ŘÍZENÍ BOZP

Řízení BOZP, tzv. bezpečnostní management  je efektivní, samoregulující se systém, zajišťující integrované řízení bezpečnosti v podniku, který realizuje vedení podniku na základě bezpečnostní politiky.

K podpoře BOZP na pracovištích se doporučuje zavést:

 • zavést v podniku efektivní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí (případně integrovaný systém řízení),
 • začlenit oblast řízení bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí do stávajícího systému řízení podniku,
 • minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a ztrát na životech,
 • minimalizovat ztráty organizace v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí,
 • dosáhnout stavu, kdy bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí bude v rámci provozu podniku zajištěna v souladu s předpisy,
 • dosáhnout vyšší úrovně BOZP v rámci celého podniku, zapojením všech zaměstnanců do plnění závazků stanovených v politice BOZP a cílech a tím docílit i větší ochrany jejich zdraví,
 • zlepšit podmínky pracovní a sociální pohody na pracovišti,
 • zvýšit úroveň kultury práce a tak dosáhnout úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, srovnatelné s úrovní dosahovanou v podnicích zemí Evropské unie.
Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP definuje systém řízení BOZP v podniku – postupy, standardy a odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatele,zaměstnanců i externích osob a organizací.

Rozsah dokumentace bezpečnosti práce (dále jen BOZP) není nikde stanoven a určuje si je každá organizace sama (a je zároveň také odpovědná za to, že to provedla dostatečně). Zpracovatelem by měla být osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a dokumentace by na sebe měla navazovat a vzájemně se doplňovat. Dokumentace BOZP především definuje systém a procesy BOZP v konkrétní organizaci.

1. stupněm dokumentace BOZP jsou bezpečnostní analýzy, které identifikují krátkodobá i dlouhodobá rizika v organizaci a klasifikují je podle závažnosti.

2. stupněm je organizační předpis (může být rozpracován í do více předpisů), který popisuje celkově systém řízení BOZP v organizaci a popisuje jeho jednotlivé prvky.

3. stupněm jsou prováděcí předpisy, které provádějí organizační směrnici. Jsou to například:

 • Směrnice pro poskytování OOPP
 • Směrnice pro šetření, evidenci, hlášení a odškodňování pracovních úrazů
 • Směrnice pro výchovu a vzdělávání zaměstnanců v BOZP
 • Práce zakázané ženám, těhotným ženám, matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým
 • Dopravně provozní řád
 • Používání referentsky řízených motorových vozidel

4. stupněm jsou místní provozně bezpečnostní předpisy – MPBP, například:

 • Místní provozní řád kotelny
 • Místní provozní řád skladu
 • Místní provozní řád pro křovinořezy
 • Místní provozní řád pro ruční motorové řetězové pily
 • Pravidla pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
 • Bezpečnostní předpis pro provoz motorových vozíků
 • Bezpečnostní předpis pro provoz nákladních vozidel
 • Bezpečnostní předpis pro zásobníky sypkých hmot
 • Bezpečnostní předpis pro provoz strojů
 • Systém bezpečné práce pro zdvihací zařízení podle ČSN ISO 12480

5. stupněm jsou záznamy a protokoly o provádění BOZP jako například:

 • Záznamy kontrol BOZP
 • Záznamy z ročních prověrek BOZP
 • Protokoly z kontrol státního odborného dozoru – orgánů Inspekce práce 
 • Doklady o odborné způsobilosti obsluh technických zařízení a vyhrazených technických zařízení
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • Tematické plány a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Záznamy o provedených školeních
 • Záznamy o odborných školeních
 • Kniha úrazů
 • Záznamy o úrazech
 • Dokumentace o nemocech z povolání
 • Evidence rizikových prací a pracovišť
 • Návody od výrobce ke strojům a zařízením pro montáž, manipulaci, provoz, opravy, údržbu
 • Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
 • Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
 • Harmonogramy kontrol, revizí a zkoušek
 • Plán údržby, doklady o provádění údržby
 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízenía vyhrazených technických zařízení
 • Doklady o provozu motorových vozidel a manipulačních vozíků
 • Bezpečnostní listy chemických látek
 • Záznamy o zkoušce na alkohol atd.