dokumentace BOZP a PO je soubor dokumentů, které zajišťují prevenci před potenciálními riziky při práci a ochranou před vznikem požáru. Každá firma má povinnost tuto dokumentaci nejen vést, ale také pravidelně aktualizovat. Vždy se jedná o zpracování na míru. Dokumentace BOZP obsahuje například Kategorizace prací, Registr rizik, Traumatologický plán. Dokumentace PO obsahuje například Začlenění do požárního nebezpečí, Požární poplachové směrnice, Požární řád, Evakuační plán, Požární kniha apod.

Každý zaměstnavatel má povinnost vést Knihu úrazů, do které bude evidovat všechny pracovní úrazy, které se zaměstnancům přihodí v rámci pracovní činnosti. Všechny tyto úrazy je nutné také vyšetřit, zdokumentovat a následně nahlásit na příslušná místa. Mimo to je zaměstnavatel povinen provést opatření proti opakování úrazu.

Zaměstnavatele má podle zákoníku práce povinnost poskytnout svým zaměstnancům vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), a to zejména tehdy, kdy není možné rizika jejich práce odstranit nebo dostatečně omezit tzv. prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v organizaci práce.

Minimálně jednou ročně je povinností zaměstnavatele zorganizoval prověrku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a preventivní kontrolu požární ochrany na všech svých pracovištích; známé také jako Audit BOZP a PO.

Každý zaměstnanec se musí před nástupem do pracovního poměru podrobit lékařské prohlídce u registrujícího lékaře, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb (PLS). Prohlídka se následně opakuje individuálně dle pracovního zaměření a věku každého zaměstnance.

Zaměstnavatel je dle provozních činností povinen provádět také revize a kontroly zařízení, mezi které patří například revize elektrických spotřebičů, revize regálů, revize žebříků, revize strojů a zařízení apod.

Zdroj: 

https://www.bozp.cz/pruvodce-bozp-zivnostnik/