Rizika a nebezpečí

Riziko je obecně pravděpodobnost výskytu nežádoucí události s nežádoucími následky. Zákon o prevenci závažných havárií definuje riziko pro účely zákona jako pravděpodobnost vzniku zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.

Nebezpečí je zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností úrazu, zranění nebo jiného poškození zdraví, je to zdroj ohrožení.

Nebezpečí je:

 • zdroj možného zranění nebo poškození zdraví
 • stav, situace nebo podmínky, ve nebo za kterých může dojít ke zranění nebo poškození zdraví nebo majetku nebo prostředí
 • zdroj ohrožení.

Nebezpečné podmínky a situace mohou mít negativní dopad jak na osoby, tak na stroje a zařízení, na pracovní i životní prostředí, vč. zvířat. Nebezpečí pocházejí z povahy pracovního prostředí a činností. Pracovní prostředí může být poměrně čisté a bezpečné (jako například kancelář), kde je výskyt rizik omezen na minimum. Naproti tomu můžeme nalézt takové pracovní podmínky, kde je člověk vystaven těžkým zkouškám, vyplývajícím z povahy pracovního prostředí a činnosti, kterou provádí. Jako je třeba dělník hlubinné těžby, obsluha kotelen na pevná paliva, hutník, obsluha zemních strojů, údržbář strojních zařízení, opravář a automechanik, lakýrník, sklář a kameník.

Příklady nebezpečí a nebezpečných situací:

 • nebezpečí úrazu při práci na strojích a zařízeních: vtažení osoby nebo části těla do stroje, zasažení odletujícími částmi opracovávaného výrobku (odstraněné ochranné kryty strojů a zařízení, provádění nedovolených oprav strojů a zařízení za chodu, práce u nebo v blízkosti pásových dopravníků)
 • nebezpečí úrazu el. proudem (obnažené vodiče, nesprávná práce při údržbě a elektromontážních pracích, styk el. spotřebičů nebo jejich obsluhy s vodou, nedostatečné nebo špatně provedené uzemnění, chybějící blokování zkratu, chybná instalace, nedostatečné zamezení vstupu do ohroženého prostoru, aj.)
 • nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky (práce na lešení, na střechách a ve výšce, nebo nad volnou hloubkou bez využití vhodné ochrany osob proti pádu, neohraničené výkopy při stavebních pracích, údržbě silnic a chodníků, při pokládce a údržbě inženýrských sítí)
 • nebezpečí výbuchu, požáru nebo ekologické havárie (chemické provozy, skladiště hořlavých nebo výbušných látek, zařízení na skladování sypkých hmot, sila)
 • nebezpečí otravy, udušení, poleptání a jiného poškození kůže či organismu (výroba a doprava chemických látek, neznalost povahy a účinku chemických látek a nesprávné, neopatrné nebo nepoučené zacházení s nimi)
 • nebezpečí vdechnutí částic prachu, přímý fyzický kontakt s chemickými látkami nebo biologickými činiteli či jejich vdechnutí (škodlivé páry, plyny, viry, práce s živicemi, otryskávání, broušení)
 • nebezpečí poškození zraku/očí (záření, práce s lasery, svařování, odletující části zpracovávaného výrobku)
 • nebezpečí poškození sluchu (vysoká nebo soustavná hlučnost na pracovišti, sluch poškozující frekvence)
 • nebezpečí popálení, bodnutí, pořezání (neopatrné zacházení s ostrými nástroji a předměty)
 • jiná nebezpečí s negativním dopadem na lidské zdraví (nesprávná manipulace s břemeny, únava, časový nebo psychický stres)
 • nebezpečí přejetí nebo zachycení osoby stavebními, zemědělskými stroji a mechanismy a manipulačními vozíky (řízení, obsluha a údržba, nekontrolovaný nebo neopatrný pohyb osob na staveništi nebo na jiném pracovišti, nedovolená přeprava osob)
 • nebezpečí zasypání (zasypání zeminou: práce v podzemí, práce ve výkopech a v omezeném prostoru; zasypání hmotou nebo materiálem: práce v zásobnících na skladování sypkých hmot a v silech)
 • nebezpečí uklouznutí a pádu na rovině a na schodech (nerovnosti terénu, mokrá nebo znečištěná podlaha, nepořádek na pracovišti, chybějící zábradlí, zábrany a madla).

Rizika číhají na člověka na pracovištích, ale i při jednotlivých pracovních činnostech a nemusí být pravidlem, že jde jen o zaměstnání. Velkou roli pro výskyt rizik hraje povaha pracovního prostředí, pracovních podmínek a vykonávaných činností. Pracovní prostředí může být poměrně čisté a bezpečné (jako například kancelář), kde jsou rizika omezena na minimum. Naproti tomu můžeme nalézt takové pracovní podmínky, kde je člověk vystaven těžkým zkouškám. Z hlediska výskytu rizik figurují na předních místech výrobní haly a celé provozy strojírenské, hutnické, sklářské výroby, staveniště, doly, sklady chemických a dalších nebezpečných látek, opravny motorových vozidel, poměrně rizikovým odvětvím je i lesnictví a činnosti jako elektromontážní práce, zemní práce, práce v kamenolomech apod. Rizika může přinášet i taková zdánlivá banalita, jako je nepořádek na pracovišti, mokré nebo obtížně průchodné chodby, schodiště a další vnitřní cesty.

