Kategorie:

Existuje řada metod k prevenci úrazů a poškození zdraví. Jednou z možností je využití metody 5S, i když tato metoda nebyla primárně vyvinuta k tomuto účelu. Po jejím zavedení získáte přehledné a uspořádané pracoviště, a s takto čistým a uspořádaným pracovištěm bude práce určitě bezpečnější a příjemnější.

Kategorie:

Řízení BOZP, tzv. bezpečnostní management  je efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.

K podpoře BOZP na pracovištích se doporučuje zavést:

  • zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
  • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení podniku,
  • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
  • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
  • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
  • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
  • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
  • zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie.
Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

Rozsah dokumentace bezpečnosti práce (dále jen BOZP) není nikde stanoven a určuje si je každá organizace sama (a je zároveň také odpovědná za to, že to provedla dostatečně). Zpracovatelem by měla být osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a dokumentace by na sebe měla navazovat a vzájemně se doplňovat. Dokumentace BOZP především definuje systém a procesy BOZP v konkrétní organizaci.

Kategorie:

U organizace, která systémově řídí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti, tj. řídí příslušná rizika, je klíčovým preventivním nástrojem proti vzniku pracovních úrazů provádění pravidelných kontrol a šetření pracovních úrazů, jejich analyzování, přijímání preventivních a nápravných opatření, včetně jejich dokumentování.

V březnu 2018 vyšla nová mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Tato norma nahradí užívanou normu OHSAS 18001. Článek přibližuje nová pojetí systému řízení BOZP u organizací oproti pojetí původní normy Přitom zdůrazňuje základní aspekty normy a přibližuje požadavky na vedené a uchovávané informace.

Kategorie:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při práci musí být integrální součástí kultury organizace. Vedení musí vytvářet kulturu osobní odpovědnosti a řešit problémy společně se zaměstnanci. Právě kultura je tím, co ve velké míře ovlivňuje chování zaměstnanců, které se pak následně může odrazit v počtu pracovních úrazů a nehod. Lidský činitel ve výrobním procesu je tedy klíčový pro zajištění bezpečného pracoviště.

Bezpečnost založená na bezpečném jednání je o všech zaměstnancích na všech úrovních v organizaci. Zaměstnanci jsou si vědomi, informováni a dbalí nebezpečí a rizik na jejich pracovištích a mají příslušné znalosti a dovednosti k provedení práce bezpečným způsobem. Lidský faktor a kultura musí být hodnocena a řízena stejným způsobem jako ostatní rizikové faktory. Je tak zřejmé, že lidská chyba a selhání může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích.

Organizace ve světě se snaží poskytnout bezpečné a zdravé pracovní prostředí, snížit pravděpodobnost úrazů a prokázat, že aktivně řídí svá rizika. Jedním ze způsobů dosažení těchto cílů je zavedení funkčního systému řízení BOZP. Na základě celosvětové potřeby harmonizace systémů řízení BOZP pomocí mezinárodní normy a v rámci sdílení osvědčených postupů vznikla nová norma ISO 45001. V článku je posuzována ve srovnání s normou OHSAS 18001.