V březnu 2018 vyšla nová mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky. Tato norma nahradí užívanou normu OHSAS 18001. Článek přibližuje nová pojetí systému řízení BOZP u organizací oproti pojetí původní normy Přitom zdůrazňuje základní aspekty normy a přibližuje požadavky na vedené a uchovávané informace.

Organizace ve světě se snaží poskytnout bezpečné a zdravé pracovní prostředí, snížit pravděpodobnost úrazů a prokázat, že aktivně řídí svá rizika. Jedním ze způsobů dosažení těchto cílů je zavedení funkčního systému řízení BOZP. Na základě celosvětové potřeby harmonizace systémů řízení BOZP pomocí mezinárodní normy a v rámci sdílení osvědčených postupů vznikla nová norma ISO 45001. V článku je posuzována ve srovnání s normou OHSAS 18001.

Národní příručka "Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" poskytuje návod na zavedení řízení BOZP.

Pro tuto národní příručku bylo použito pojmenování základních prvků systému řízení, které svým obsahem vychází z osvědčeného přístupu uplatňovaného u systémových norem ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu), ČSN EN ISO 9001 (Management kvality) a OHSAS 18001. Při zpracování příručky byl sledován také záměr vytvořit podmínky pro následné zpracování podnikové příručky, která by byla návodem pro zavedení integrovaného systému řízení, zahrnujícího požadavky na systémové řízení jak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i ochrany životního prostředí a jakosti. Svými požadavky tato příručka zároveň respektuje a naplňuje i trend prosazovaný Mezinárodní organizací práce v příručce ILO - OSH 2001 a zásady "Správné praxe", směřující k zavedení systémů řízení v organizacích, které se zabývají jak řízením BOZP, tak i ochranou životního prostředí.

Cílem programu je především zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému řízení.

Garantem programu „Bezpečný podnik“ je Státní úřad inspekce práce.

Program „Bezpečný podnik“ je nejen jedním ze způsobů jak implementovat systém řízení BOZP do celkového systému řízení uplatňovaného v daném právním subjektu, ale je zároveň systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli na úseku BOZP zákonem. Zahrnuje v rámci požadavků na zavedení systému řízení BOZP ve vymezeném rozsahu také zásadní požadavky, týkající se ochrany životního prostředí a požární ochrany, které s bezpečností práce úzce souvisejí (jedná se zejména o požadavky stanovené pro bezpečné nakládání s odpady, s nebezpečnými chemickými látkami/přípravky a o požadavky stanovící základní povinnosti uložené právním subjektům předpisy na úseku požární ochrany). Systémové prvky týkající se prevence havárií jejichž naplnění by mělo omezit možnost vzniku, případně zajistit i bezpečnou likvidaci havárie, pokud k ní dojde jsou kontrolovány v rámci kontrol spadajících pod Prevenci závažných havárií.

ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements

Jedná se o návrh nové normy, kterou připravuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO, International Standard Organization), zabývající se systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o normu, která nahradí normu OHSAS 18001 - přední normu týkající se systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato norma poskytuje rámec pro zlepšení bezpečnosti zaměstnanců, snižování rizik na pracovišti a vytváření lepších a bezpečnějších pracovních podmínek na celém světě. Norma ISO/DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně „High Level Structure” (HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Norma OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) stanoví požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), které organizaci umožní řídit rizika BOZP a zlepšovat úroveň organizace v této oblasti. Je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Normy OHSAS 18001 (Požadavky) a 18002 (Směrnice pro implementaciu OHSAS 18001:2007) jsou světově uznávaným standardem, podle kterého se porovnává systém BOZP a v současnosti patří k nejrozšířenějším a nejčastěji implementovaným systémům v ČR. Normy jsou návodem pro vybudování systému managementu BOZP, který pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika pro pracovníky organizace a další zainteresované strany, jejichž aktivity jsou spojeny s riziky pro BOZP; a poskytují  mechanismy, které umožňují managementu identifikovat slabá místa podniku.

Směrnice ILO pro systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou označovány jako ILO-OSH 2001 a představují unikátní mezinárodní vzor kompatibilní s jinými normami a návody pro systémy řízení. Směrnice nejsou právně závazné a jejich cílem není nahradit národní právní předpisy a přijaté normy. Promítají se do nich hodnoty, které vyznává ILO, například tripartita, relevantní mezinárodní standardy včetně úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1981 (č. 155) a úmluvy o závodních zdravotních službách z roku 1985 (č. 161). Aplikace směrnic ILO nevyžaduje certifikaci, je doporučena forma osvědčení dobré praxe, pokud si to přeje země, která směrnice provádí.