Identifikovat riziko umožní odpověď na tři základní otázky:

 • existuje zdroj poškození kdo/co může způsobit škodu?
 • kdo/co může být poškozeno?
 • jak může poškození nastat?

Riziko, které jasně může mít pouze zanedbatelný potenciál vzniku poškození, nemusí být dále uvažováno.

Pracovní rizika obvykle dělíme na:

 • mechanická, např.:
  • tvary a povrchy stroje či technického zařízení (ostré hrany, rohy, drsné povrchy, ostré nástroje aj.)

  • pohyblivé části stroje (unášecí zařízení, ozubená kola, lisovací přípravky, řezací zařízení, kotoučové pily aj.)

  • rizikové ruční nástroje, pomůcky (nože, nůžky, sekáče, nevhodné tvary rukojetí aj.;

  • odletující úlomky, třísky (při broušení, soustružení aj.)

  • nevhodné řešení pracovního místa (kluzká, skloněná, nerovná podlaha, omezený pracovní prostor aj.)

  • uvolnění, pád, utržení části stroje nebo zpracovávaného či dopravovaného materiálu, roztržení, převržení (roztržení brusného kotouče, převržení traktoru, uvolnění kontejneru aj.)

  • pády osob při práci na plošinách, žebřících, při práci ve výškách aj.

 • fyzikální, např.:
  • neionizující záření (elektrická pole, magnetická pole, ultrafialové záření, infračervené záření, lasery) a ionizující záření (rentgenové záření, záření alfa, beta, gama)

  • elektrická energie

 • chemická
 • biologická.

Dobrým vodítkem mohou být příklady rizika, které se vztahují na určité pracovní činnosti a situace, např.:

pracovní zařízení

 • nedostatečná ochrana rotujících a pohyblivých částí
 • volný pohyb částí nebo materiálu (padajících, válejících se, klouzajících, překlapujících, odlétávajících, houpajících se, bortících se), které mohou zasáhnout člověka
 • pohyb strojů a dopravních prostředků
 • nebezpečí požáru nebo výbuchu (tření, tlakové nádoby)
 • zachycení, pořezání, vtáhnutí, bodnutí, úder, odření, pohmoždění, amputace (mechanická ohrožení)

pracovní zvyklosti a uspořádání pracoviště

 • nebezpečné povrchy (ostré hrany, rohy, špice, drsné povrchy, kluzké povrchy, vyčnívající části)
 • práce ve výškách
 • práce v nevhodné poloze (jednostranná zátěž)
 • omezené prostory (práce mezi pevnými částmi)
 • zakopnutí a uklouznutí (vlhké a kluzké povrchy)
 • stabilita pracovníka
 • vliv užívání OOPP a jiné aspekty práce
 • pracovní techniky a metody
 • práce v uzavřených prostorách

používání elektřiny

 • elektrické vypínače strojů
 • elektrická instalace
 • elektrická zařízení, ovladače, izolace
 • přenosná elektrická zařízení
 • elektrická energie, která může způsobit požár nebo výbuch
 • nadzemní elektrické vedení

expozice látkám ohrožujícím zdraví

 • vdechnutí, požití nebo absorpce kůží včetně aerosolů a jemných částic
 • používání hořlavých a výbušných materiálů
 • používání toxických látek
 • přítomnost žíravin
 • reaktivní látky
 • dráždivé látky
 • nedostatek kyslíku

expozice fyzikálním faktorům

expozice biologickými faktory

 • riziko infekce mikroorganizmy, exo- a endo- toxiny
 • přítomnost alergenů

faktory prostředí a pracovních klimatických poměrů

 • nevhodné osvětlení
 • nevhodná teplota, vlhkost, větrání
 • znečištění, nepořádek

vztah pracovního místa a lidského faktoru

 • bezpečnostní systém závisí na získání a zpracování přesných informací
 • závislost na znalostech a schopnostech personálu
 • závislost na dobré komunikaci a správných pokynech na změnu podmínek
 • důsledek předpokládaného neplnění bezpečných pracovních postupů
 • vhodnost OOPP
 • slabá motivace pracovat bezpečně
 • ergonomické faktory

psychologické faktory

 • pracovní zátěž (intenzita, jednotvárnost)
 • rozměry pracoviště, např. klaustrofobie, osamělost na pracovišti
 • vliv konfliktů
 • vliv rozhodování v afektu
 • nízká úroveň řízení práce
 • reakce v případě nouzových situací

organizace práce

 • pracovní podmínky
 • faktory pracovního procesu (noční práce, odpočinek, ...)
 • údržba, hlavně bezpečnostních zařízení
 • zajištění vyšetřování úrazů a mimořádných situací

ostatní faktory

 • nebezpečné jednání jiných osob
 • práce se zvířaty
 • nepříznivé povětrnostní podmínky
 • střídání pracovišť
 • práce pod vodou atd. 
Některá opatření vedoucí k minimalizaci rizik