NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003. Řídí se Statutem a Jednacím řádem, zasedá minimálně 4 x do roka.

Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jejímž cílem je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti s prací nebo během ní.
Rada zejména:

 • projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné správy a dalších institucí v oblasti BOZP.
 • projednává a doporučuje změny a doplňky návrhů materiálů připravených k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních institucích, týkající se oblasti BOZP.

Rada na základě výsledků kontrolní činnosti orgánů státního odborného dozoru a odborových orgánů v oblasti BOZP podle § 136 zákoníku práce a sběru dat o pracovních úrazech a nemocích z povolání dále zejména:

 • projednává a doporučuje změny resortních koncepcí v oblasti BOZP,
 • projednává a doporučuje priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění vyšší úrovně v této oblasti, zejména se zaměřením
  na malé a střední podniky,
 • identifikuje aktuální problémy v oblasti BOZP, projednává a doporučuje vhodná opatření v zaměření plánů prevence rizik a sleduje jejich plnění,
 • hodnotí účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při práci a doporučuje jejich změny a doplňky

Rada zasedá pravidelně podle plánu práce, který schvaluje na svém prvním zasedání v kalendářním roce a dále podle potřeby. Zasedání Rady svolává její předseda prostřednictvím sekretariátu Rady. V nepřítomnosti předsedy svolává zasedání Rady její místopředseda, případně jiný člen Rady, kterého předseda pověřil.

Pracovní orgány Rady vlády

Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředsedové a další její členové.

Stálé výbory

 • pro technickou bezpečnostJUDr. Jiří Vaňásek
 • pro legislativu - předseda Robert Křepinský
 • pro vzdělávání a výzkum - předseda Mgr. Miroslav Kosina
 • pro sociální a zdravotní problematiku - předsedkyně Bc. Libuše Bělohlávková

Pracovní skupiny

 • pro národní dokumenty BOZP a úrazové pojištění
 • pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání
 • pracovní skupiny zřizované v rámci Stálých výborů ke konkrétním specifickým otázkám

 

Statut Rady vlády pro BOZP

Jednací řád Rady vlády pro BOZP

Zápisy ze zasedání Rady vlády pro BOZP