Kategorie:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při práci musí být integrální součástí kultury organizace. Vedení musí vytvářet kulturu osobní odpovědnosti a řešit problémy společně se zaměstnanci. Právě kultura je tím, co ve velké míře ovlivňuje chování zaměstnanců, které se pak následně může odrazit v počtu pracovních úrazů a nehod. Lidský činitel ve výrobním procesu je tedy klíčový pro zajištění bezpečného pracoviště.

Bezpečnost založená na bezpečném jednání je o všech zaměstnancích na všech úrovních v organizaci. Zaměstnanci jsou si vědomi, informováni a dbalí nebezpečí a rizik na jejich pracovištích a mají příslušné znalosti a dovednosti k provedení práce bezpečným způsobem. Lidský faktor a kultura musí být hodnocena a řízena stejným způsobem jako ostatní rizikové faktory. Je tak zřejmé, že lidská chyba a selhání může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích.

Kategorie:

Řízení BOZP, tzv. bezpečnostní management  je efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.

K podpoře BOZP na pracovištích se doporučuje zavést:

  • zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
  • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení podniku,
  • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
  • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
  • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
  • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
  • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
  • zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie.
Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

Rozsah dokumentace bezpečnosti práce (dále jen BOZP) není nikde stanoven a určuje si je každá organizace sama (a je zároveň také odpovědná za to, že to provedla dostatečně). Zpracovatelem by měla být osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a dokumentace by na sebe měla navazovat a vzájemně se doplňovat. Dokumentace BOZP především definuje systém a procesy BOZP v konkrétní organizaci.

Kategorie:

U organizace, která systémově řídí bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců na pracovišti, tj. řídí příslušná rizika, je klíčovým preventivním nástrojem proti vzniku pracovních úrazů provádění pravidelných kontrol a šetření pracovních úrazů, jejich analyzování, přijímání preventivních a nápravných opatření, včetně jejich dokumentování.

Kategorie:

Existuje řada metod k prevenci úrazů a poškození zdraví. Jednou z možností je využití metody 5S, i když tato metoda nebyla primárně vyvinuta k tomuto účelu. Po jejím zavedení získáte přehledné a uspořádané pracoviště, a s takto čistým a uspořádaným pracovištěm bude práce určitě bezpečnější a příjemnější.

Organizace ve světě se snaží poskytnout bezpečné a zdravé pracovní prostředí, snížit pravděpodobnost úrazů a prokázat, že aktivně řídí svá rizika. Jedním ze způsobů dosažení těchto cílů je zavedení funkčního systému řízení BOZP. Na základě celosvětové potřeby harmonizace systémů řízení BOZP pomocí mezinárodní normy a v rámci sdílení osvědčených postupů vznikla nová norma ISO 45001. V článku je posuzována ve srovnání s normou OHSAS 18001.

ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements

Jedná se o návrh nové normy, kterou připravuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO, International Standard Organization), zabývající se systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o normu, která nahradí normu OHSAS 18001 - přední normu týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato norma poskytuje rámec pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců, snižování rizik na pracovišti a vytváření lepších a bezpečnějších pracovních podmínek na celém světě. Norma ISO/DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně „High Level Structure” (HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Národní příručka "Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" poskytuje návod na zavedení řízení BOZP.

Pro tuto národní příručku bylo použito pojmenování základních prvků systému řízení, které svým obsahem vychází z osvědčeného přístupu uplatňovaného u systémových norem ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu), ČSN EN ISO 9001 (Management kvality) a OHSAS 18001. Při zpracování příručky byl sledován také záměr vytvořit podmínky pro následné zpracování podnikové příručky, která by byla návodem pro zavedení integrovaného systému řízení, zahrnujícího požadavky na systémové řízení jak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí a jakosti. Svými požadavky tato příručka zároveň respektuje a naplňuje i trend prosazovaný Mezinárodní organizací práce v příručce ILO - OSH 2001 a zásady "Správné praxe", směřující k zavedení systémů řízení v organizacích, které se zabývají jak řízením BOZP, tak i ochranou životního prostředí.